กทม.รับมอบหนังสือคุณภาพ 2 ภาษา

พร้อมส่งต่อกระจายสู่ห้องสมุดทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ

15 มกราคม 2561

กทม.รับมอบหนังสือคุณภาพ 2 ภาษา

 

(11 ม.ค. 61) เวลา 10.30 น. นพ.พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานรับมอบหนังสือชุด “ท่องโลกจินตนาการกับ IDBY” (BE WHAT YOU LOVE) หนังสืออ่านเสริมนอกโรงเรียน ซึ่งเป็นหนังสือ 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) จากนายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการและผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และนายอาทร เตชะธาดา กรรมการผู้จัดการบริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด เพื่อดำเนินการส่งมอบให้กับห้องสมุดของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 437 แห่ง และหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) และห้องสมุดประชาชน กทม. ทั่วกรุงเทพฯ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เด็กไทยมีนิสัยรักการอ่านและมีจินตนาการสามารถก้าวทันต่อโลกยุค Thailand 4.0 โดยมี นางสาวฐานิตา แพร่วานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา คณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักการศึกษา ผู้แทนจากสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กทม. เข้าร่วมกิจกรรม ณ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่สีลม

 

รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในนามของกรุงเทพมหานครขอขอบคุณธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัทสำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด ที่เล็งเห็นคุณค่าการปลูกจิตสำนึกที่ดีให้แก่เยาวชน โดยการมอบหนังสือที่ดีมีคุณภาพให้กับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครและหอสมุดเมืองในวันนี้ กรุงเทพมหานครมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพในการสร้างชื่อเสียงด้านการศึกษาและมาตรฐานวิชาการอย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับ และทุกสถานศึกษาให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล รวมทั้งขยายความเท่าเทียมทางการศึกษาให้กับโรงเรียน การปลูกจิตสำนึกให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน จะทำให้เด็กได้เรียนรู้และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีความสามารถ ก้าวต่อไปเป็นผู้นำของสังคมไทยได้ นอกจากนี้ครูและผู้ปกครองจะต้องร่วมมือกันในเรื่องการเรียนการสอน และมีทัศนคติที่ดีในการสละเวลาที่จะพัฒนาความรู้โดยเฉพาะด้านภาษาอังกฤษให้มากยิ่งขึ้น

 

สำหรับหนังสือชุด “ท่องโลกจินตนาการกับ IDBY” เป็นนิทาน2ภาษา ประกอบด้วย ภาษาไทยและภาษาอังกฤษจำนวน 10 เรื่อง มุ่งเน้นการส่งเสริมให้ผู้อ่านมีความกล้าที่จะทำในสิ่งที่ตนเองรัก ซึ่งเป็นเรื่องราวของดินแดนอิดบี้ ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทำตามสิ่งที่ใจต้องการอย่างอิสระ มีความมั่นใจและรักในสิ่งที่ตัวเองเป็น และ “หนังสืออ่านเสริมนอกเวลาเรียน” มีจำนวน 53 รายการ ซึ่ง ช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและส่งเสริมการพัฒนา EQ ของเด็กและเยาวชน ช่วยส่งเสริมจินตนาการให้กว้างไกล เหมาะกับครูอาจารย์และผู้ปกครองที่ศึกษาความรู้เพิ่มเติมเพื่อนำไปถ่ายทอดสู่เยาวชนต่อไป

 

ท่องโลกจินตนาการกับ IDBY

ท่องโลกจินตนาการกับ IDBY

ท่องโลกจินตนาการกับ IDBY

ท่องโลกจินตนาการกับ IDBY

ท่องโลกจินตนาการกับ IDBY

Share: | View : 1,140