รายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบ

รายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบโครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่ งานวิจารณ์” ปีที่ 8

1. นางสาวเสาวภาคย์ อาชวชาครีย์

21. นางสาวศุภนิตา ฟักสอน

2. นางสาวแพรวา ยิ้มแย้ม

22. นางสาวสัณห์ฤทัย ตติยานุพันธ์วงศ์

3. นางสาวจิดาภา มั่นศรีจันทร์

23. นางสาวสุนารี ฤกษ์พรสวรรค์

4. นางสาวชุติพันธ์ บูรณาหาร

24. นางสาวณัชชา ไชยทุม

5. นางสาวฐิตาภรณ์ จิตนอก

25. นายขจรเจษ ห่วงจริง

6. นางสาวณิชาภัทร จันทสิงห์

26. นายขวัญชัย มะโนศรี

7. นางสาวดวงฤทัย อากรแก้ว

27. นายชัยวัฒน์ ท่ากั่ว

8. นางสาวทิพยรัตน์ อินต๊ะวงค์

28. นายดนุพล พุ่มสลิด

9. นางสาวธัญชนก โยธามาตย์

29. นายดุสิต บริสุทธิ์

10. นางสาวปิยะรัตน์ ราชพลแสน

30. นายตะวัน คุ้มแก้ว

11. นางสาวพลอยพัชร เฮงไพบูลย์

31. นายธนกฤต ขันธจิตต์

12. นายเบญจพล โชคบำรุงศิลป์

32. นายธาดา ธนสุวรรณธาร

13. นางสาวพิชยา พิมสุขะ

33. นายพิชิต จันทะยม

14. นางสาวรัฐธัญญา เรืองโรจน์

34. นายภูมิ ลาดใจ

15. นางสาวลัดดา บุตดา

35. นายภูวนาถ ประเสริฐสังข์

16. นางสาววริศ ดาราฉาย

36. นายวรเมธ งามวงษ์วาน

17. นางสาวศศิธร หงษ์โง่น

37. นายวิวัฒน์ชัย เกษก้าน

18. นางสาวจิดาภา ทูลประโคน

38. นายศุภวัฑฒ์ ใจเอื้อ

19. นางสาวศิริมา ชื่นชม

39. นายสักก์ วีระทวีมาศ

20. นางสาวศิริวัลย์ ปะบุญเรือง

40. นายอัศวุธ อุปติ

 

 

หมายเหตุ :   โดยผู้ผ่านเข้ารอบทั้ง 40 คน เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 28 - 30 ตุลาคม 2565 ณ อาศรมวงศ์สนิท รังสิต-คลอง 15 นครนายก

(หากผู้ผ่านเข้ารอบไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ถือว่าสละสิทธิ์)

 

สิ่งที่ต้องเตรียม  :
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงเทพที่เป็นชื่อของผู้ได้รับทุนเท่านั้น

พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง นำมาให้เจ้าหน้าที่ในวันที่เข้าร่วมกิจกรรม หรือ สแกน,ถ่ายภาพที่ชัดเจน ส่งทางอีเมล sirirat@praphansarn.com ก่อนวันที่ 31 ตุลาคม 2565


รายละเอียดและกำหนดการ : https://praphansarn.com/scholarships/home/detail/2

 

ผู้ประสานงานโครงการ

ศิริรัตน์  สุ่นสกุล(พี่เต็นท์)   
e-mail : sirirat@praphansarn.com 
Line / มือถือ 099 246 1915