วธ.มอบโล่เชิดชูเกียรติร้านหนังสืออิสระดีเด่น

โครงการวัฒนธรรมร้านหนังสือ

30 พฤศจิกายน 2564

วธ.มอบโล่เชิดชูเกียรติร้านหนังสืออิสระดีเด่น

วธ.มอบโล่เชิดชูเกียรติร้านหนังสืออิสระดีเด่น โครงการวัฒนธรรมร้านหนังสือ
ณ  ร้านหนังสือริมขอบฟ้า และร้านเปียบุ๊คส์ ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพมหานคร

 

        กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ มูลนิธิวิชาหนังสือ จัดกิจกรรมมอบโล่เชิดชูเกียรติร้านหนังสืออิสระดีเด่น โครงการวัฒนธรรมร้านหนังสือ โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เป็นประธานในพิธี  โอกาสนี้ นายชาย  นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.)
นายมกุฏ อรฤดี ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๕ และเลขานุการมูลนิธิวิชาหนังสือ และแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน ณ  ร้านหนังสือริมขอบฟ้า และร้านเปียบุ๊คส์ ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพมหานคร

       วันจันทร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานการเปิดงาน มอบโล่เชิดชูเกียรติร้านหนังสืออิสระดีเด่นฯ กล่าวว่า ประเทศไทยกำหนดยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  โดยมีเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกวัย
ให้เป็นคนมีคุณภาพ รู้จักรับผิดชอบสังคมและผู้อื่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดังนั้น การสร้างสังคมการอ่านและการเรียนรู้  จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ยุทธศาสตร์ดังกล่าวบรรลุเป้าหมายอย่างแท้จริง หนังสือมีความแตกต่างจากสินค้าทั่วไปตรงที่เป็นสินค้าที่เกี่ยวพันกับวัฒนธรรมและปัญญา คุณประโยชน์จากหนังสือไม่ได้ตกอยู่กับผู้อ่านเองเท่านั้น แต่สร้างประโยชน์ต่อสังคมอีกทอดหนึ่งด้วย กล่าวคือ เมื่อผู้คนในสังคมอ่านหนังสือมาก พลเมืองก็มีคุณภาพมากขึ้น สังคมย่อมมีคุณภาพมากขึ้นตามไปด้วย รัฐบาลจึงควรมีบทบาทสนับสนุนเพื่อให้มีการผลิตและการบริโภคหนังสือจำนวนมาก เนื่องจากสังคมจะได้ประโยชน์ไปด้วยพร้อมกันและร้านหนังสืออิสระเป็นร้านหนังสือที่มีอุดมคติ ในการดำเนินงานอันเกิดขึ้นด้วยความรักหนังสือเป็นสำคัญ ร้านหนังสืออิสระจึงไม่ได้มีความหมายเพียงแค่ร้านจำหน่ายหนังสือ แต่เป็นร้านที่คัดสรรหนังสือมาอย่างดีให้เหมาะกับกลุ่มผู้อ่าน ประกอบธุรกิจโดยคงไว้ซึ่งความเป็นชุมชนและยังเป็นแหล่งรวมตัวกันของผู้คน จึงมีลักษณะเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น การสนับสนุนร้านหนังสืออิสระจึงเป็นการขยายพื้นที่แหล่งความรู้พื้นฐานแก่ประชาชนทั่วประเทศอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

 

 

        ด้าน นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กล่าวว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ มูลนิธิวิชาหนังสือ เล็งเห็นความสำคัญของร้านหนังสืออิสระและการส่งเสริมการเรียนรู้แก่คนไทยด้วยการอ่าน จึงจัดโครงการวัฒนธรรมร้านหนังสือขึ้น  เพื่อส่งเสริมและเกื้อหนุนร้านหนังสืออิสระที่มีผลดำเนินงานดีเด่น สนับสนุน ส่งเสริมให้ร้านหนังสืออิสระเป็นแหล่งความรู้พื้นฐานที่ดีและมีคุณภาพ มีบรรยากาศเอื้อต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านทั่วประเทศ เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญของชุมชน เป็นตัวแทนภาครัฐในการส่งเสริมการอ่านและความรู้ในพื้นที่ภูมิภาค อีกทั้งเป็นช่องทางกระจายหนังสือไปในพื้นที่ทุกแห่งโดยเฉพาะชนบทห่างไกล

       ด้าน นายมกุฏ อรฤดี ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๕ และ เลขานุการมูลนิธิวิชาหนังสือ กล่าวว่า  หนังสือเป็นหลักฐานสำคัญแห่งยุคสมัยของมนุษยชาติ เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาความคิด สติปัญญาของมนุษย์ให้งอกงามสมบูรณ์ จึงเริ่มดำเนินโครงการวัฒนธรรมร้านหนังสือขึ้น  โดยคัดเลือกร้านหนังสืออิสระดีเด่นและมอบโล่เชิดชูเกียรติ เพื่อส่งเสริมให้คนในชาติเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมหนังสือ สร้างระบบหนังสือและระบบความรู้ให้ประชาชนในประเทศได้มีโอกาสเข้าถึงอย่างเสมอภาค โดยร้านหนังสืออิสระทั้งสองร้านที่ได้รับเลือกในวันนี้มีความแตกต่างกันในหลายประการ แต่มีวัตถุประสงค์และความเพียรพยายามเหมือนกัน คือ ต้องการเป็นสื่อกลางของวัฒนธรรมหนังสือ

 

 

       สำหรับ ร้านหนังสืออิสระดีเด่น  โครงการวัฒนธรรมร้านหนังสือ ที่ผ่านการคัดเลือก  จำนวน ๑๐ ร้าน ประกอบด้วย

๑. ร้านหนังสือดาวเจ็ดดวง (ณ ร้านขนมเปี้ยตั้งเซ่งจั้ว เก๋งจีน บางคล้ำ จังหวัดฉะเชิงเทรา) ได้รับยกย่องเป็นร้านหนังสือต้นแบบในโครงการวัฒนธรรมร้านหนังสือ

๒. ร้านหนังสือบุ๊คโทเปีย (จังหวัดอุทัยธานี) เป็นร้านหนังสือแห่งอุดมคติอันยาวนาน เกื้อหนุนเด็กเยาวชน และชุมชน

๓. ร้านหนังสือเปียบุ๊คส์ (กรุงเทพฯ) เป็นร้านหนังสือแห่งอุดมคติอันยาวนาน เกื้อหนุนเด็ก เยาวชน และชุมชน

๔. ร้านหนังสือน้ำพุ บุ๊คสโตร์ (จังหวัดบุรีรัมย์) เป็นร้านหนังสือแห่งอุดมคติอันยาวนาน เกื้อหนุนเด็ก เยาวชน และชุมชน

๕. ร้านหนังสือประณอม (จังหวัดชลบุรี) เป็นร้านหนังสือแห่งอุดมคติอันยาวนาน เกื้อหนุนเด็ก เยาวชน และชุมชน

๖. ร้านหนังสือริมขอบฟ้า (กรุงเทพฯ) เป็นร้านหนังสือแห่งอุดมคติอันยาวนาน เกื้อหนุนเด็ก เยาวชน และชุมชน

๗. ร้านหนังสือซอมบี้ (กรุงเทพฯ) เป็นร้านหนังสือสร้างสรรค์ ดำรงไว้ซึ่ง ‘ระบบหนังสือ’ เกื้อหนุนสังคม

๘. ร้านหนังสือสุนทรภู่ (จังหวัดระยอง) เป็นร้านหนังสือสร้างสรรค์ ดำรงไว้ซึ่ง ‘ระบบหนังสือ’ เกื้อหนุนสังคม

๙. ร้านหนังสือเล็ก ๆ (จังหวัดสงขลา) เป็นร้านหนังสือสร้างสรรค์ ดำรงไว้ซึ่ง ‘ระบบหนังสือ’ เกื้อหนุนสังคม

๑๐. ร้านหนังสือเล็ก ๆ ที่รัก (จังหวัดลำปาง) เป็นร้านหนังสือสร้างสรรค์ ดำรงไว้ซึ่ง ‘ระบบหนังสือ’ เกื้อหนุนสังคม

 

       โครงการวัฒนธรรมร้านหนังสือ จึงเป็นการส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายร้านหนังสือและระบบวิธีการกระจายหนังสือ เพื่อเพิ่มจำนวนหนังสือที่มีคุณภาพให้มากขึ้นอย่างเพียงพอและตรงตามความต้องการของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โอกาสนี้ขอเชิญชวน เยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปในทุกจังหวัดร่วมกันสร้างสังคมรักการอ่านและเพิ่มแหล่งความรู้ความคิดของประชาชนในทุกภูมิภาค เพื่อเป้าหมายพัฒนาชาติด้วยความรู้ความคิดอย่างมีวัฒนธรรมของประชาชน สามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ได้ที่ www.culture.go.th, เฟซบุ๊กกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และ Line @ วัฒนธรรม

 

โดย นันทพร ไวศยะสุวรรณ์

Share: | View : 317