การเขียนนวนิยายด้วยกระบวนทัศน์แห่งการสร้างสรรค์ใหม่ทางวรรณศิลป์ : โดย สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น

การเขียนนวนิยายด้วยกระบวนทัศน์แห่งการสร้างสรรค์ใหม่ทางวรรณศิลป์

กำหนดการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง “การเขียนนวนิยายด้วยกระบวนทัศน์แห่งการสร้างสรรค์ใหม่ทางวรรณศิลป์”

โดย สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น

วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2562  เวลา 08.00 –17.00น. ณ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

 

หลักการและเหตุผล/เป้าประสงค์ในการอบรม

                 เพื่อการศึกษาเรียนรู้ศาสตร์และศิลป์ในการประกอบสร้างวรรณกรรม ประเภท นวนิยายให้เข้าใจถึง...แก่นสาร รสชาติ ทฤษฎีสร้างสรรค์ในรูปลักษณ์ต่างๆ สีสันของสุนทรียศาสตร์ ข้อแตกต่างในองค์รวมของความสมจริงกับมายาคติ รวมทั้งหลักการสำคัญในการเลือกสรรเรื่องราวเชิงลึกเพื่อสร้างเป็นวรรณกรรมที่หนักแน่น สมบูรณ์และ มีคุณค่าทางวรรณศิลป์

 

วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562

ภาคเช้า

8.00 - 8.30 น                   ลงทะเบียน/ รับเอกสาร

8.30 - 8.45 น.                  กล่าวต้อนรับและแนะนำโครงสร้างโดยรวมของการเรียนรู้และอบรม (ความหมายและรูปรอยของการประพันธ์)โดย ครูใหญ่

8.45 - 9.45 น.                  การบรรยายพิเศษโดยคุณกนกวลี พจนปกรณ์ กันไทยราษฎร์ นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
                                      “ชีวิตของนวนิยาย...การเขียนนวนิยายให้เป็นชีวิต” (องค์ประกอบสำคัญของการสร้างสรรค์จากการสืบค้นสู่การแปรความ)

9.45 - 10.00 น.                 พักรับประทานอาหารว่าง

10.00 - 11.30 น.              การบรรยายพิเศษ/..สร้างสรรค์การเขียนด้วยภาวะสัมผัส“นวนิยายแห่งใจ...ใจแห่งนวนิยาย”

13.30 - 12.00 น.              ฝึกหัดการเขียนในสิ่งที่สัมผัสรู้ (รับรู้ ในรู้สึก) โดยคุณวีระพร นิติประภา นักเขียนนวนิยายรางวัลซีไรต์ 2 สมัย

12.00 - 13.00 น.              พักรับประทานอาหารกลางวัน

ภาคบ่าย    

13.00 - 14.30 น.              การบรรยายพิเศษ/ประสบการณ์แห่งความเป็นสากลของนวนิยาย..
                                       “ฐานรากของข้อมูล สู่การตีความเพื่อการเขียนเชิงสาระ”

14.30 - 15.00 น.              ฝึกหัดการเขียนในสิ่งที่สัมผัสรู้“เรื่องไกลตัว และการหยั่งเห็น”
                                       โดย คุณบุญญรัตน์ บุญญาทิษฐาน นักแปลอาวุโสผู้ได้รับรางวัล “สุรินทราชา”

15.00 - 15.15 น.              พักประทานอาหารว่าง

15.15 - 16.15 น.              การบรรยายพิเศษ “วิวัฒนาการแห่งรูปลักษณ์ต่างๆของนวนิยายในศตวรรษใหม่” โดยครูใหญ่.

16.15 - 16.45 น.              ทบทวนบทเรียนและการเรียนรู้เข้าใจประจำวัน

16.45 - 17.00 น.              มอบการบ้าน(ศาสตร์และศิลป์ของการสร้างสรรค์สู่อานาจของนวนิยาย)

 

วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562

ภาคเช้า

8.00 - 8.30 น.                  ลงทะเบียนและส่งการบ้าน

8.30 - 8.45 น.                  ทบทวนนัยของการบ้านอุปสรรคและปัญหาโดย “ครูใหญ่”

8.45 - 9.45 น.                  ความรู้ในโลกของหนังสือยุคใหม่ หนทางสู่โลกใหม่ของความเป็นนักเขียน โดยผู้แทนจาก “MEB”

9.45 - 10.00 น.                พักรับประทานอาหารว่าง

10.00 - 12.00 น.              การบรรยายพิเศษ “การเขียนนวนิยายด้วย กระบวนทัศน์แห่งการสร้างสรรค์ใหม่ทางวรรณศิลป์”
                                       โดย ศาสตราจารย์คุณหญิง ดร.วินิตา ดิถียนต์ ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์

12.00 - 13.00 น.              พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

ภาคบ่าย
    

13.00 - 14.30 น                การฝึกปฏิบัติเขียนในสิ่งที่อยากเขียน (บทเริ่มต้นจากความคิด จิตใจ และอารมณ์วิถีอิสระสู่ของการสร้างสรรค์เฉพาะตัว)

14.30 - 14.45 น.               พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 - 15.15 น.               บทสรุป “แท้จริงขอบเขตของนวนิยายมีเพียงไหนและเป็นอย่างไรกันแน่?” โดยครูใหญ่

15.15 - 16.15 น.               วิพากษ์ผลงานโดย คณาจารย์

16.15 - 16.45 น.               “นักเขียนวรรณกรรมพึงสำนึกในอำนาจที่งดงามและสร้างสรรค์ของวรรณกรรม”
                                         โดย คุณกนกวลี พจนปกรณ์ กันไทยราษฎร์ นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

16.45 - 17.00 น.               คุณกนกวลี พจนปกรณ์ กันไทยราษฎร์ นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย กล่าวปิดการอบรม

17.00 - 17.30 น.               พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าอบรม
 

 

ดาวน์โหลดแบบตอบรับ : http://bit.ly/2WZ3wOb
สำรองที่นั่งโดยตรงที่ writerassocentre@gmail.com / chatchai666666@hotmail.com

สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม ติดต่อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
โทร ๐๒ ๙๑๐ ๙๕๖๕ / โทร ๐๘๑ ๕๘๒ ๕๖๗๐

 

Writer

Sirirat Soonsakul

นักอยากเขียน ผู้รักการสะสมท้องฟ้าสีวนิลลา และใช้หมูกระทะเยียวยาจิตใจ