19 นักเขียน รับรางวัลนราธิป 2560 : เชื่อมต่อ ประสานความคิด ในหมู่ผู้ทำงานแวดวงวรรณกรรม

19 นักเขียน รับรางวัลนราธิป 2560

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 20 มกราคม ที่หอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี เทเวศร์ กรุงเทพฯ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยได้จัดพิธีมอบรางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ ประจำปี 2560 แก่ 19 นักเขียน โดยมี 3 ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ นางสุกัญญา ชลศึกษ์ นางชมัยภร แสงกระจ่าง และนางเพ็ญศรี เคียงศิริ ร่วมแสดงความยินดี ซึ่งนางกนกวลี พจนปกรณ์ นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน ก่อนนำไปสู่การมอบรางวัล และรับฟังความรู้สึกจากผู้ที่ได้รับรางวัล


นางกนกวลี กล่าวว่า สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดี วันนี้จะเป็นวันที่เราประกาศเกียรติแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ ซึ่งรางวัลนี้มอบแด่นักเขียน นักกวี นักหนังสือพิมพ์ นักแปล และบรรณาธิการอาวุโส ที่ทำงานมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ด้วยผลงานเป็นที่ยกย่องกว้างขวาง เรามีความดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นผู้เชื่อมต่อ ประสานทางความคิด ในหมู่ผู้ทำงานในแวดวงเดียวกัน ระหว่างผู้มาก่อน และผู้ที่ทำงานตามมาในรุ่นหลัง แม้สถานการณ์การอ่านเขียนในสื่อสิ่งพิมพ์จะแปรเปลี่ยนไป แต่ทว่าในการทำงานด้านวรรณกรรม ยังต้องเห็น ต้องเรียนรู้วิธีการทำงาน วิธีการครองตนดำเนินชีวิตอย่างงดงามจากแบบอย่าง ซึ่งผู้ที่ได้รับการประกาศเกียรติในวันนี้จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเขียนรุ่นหลัง เราขอกราบคารวะนักเขียนรางวัลนราธิปทั้ง 19 ท่าน ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ด้วยความเคารพยิ่ง
รายชื่อผู้ได้รับรางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ ประจำปี 2560 มีดังนี้


1.นางกรองแก้ว เจริญสุข

2.ศ.กิตติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล

3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิติยวดี บุญซื่อ

4.ศ.เกียรติคุณ ดร.เจตนา นาควัชระ

5.นายเฉลิมศักดิ์ รามโกมุท

6.นางประพิศ คุณาวุฒิ

7.ศ.ดร.พงษ์ศรี เลขะวัฒนะ

8.นายพยงค์ คชาลัย

9.ศ.ดร.มัทนี รัตนิน

10.พล.ต.ต.โรจนา นาเจริญ

11.นพ.วราวุธ สุมาวงศ์

12.มล.วัลลภ นวรัตน์

13.ศ.วาสนา ชลศึกษ์ เคนแมน

14.นายวินิจฉัย แสงสว่างวัฒนะ

15.ศ.วิภา กงกะนันทน์

16.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสมร คงพันธุ์

17.ศ.เกียรติคุณศรีสุรางค์ พูลทรัพย์

18.รศ.สดใส พันธุมโกมล

19.นางสุดจิต ภิญโญยิ่ง

Writer

Sirirat Soonsakul

นักอยากเขียน ผู้รักการสะสมท้องฟ้าสีวนิลลา และใช้หมูกระทะเยียวยาจิตใจ