Google play App Store

หนังสือสร้างแรงบันดาลใจ แม่ติ๋ว แห่งบ้านโฮมฮัก

แม่จัน สายน้ำที่ผันเปลี่ยน

26 พฤษภาคม 2561

หนังสือสร้างแรงบันดาลใจ แม่ติ๋ว แห่งบ้านโฮมฮัก

       มูลนิธิสุธาสินี น้อยอินทร์ เพื่อเด็กและเยาวชน หรือ "บ้านโฮมฮัก" ได้จดทะเบียนก่อตั้งในปีพ.ศ. 2542 โดย ครูติ๋ว หรือ คุณสุธาสินี น้อยอินทร์ ได้ริเริ่มโครงการ เพื่อเด็กและเยาวชนเป็นครั้งแรกที่อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยริเริ่มงานด้านยาเสพติดในชุมชนก่อน จากนั้นก็ขยายงานออกเป็น 4 แขนงประกอบด้วย

 

     1. งานชุมชน  เป็นงานติดตามเฝ้าระวังเด็ก เยาวชน และผู้ประสบปัญหาวิกฤติชีวิต ในประเด็นปัญหาและผลกระทบที่หลากหลาย โดยการทำงานร่วมกับชุมชน ใช้กระบวนการแบบส่วน่วมในการจัดเก็บข้อมูล ข้อเท็จจริง เพื่อสรุปบทเรียนเป็นองค์ความรู้ นำไปสู่การผลักดันนโยบาย เป็นการเปิดทางเลือก ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องเหมาะสมกับชุมชน

      2. งานโรงเรียน เป็นงานเชิงรุก เข้าไปใช้ในระบบการศึกษาเพื่อลดช่องงว่าง ลดความขัดแย้ง เสริมความรู้ ความเข้าใจ โดยใช้รูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองกลุ่มเป้าหมาย และให้ความช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาสุขภาพ ปัญหาครอบครัว และปัญหาอื่นๆ

     3. งานเอดส์ เป็นงานที่และแก้ไขปัญหา มุ่งเน้นเรื่อง "ความรักและความรับผิดชอบ" โดยรูปแบบการทำงานจะหลากหลาย ขึ้นอยู่กับสภาพปัญหา ที่มา และอนาคตของแต่ละครอบครัว ชุมชน สังคม  และความต้องการความช่วยเหลือของผู้ที่ได้รับผลกระทบแต่ละคน จึงยึดหลัก "ความรัก ความเข้าใจ" ในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

     4. งานบ้านพัก(บ้านโฮมฮัก) เปิดเป็นบ้านพักรองรับเด็กที่อยู่ในภาวะวิกฤติชีวิต ในประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโต อยู่ร่วมกันในรูปแบบครอบครัวใหญ่ ที่มีการดูแลซึ่งกันและกัน โดยใช้ "ความรัก ความเข้าใจ การให้อภัย และการให้โอกาส" เท่าเทียมกัน เป็นการปฏิบัติในการอยู่ร่วมกัน

 

" แม่ติ๋ว " สุธาสินี น้อยอินทร์ ผู้หญิงแกร่งแห่งบ้านโฮมฮัก 

       แม่ติ๋ว เล่าว่าแรงบันดาลใจในการสร้างบ้านโฮมฮักหลังนี้ขึ้นมา เพราะได้แรงบันดาลใจมาจาก หนังสือ ' แม่จันสายน้ำที่ผันเปลี่ยน ' ของครูแดง เตือนใจ ดีเทศน์ 
 

       “แม่จัน สายน้ำที่ผันเปลี่ยน” เรื่องเล่าผ่านจดหมายของหญิงสาว "เตือนใจ ดีเทศน์"   ประสบการณ์งานอาสาสมัครบนดอยสูงยุคบุกเบิก ผู้มีจิตอาสาทำงานพัฒนาเพื่อประโยชน์แก่สังคมมาถึง 4 ทศวรรษ โดยในเล่มได้บอกเล่าเรื่องราวผ่านจดหมายของเธอ ที่เขียนถึง "คุณสุจิตรา สุดเดียวไกร" ผู้เป็นยอดกัลยาณมิตรและที่ปรึกษา สะท้อนให้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้าน และการทำงานพัฒนาชุมชนของหนุ่มสาวอาสาสมัคร ในขณะที่เธอทำงานเป็นครูสอนหนังสือ ที่โรงเรียนการศึกษาสำหรับผู้ใหญ่ ณ ชุมชนชาวไทยภูเขา บริเวณลุ่มน้ำแม่จัน ทางตอนเหนือของประเทศไทย ใกล้ชายแดนพม่า อะไรคือสิ่งที่ชักนำให้ผู้เขียนซึ่งเพิ่งจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ และกำลังจะมีอนาคตไกลในเมืองหลวง เลือกที่จะไปทำงานเป็นครูในชนถิ่นทุรกันดารและ ชีวิตการทำงานในชนบทให้อะไรกับเธอ  เปรียบเทียบกับ ภาพ บัณฑิตรุ่นใหม่...ที่ส่วนใหญ่หันหน้าเข้าหาสื่อออนไลน์ ในกระดานชนวนคอมพิวเตอร์ ในโทรฯ มือถือ ที่เห็นเจนตา ริมถนนรนแคม ในรถไฟฟ้า พวกเขาเหล่านั้น กระทั่งการเดินทาง ก็ไม่สนใจใครอื่น ใส่ใจแต่เรื่องที่ที่ตัวเองต้องการ หนังสือ " แม่จัน สายน้ำที่ผันเปลี่ยน" หนังสือดีๆ อ่านแล้วให้แรงบันดาลใจงดงามอย่างนี้ นานปีจะมีให้อ่านสักเล่ม

Share: | View : 508