เรียนรู้วัฒนธรรมจีนจากสุภาษิตสอนใจ

หนังสือ สุภาษิตจีนสอนใจ เป็นหนังสือที่รวบรวมเอาสุภาษิตสอนใจของจีนไว้มากถึง 100 สำนวน

20 กรกฎาคม 2559

เรียนรู้วัฒนธรรมจีนจากสุภาษิตสอนใจ

หนังสือ สุภาษิตจีนสอนใจ เป็นหนังสือที่รวบรวมเอาสุภาษิตสอนใจของจีนไว้มากถึง 100 สำนวนซึ่งแต่ละสำนวนนั้นสามารถสื่อให้เราเห็นถึงวัฒนธรรมจีนในช่วงเวลาต่างๆ ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปรียบเทียบด้วยคน สัตว์ และสิ่งของนั้น เป็นไปด้วยความแยบยลยิ่งนัก ซึ่งสามารถแบ่งเป็นข้อๆได้ดังนี้

1.เราสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมการใช้ภาษาของจีนได้จากสำนวนสุภาษิตต่างๆ ในหนังสือเล่มนี้เพราะหนังสือเล่มนี้มีการจัดพิมพ์ในรูปแบบ 3 ภาษา คือ จีน อังกฤษ และไทย ในเล่มเดียวกัน

2.เรามีโอกาสได้เรียนรู้วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชาวจีนในช่วงเวลาต่างๆของสังคมชาวจีนในอดีตผ่านทางสำนวนต่างๆ

3.ได้เรียนรู้เค้าโครงประวัติศาสตร์ของสังคมจีนในอดีตเพราะสำนวนส่วนใหญ่ยกมาจากส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์จีน ซึ่งทำให้เรามีโอกาสเข้าใจในประวัติศาสตร์จีนอีกทางหนึ่ง

 

เรียนรู้วัฒนธรรมจีนจากสุภาษิตสอนใจ

 

4.ได้เรียนรู้โครงสร้างของนิทานจีนเพราะสุภาษิตบางส่วนนั้นหยิบยกมาจากนิทานของจีน ทำให้เราสามารถเรียนรู้ได้ว่าชาวจีนนั้นมีวัฒนธรรมการแต่งนิทานอย่างไรในอดีต

5.ได้เรียนรู้เกี่ยวกับบทประพันธ์โบราณของจีน บางสำนวนนั้นก็ตัดมาจากบทประพันธ์โบราณของจีน เช่น สามก๊ก เป็นต้น

6.ได้เรียนรู้โครงสร้างวรรณกรรมพื้นบ้านของจีน เพราะมีบางส่วนมาจากวรรณกรรมพื้นบ้านของจีนซึ่งทำให้เราได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมและโครงสร้างในวรรณกรรมพื้นบ้านของจีน

7.ได้เรียนรู้ภาษาในปัจจุบันของจีน สุภาษิตบางคำก็เกิดขึ้นจากภาษาจีนในปัจจุบันซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมของคนรุ่นใหม่ในสังคมชาวจีน

8.ได้เรียนรู้ว่าประเทศจีนมีการติดต่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับประเทศใดมาบ้าง เพราะบางสำนวนสุภาษิตนั้นเกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับประเทศอื่นๆ

 

บทความ : ณิชกมล เตชะงามสุวรรณ

Share: | View : 1,361