การประกวดภาพประกอบหนังสือเด็กอาเซียน ครั้งที่ 2

(ASEAN Illustration Contest)

27 กุมภาพันธ์ 2561

การประกวดภาพประกอบหนังสือเด็กอาเซียน ครั้งที่ 2

การประกวดภาพประกอบหนังสือเด็กอาเซียน ครั้งที่ 2

(ASEAN Illustration Contest)

 

วิธีส่งภาพประกอบหนังสือเด็กอาเซียนเข้าประกวด  

การประกวดภาพประกอบหนังสือเด็กจัดขึ้นเพื่อ:

 • เปิดโอกาสให้นักวาดภาพประกอบ ทั้งมืออาชีพและมือสมัครเล่น ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดไม่ว่าจะ ที่ตีพิมพ์มาแล้วในหนังสือเด็ก สื่อมัลติมีเดียต่างๆระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560–31 สิงหาคม 2561หรือยังไม่เคยตีพิมพ์มาก่อน
 • เปิดโอกาสให้สถาบันการเรียนการสอนศิลปะส่งผลงานของนักเรียน นักศึกษาในสังกัดในช่วงสองปีการศึกษาที่ผ่านมาเข้าประกวด
 • เปิดโอกาสให้สำนักพิมพ์ได้นำเสนอผลงานของนักวาดภาพประกอบประจำสำนักพิมพ์

           หมายเหตุ: เฉพาะนักวาดภาพประกอบที่มีผลงานชนะการประกวดจึงจะได้รับเงินรางวัลจากการประกวด

 

รางวัลสำหรับการประกวดภาพประกอบหนังสือเด็กอาเซียน มีดังนี้

 • รางวัลสำหรับนักวาดภาพประกอบอาชีพ
 • รางวัลชนะเลิศภาพประกอบหนังสือเด็กอาเซียน Award of Excellentหนึ่งรางวัลมูลค่า 5,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ (หรือเทียบเท่า 16x,xxx บาท ตามอัตราการแลกเปลี่ยน 1USD = 3x.xx บาท)*
 • รางวัลภาพประกอบหนังสือเด็กอาเซียนยอดเยี่ยมประเภทบันเทิงคดี Best of Fiction Award หนึ่งรางวัลมูลค่า 2,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ (หรือเทียบเท่า 8x,xxx บาท ตามอัตราการแลกเปลี่ยน 1USD = 3x.xxบาท)*
 • รางวัลภาพประกอบหนังสือเด็กอาเซียนยอดเยี่ยมประเภทสารคดี Best of Non-Fiction Award หนึ่งรางวัลมูลค่า 2,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ (หรือเทียบเท่า 8x,xxx บาท ตามอัตราการแลกเปลี่ยน 1USD = 3x.xx บาท)*
 • รางวัลสำหรับนักวาดภาพประกอบสมัครเล่น “Rising Star Award” ห้ารางวัล มูลค่ารางวัลละ 500 ดอลล่าร์สหรัฐฯ (หรือเทียบเท่า 1x,xxx บาท ตามอัตราการแลกเปลี่ยน 1USD = 3x.xx บาท)*

           หมายเหตุ: ผู้ชนะที่ได้รับรางวัลเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระภาษีรายได้/ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามกฎหมายไทย

 

การส่งผลงานเข้าประกวดสามารถส่งออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ดังนี้

 • ผลงานที่ส่งเข้ามาจะต้องประกอบไปด้วยภาพประกอบ 5 ภาพ (จำนวนบังคับ) ที่ไม่เคยตีพิมพ์หรือตีพิมพ์ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน2560–31สิงหาคม2561โดยจะเป็นภาพขาว-ดำ หรือภาพสีก็ได้ วาดด้วยเทคนิคใดก็ได้รวมทั้งการใช้คอมพิวเตอร์กราฟฟิคในการสร้างสรรค์ผลงานด้วย (ในกรณีของการใช้เทคนิคผสม)
 • นักวาดภาพประกอบแต่ละคนสามารถส่งภาพประกอบเข้าประกวดได้มากกว่า 1 ชุด
 • ผลงานที่ส่งเข้ามาแต่ละชุดทั้ง 5 ภาพ จะต้องมาจากแนวคิดเดียวกันทั้งหมด (คือเป็นภาพประกอบจากเรื่องเดียวกัน) และต้องจัดลำดับ1 ถึง 5 โดยกำกับตัวเลขมาด้วย  หากมีการส่งผลงานชุดใดที่มีภาพจำนวนมากกว่าหรือน้อยกว่า 5 ภาพ ผลงานชุดนั้นจะถูกตัดสิทธิ์
 • ผลงานที่ตีพิมพ์แล้วให้ส่งหนังสือที่ตีพิมพ์มาด้วย 1 เล่มทางไปรษณีย์ กำหนดส่งจะดูตามตราไปรษณียากรที่ประทับ
 • ผลงานที่ไม่เคยตีพิมพ์ ให้ส่งชื่อและเรื่องย่อความยาว ภาษาอังกฤษ 200-250 คำ ภาษาไทยไม่เกินครึ่งหน้า A4
 • ลงทะเบียนและอัพโหลดผลงานในรูปแบบดิจิตัลที่มีความละเอียดสูง (ขนาดไฟล์อย่างน้อย 1MB) ได้ที่ http://www.iccrfthailand.com/illustration-contest-submission/

 

ขนาดสูงสุดของผลงานอาร์ทเวิร์คต้นแบบ

 • ขนาดภาพประกอบหนังสือเด็กประเภทบันเทิงคดี: 32 x 42 ซม. (หรือ 42 x 32 ซม.)
 • ขนาดภาพประกอบหนังสือเด็กประเภทสารคดี: 50 x 70 ซม. (หรือ 70 x 50 ซม.)
  หมายเหตุ: สำหรับการจัดแสดงภาพประกอบที่อาจจะมีขึ้นในอนาคต

 

ผู้สนใจสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.iccrfthailand.com

หรือติดต่อมาที่ iccrfthailand@gmail.com หรือคุณอรินทรา ไชยารุ่งยศ หมายเลขโทรศัพท์ +66(0) 2229 3347 หรืออีเมล arintra.pco@qsncc.com

 

 

Share: | View : 1,448