๑๗ เล่ม รวมเรื่องสั้นรอบแรก (Long List) ซีไรต์

ประจำปี ๒๕๖๐

19 กันยายน 2560

๑๗ เล่ม รวมเรื่องสั้นรอบแรก (Long List) ซีไรต์

๑๗ เล่ม รวมเรื่องสั้นรอบแรก (Long List) ซีไรต์ ประจำปี ๒๕๖๐

 

คณะกรรมการคัดเลือก รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้พิจารณาและลงมติคัดเลือกให้ผลงานรวมเรื่องสั้น ที่ส่งเข้าประกวดจำนวนทั้งหมด ๕๗ ชื่อเล่ม ผ่านเข้ารอบแรก (Long List) จำนวน ๑๗ เล่ม ดังรายชื่อต่อไปนี้...

 

๑. กลับสู่โลกสมมุติ : รัชศักดิ์ จิรวัฒน์
๒. กลางฝูงแพะหลังหัก : อุมมีสาลาม อุมาร
๓. ความโดดเดี่ยวของนักวิ่งระยะไกล : วิกรานต์ ปอแก้ว
๔. เงาแปลกหน้า : อนิมมาล เล็กสวัสดิ์
๕. ดั่งเรือนร่างไร้องคาพยพ : ภู กระดาษ
๖. นักแสดงสด : สาคร พูลสุข
๗. เมือง บ้าน ผม : จำลอง ฝั่งชลจิตร
๘. ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งเศร้า : จิรัฏฐ์ ประเสริฐทรัพย์
๙. ผู้ปลอมแปลงสิงห์โต : เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์
๑๐. ร้านหนังสือแมวฮกเกี้ยน : นฤพนธ์ สุดสวาท
๑๑. เรากำลังกลายพันธุ์ : เกริกศิษฏ์ พละมาตร์
๑๒. ลืมตาตื่นอีกครั้ง...ในเวลาอันสมควร : ปองวุฒิ รุจิระชาคร
๑๓. สิงห์โตนอกคอก : จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท
๑๔. เสน่หานุสรณ์ : เงาจันทร์
๑๕. อันเป็นที่รัก : นทธี ศศิวิมล
๑๖. อาคเนย์คะนึง : อนุสรณ์ ติปยานนท์
๑๗. อีกา : จารุพัฒน์ เพชราเวช

๑๗ เล่ม รวมเรื่องสั้นรอบแรก (Long List) ซีไรต์ ประจำปี ๒๕๖๐

 

โดย คณะกรรมการคัดเลือก ๖ คน
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกุล บุณยทัต (ประธานฯ)
๒. นายอภิรักษ์ ชัยปัญหา 
๓. นายนิรันศักดิ์ บุญจันทร์
๔. ดร.พรธาดา สุวัธนวณิช
๕. นายสัจภูมิ ละออ
๖. ดร.รัญวรัชญ์ พูลศรี

ที่มา : พินิจ นิลรัตน์

Share: | View : 1,144