โครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์” ปีที่ 7 : รูปแบบออนไลน์

โครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์” ปีที่ 7

หลักการและเหตุผล

                ภาษาไทยมีความสำคัญทั้งในฐานะที่เป็นภาษาประจำชาติ  เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ  การใช้ภาษาจึงเป็นทักษะที่ผู้ใช้ต้องฝึกฝนให้เกิดความชำนาญไม่ว่าจะเป็นการอ่าน คิดวิเคราะห์  การเขียน  การพูด  และการดู  รวมทั้งต้องใช้ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทางภาษาเพื่อสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพและใช้อย่างคล่องแคล่ว มีวิจารณญาณ มีคุณธรรม และมีนิสัยรักการอ่าน  ถ้านักเรียนมีความรู้ความสามารถในกลุ่มนี้อย่างเหมาะสมกับระดับชั้นแล้ว จะทำให้การเรียนการสอนในกลุ่มประสบการณ์อื่นจะดำเนินได้ด้วยความราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

                ในฐานะองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการสืบสานและสร้างสรรค์ภาษาไทย จึงร่วมกันจัดโครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์”  ตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีที่ 7 ขึ้น เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนได้เพิ่มพูนประสบการณ์การอ่านหนังสือควบคู่ไปกับพัฒนาทักษะการคิดการเขียนเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์ 

                การอ่านหนังสือทั้งประเภทสารคดีและบันเทิงคดีจะช่วยสร้างเสริมความรู้ของเยาวชนให้ลึกซึ้ง รวมทั้งเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกล และก่อให้เกิดปัญญาที่กล้าแกร่ง นอกจากนี้ ขณะที่อ่านหนังสือนั้นเยาวชนจะได้เรียนรู้แบบอย่างของภาษาไทยอันรุ่มรวยละเมียดละไม ซึ่งเป็นมรดกทางภูมิปัญญาของชาติที่ควรค่าแก่การศึกษาเพื่ออนุรักษ์ สืบทอด และพัฒนาให้สง่างามยั่งยืนสืบไป

                โครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์” ปีที่ 7 ยังคงมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้เยาวชนได้บูรณาการทักษะการอ่าน การคิด และการเขียน โดยผ่านการใช้ภาษาไทยอย่างสละสลวยด้วยความภาคภูมิใจในภาษาประจำชาติ เพื่อให้เอกลักษณ์แห่งวัฒนธรรมทางภาษาไทยได้ยืนหยัดอย่างมั่นคงท่ามกลางกระแสแห่งโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมทั้งปวง

 

** จากสถานการณ์ในปัจจุบันจึงทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการอบรมงานวิจารณ์วรรณกรรม ในรูปแบบใหม่เป็นออนไลน์ เพื่อการเข้าถึงเยาวชนในทุก ๆ พื้นที่ได้มากขึ้น ในขณะเดียวกันก็ยังคงวัตถุประสงค์ของธนาคารกรุงเทพที่มุ่งเน้นสนับสนุนให้เยาวชนมีความรู้และสร้างสรรค์งานวรรณกรรม พร้อมทั้งให้เยาวชนปรับตัวสู่ยุคดิจิทัลก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในอนาคต

 

 กลุ่มเป้าหมาย       

        1. ระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 4-6

        2. ระดับอุดมศึกษา    

 

 วัตถุประสงค์

       1. เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะการอ่านสรุปสาระสำคัญ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการคิดเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์

       2. เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิจารณ์ อันจะเป็นการสร้างนักวิจารณ์รุ่นใหม่สู่สังคม

       3. เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ โดยบูรณาการกับการใช้ภาษาไทย

       4. เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะการเขียนภาษาไทยที่ดี อันเป็นการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ

       5. เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีโอกาสได้แสดงผลงานผ่านเวทีต่าง ๆ  ทั้งในด้านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์

 

ผู้สนับสนุนโครงการฯ

          ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการฯ

      1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6  หรือ ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับอุดมศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ปี 2564

      2. ไม่เคยได้รับทุนรางวัลจากการจัดโครงการฯ ปีที่ 1 - 6

      3. บุคคลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับภาคีพันธมิตรไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯหากตรวจสอบพบข้อมูลในภายหลังจะถูกตัดสิทธิ์ทันที

      4. เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ในปัจจุบัน จึงทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการอบรมโดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยดำเนินการ ผ่านช่องทางออนไลน์  ผู้ได้รับทุนรางวัลต้องมีความพร้อมในด้านอุปกรณ์เทคโนโลยี เพื่อเข้าค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ“อ่าน  เขียน  เรียนรู้  สู่งานวิจารณ์”  ในรูปแบบออนไลน์ อาทิเช่น มือถือ,แท็บเล็ต,คอมพิวเตอร์ ฯ และอินเทอร์เน็ตที่เสถียร

กติกาในการเข้าร่วมโครงการฯ

- เลือกอ่านหนังสือที่ทางโครงการฯ ได้กำหนดไว้ ซึ่งต้องเขียนต้นฉบับเป็นภาษาไทยอาจเป็นหนังสือประเภทสารคดีหรือบันเทิงคดีก็ได้ เช่น สารคดีแนวต่าง ๆ  / กวีนิพนธ์  / นวนิยายคลาสสิก

- เขียนบทวิจารณ์ 1 เล่ม ต่อหนังสือที่เลือกอ่าน ในครั้งนี้จะเป็นหนังสือที่ได้รับรางวัล ต่าง ๆ โดยจะให้ผู้สมัครเลือกหนังสือจากรางวัลใดรางวัลหนึ่งเพื่อเขียนบทวิจารณ์ส่ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

        1. รางวัลการประกวดหนังสือดีเด่นแห่งชาติของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รายชื่อหนังสือ https://bit.ly/3gpnX05

        2. รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) รายชื่อหนังสือ https://bit.ly/2B6DzWd

        3. รางวัลพานแว่นฟ้า รายชื่อหนังสือ https://bit.ly/2Ac6aJ8

        4. รางวัลชมนาด รายชื่อหนังสือ  https://bit.ly/3c8aDKj

 

รายละเอียด

       1. มีความยาว 2-4 หน้ากระดาษ A4 ขึ้นไป ฟอนท์ Angsana New  ขนาด 16 points

       2. วิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นอย่างเที่ยงธรรม มีเหตุผล น่าสนใจ โดยสอดแทรกการสรุปใจความของเรื่องอย่างกระชับและครอบคลุมประเด็นสำคัญ

       3. เรียบเรียงด้วยภาษาที่สละสลวยและนำเสนอด้วยวิธีเขียนที่สร้างสรรค์

 

  • การส่งไฟล์บทวิจารณ์

       1. ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเว็บไซต์ http://praphansarn.com/scholarships/

       2. ส่งบทวิจารณ์ (ปริ้นใส่กระดาษ) พร้อมระบุชื่อผู้วิจารณ์ให้เรียบร้อย โดย

            2.1 ส่งบทวิจารณ์ทางไปรษณีย์พร้อมทั้งถ่ายเอกสารหนังสือที่ใช้เขียนงานวิจารณ์มาด้วยทั้งเล่ม แนบมายังที่  บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด เลขที่ 222 อาคารบุษราคัม เทอเรส ถนนพุทธมณฑล สาย 2 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 โทรศัพท์ 02 448 0312,  02 448 0658-9

 

กำหนดลงทะเบียนและส่งเอกสารทั้งหมด 

     ระหว่างวันที่ 10 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2564 โดยพิจารณาจากการลงทะเบียนและส่งเอกสาร ภายในเวลา 24.00 น. ของ วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564 และโดยพิจารณาจากการลงตราประทับส่งไปรษณีย์ภายในวันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564

 

กำหนดการ            

-    ประชาสัมพันธ์ / ประกาศรับสมัคร / ปิดรับบทวิจารณ์                                              :   10 พ.ค.   –  31 ก.ค. 64

-    คณะกรรมการตัดสิน พิจารณาตัดสินบทวิจารณ์ 40 บท                                           :  1 – 31 ส.ค. 64

-    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 40 คน ทางเว็บไซต์                                           :  ก.ย. 64

     http://praphansarn.com/scholarships      

     และผู้ประสานงานโครงการฯ ติดต่อกับผู้ได้รับทุนรางวัลเพื่อเตรียมเข้าค่ายฯ                                               

-    เข้าค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์”                                  :   ภายใน ต.ค. 64          

 

ทุนรางวัล

        ทุนรางวัล 20,000 บาท  จำนวน 40 ทุนรางวัล   เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  800,000 บาท

 

เงื่อนไขในการรับทุนรางวัล

        1. ทุนรางวัลจะมอบผ่านบัญชีของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น  และผู้ได้รับทุนรางวัลต้องใช้ชื่อของตนเป็นชื่อบัญชี

        2. ผู้ได้รับทุนรางวัลควรเป็นผู้อุทิศตนและสนับสนุนวัฒนธรรมการเขียนงานวิจารณ์

 

หมายเหตุ

     - คณะกรรมการดำเนินโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขยายกำหนดการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม                    

     - การตัดสินของคณะกรรมการทุกชุด ถือเป็นอันสิ้นสุด

 

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

      1. ผู้ร่วมโครงการฯ ได้พัฒนาทักษะการอ่านสรุปสาระสำคัญให้ชำนาญมากขึ้น

      2. ผู้ร่วมโครงการฯ ได้พัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์  สังเคราะห์  และวิจารณ์  ให้แยบคายยิ่งขึ้น   

      3. ผู้ร่วมโครงการฯ ได้พัฒนาทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์อย่างเหมาะสม

      4. ผู้ร่วมโครงการฯ ได้พัฒนาศิลปะการเขียนภาษาไทยให้สละสลวยยิ่งขึ้น

      5. โครงการฯ ได้สร้างเสริมวัฒนธรรมรักการอ่านในหมู่เยาวชน

      6. โครงการฯ ได้สร้างนักวิจารณ์รุ่นใหม่สู่สังคม

      7. เยาวชนไทยตระหนักถึงคุณค่าของภาษาไทยมากขึ้น

 

กรรมการรอบคัดเลือก (ที่ต้องทำหน้าที่อ่านต้นฉบับของเยาวชนที่ส่งมา เพื่อคัดเลือกให้เหลือ 100 ท่าน

      - ผศ.ดร.พิเชฐ    แสงทอง

      - ผศ.อัคคภาค    เล้าจินตนาศรี

      - คุณกรกฎา       บุญวิชัย
 

กรรมการรอบตัดสิน เป็นอาจารย์ทั้ง ท่าน (คัดเลือกให้เหลือ 40 ท่านสุดท้าย เพื่อเข้าค่ายฯ)

      - คุณเนาวรัตน์  พงศ์ไพบูลย์

      - คุณชมัยพร     แสงกระจ่าง  

      - คุณวีรศักดิ์      จันทร์ส่งแสง

      - คุณจรูญพร     ปรปักษ์ประลัย

 

ผู้ประสานงานโครงการ

คุณกนกอร   นนทสวัสดิ์ศรี e-mail : kanokon@praphansarn.com มือถือ 089 926 3290
คุณศิริรัตน์     สุ่นสกุล        e-mail : sirirat@praphansarn.com มือถือ 099 246 1915


บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด
222  อาคารบุษราคัม เทอเรส  ถนนพุทธมณฑล สาย 2 แขวงศาลาธรรมสพน์  เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร  10170 โทรศัพท์ 02 448 0312,  02 448 0658-9   โทรสาร 02 448 0393

 

Writer

Ampaporn Borworn