Google play App Store

สภาฯเชิญส่งผลงานประกวดชิงรางวัลพานแว่นฟ้าปี58

เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสครบ 120 ปีแห่งวันพระบรมราชสมภพ ร.7

25 กุมภาพันธ์ 2558

สภาฯเชิญส่งผลงานประกวดชิงรางวัลพานแว่นฟ้าปี58

รางวัลพานแว่นฟ้า

 

24ก.พ.นายจเร พันธุ์เปรื่อง เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะประธานคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2558 เปิดเผยว่า ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2558 จะจัดประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสครบ 120 ปี แห่งวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ประกอบกับเพื่อเผยแพร่พระราช-ประวัติ พระราชกรณียกิจอันเป็นคุณแก่ประเทศชาติ ซึ่งองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) หรือ ยูเนสโก (UNESCO) ได้ประกาศยกย่องให้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 เป็นบุคคลสำคัญของโลกประจำปี ค.ศ. 2013 หรือ พ.ศ. 2556

ในฐานะที่ทรงมีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ และสื่อสารมวลชน อันแสดงให้เห็นถึงการที่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงยึดมั่นในหลักของการปกครองในทศพิธราชธรรม ตลอดระยะเวลา 9 ปีของรัชสมัยและที่สำคัญพระราชทานรัฐธรรมนูญเพื่อให้ประเทศมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองด้วยความสงบเรียบร้อยไม่มีการเสียเลือดเนื้อ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

โดยมีประเภทผลงาน “วรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติ” ที่จัดประกวด 1) กวีนิพนธ์ โดยเป็นกวีนิพนธ์แบบมีฉันทลักษณ์ เป็นฉันทลักษณ์แบบใดแบบหนึ่งหรือหลายแบบรวมกัน อาจเป็นฉันทลักษณ์ท้องถิ่นหรือฉันทลักษณ์ที่สร้างสรรค์ขึ้นเอง มีเนื้อหาสาระถูกต้อง มีความคิดสร้างสรรค์ มีความงามทางวรรณศิลป์ ความยาวไม่น้อยกว่า 200 บท พิมพ์ลงในกระดาษ เอ 4 หากพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดตัวอักษร 16 ตัวพิมพ์ (16 พอยท์) หากเขียนด้วยลายมือให้เขียนตัวบรรจง และ2) สารคดี โดยมีเนื้อหาที่ลักษณะเช่นเดียวกับกวีนิพนธ์ แต่มีความยาวไม่น้อยกว่า 60 หน้ากระดาษ เอ 4 พิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดตัวอักษร 16 ตัวพิมพ์ (16 พอยท์)

ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกประเภทกวีนิพนธ์ประเภทสารคดีจะได้รับรางวัลในลักษณ์เดียวกันคือรางวัลชนะเลิศจะได้รับโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร ของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและเงินรางวัล 2 แสนบาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร ของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และเงินรางวัล 1 แสนบาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร ของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและเงินรางวัล 6 หมื่นบาท

สามารถส่งผลงานเข้าประกวด 1) เขียนชื่อและนามสกุลจริง และ/หรือนามปากกา ที่อยู่พร้อมรหัสไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ ของผู้เขียน แนบท้ายผลงานที่ส่งเข้าประกวด 2) ส่งผลงานเข้าประกวดทางไปรษณีย์ หรือส่งด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 วงเล็บมุมซองว่า “ประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าเฉลิมพระเกียรติ” ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 (ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ จะถือวันประทับตราส่งไปรษณีย์เป็นสำคัญ) ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การตัดสินรอบสุดท้าย (Shortlist) วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 ประกาศผลการตัดสินวันที่ 21 สิงหาคม 2558 และมอบรางวัลวันที่ 16 กันยายน2558

ทั้งนี้ ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 0 2244 2515 – 6 หรือ 0 2244 2522 และติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรางวัลได้ที่ www.parliament.go.th/phan

Share: | View : 392