Highlight พิธีมอบหนังสือ เปิดโลกวิทย์-สังคม : พิธีมอบหนังสือ เปิดโลกวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ แก่เด็กและเยาวชน

“แบงก์กรุงเทพ” ใจดีทุ่ม 8 ล้าน

มอบหนังสือดีสู่ห้องสมุด 400โรงเรียน

 

     นับว่าเป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญ และใส่ใจกับการศึกษาของเยาวชนไทยมาโดยตลอด ซึ่งในครั้งนี้ก็เช่นกัน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ตั้งใจสืบสานการจัดโครงการ “ธนาคารกรุงเทพ มอบหนังสือดีสู่ห้องสมุด” โดยดำเนินการ ร่วมกับ บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น เพื่อจัดทำหนังสือ “เปิดโลกวิทยาศาสตร์-สังคมศาสตร์ แก่เด็กและเยาวชน” ที่เป็นหนังสือสองภาษา (Bilingual) ประกอบไปด้วยภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ที่เหมาะสมสำหรับเด็ก และเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติ โดยมี คุณอนุชา บูรพชัยศรี เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ให้เกียรติเป็นประธานรับมอบหนังสือดังกล่าว จากนายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทว่ายังมี Mr. Shigeru Aoyagi ผู้อำนวยการองค์กร UNESCO ร่วมเป็นสักขีพยานในงานครั้งนี้ ท่ามกลางความสนใจของแขกผู้มีเกียรติ ข้าราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบรรณารักษ์ประจำห้องสมุด ที่เข้าร่วมงานกันอย่างเนืองแน่น ณ ห้องประชุมชั้น 30 ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ (สีลม)

 

     สำหรับเนื้อหาในหนังสือ "เปิดโลกวิทยาศาสตร์-สังคมศาสตร์ แก่เด็กและเยาวชน” นั้น กล่าวถึงช่วงชีวิตวัยเด็ก และการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ของเหล่านักวิทยาศาสตร์ชื่อก้องโลกซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลสำคัญทั้งสิ้น รวม 60 รายชื่อ โดยทั้งหมดทั้งมวลนี้ มีจุดประสงค์เพื่อเปิดโลกทัศน์ หรือมุมมองในด้านต่างๆ รวมทั้งส่งเสริม และผลักดันให้เด็ก และเยาวชนของไทย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตลอดจนต่อยอดในการค้นคว้า และหาความรู้ รวมทั้งเปิดโอกาสสู่การเรียนรู้ในศาสตร์ที่ตนเองต้องการ

 

     โดยธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มีความปรารถนาอย่างยิ่ง ที่จะบริจาคหนังสือคุณภาพ ที่มีการผลิตและสร้างสรรค์ขึ้นใหม่เหล่านี้ ให้กับห้องสมุดโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 400 โรงเรียน ซึ่งประกอบไปด้วย โรงเรียนประชารัฐ ที่ซึ่งอยู่ในความดูแลของธนาคารกรุงเทพ จำนวน 217 แห่ง, โรงเรียนที่ธนาคารกรุงเทพสร้างอาคารเรียน จำนวน 26 แห่ง และโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด จำนวน 157 แห่ง มูลค่าแห่งละ 20,000 บาท รวมมูลค่าทั้งหมด 8,000,000 บาท ทั้งหมดทั้งมวลนี้ ยังคงดำเนินต่อไป เพื่อเป็นการถ่ายทอดเจตนารมณ์ที่ดี และยืนยันความพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพการพัฒนาในการเรียนรู้ การอ่าน และการศึกษาแก่เยาวชนของชาติต่อไป