โครงการ Chommanard Book Prize ครั้งที่ 9

ประเภทนวนิยาย (FICTION)

27 สิงหาคม 2562

โครงการ Chommanard Book Prize ครั้งที่ 9

 

หลักการและเหตุผ

     รางวัลชมนาด(Chommanard Book Prize) คือรางวัลแห่งความสำเร็จของสตรีที่มีใจรักในงานประพันธ์ เป็นโครงการที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนก้าวเข้าสู่ครั้งที่ 9 ในปีนี้ตลอดหลายปีที่ผ่านมาโครงการรางวัลชมนาดได้ส่งเสริมนักเขียนทั้งมืออาชีพและมือใหม่ ซึ่งแต่ละท่านได้ฝากผลงานคุณภาพที่สร้างสรรค์จากมุมมองของผู้หญิงในรูปแบบสารคดี (Non-Fiction) ที่ประพันธ์จากชีวิตจริงและถูกนำมาตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่สู่สายตานักอ่านทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ ฉันคือเอรี่ กับประสบการณ์ข้ามแดน, พฤกษามาตา, ก่อนสิ้นรุ่งอรุณแห่งฝัน, เขาตราหน้าว่าหมอฆ่าคน และ ขังหญิง

     จากความสำเร็จดังกล่าว คณะกรรมการตัดสินรางวัลชมนาดตระหนักดีว่า ความสามารถของ หญิงไทยไม่ควรถูกตีกรอบ หรือมีพื้นที่หน้ากระดาษไว้สำหรับงานเขียนในรูปแบบสารคดีเท่านั้น และเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ดังกล่าว ในปีนี้จึงได้กำหนดกติกาให้ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานประเภท “นวนิยาย” (Fiction) เข้าร่วมประกว ด้วยเล็งเห็นว่าวรรณกรรมประเภทนี้เป็นที่นิยมในกลุ่มนักอ่านทุกรุ่นทุกสมัย ตลอดจนยังไม่มีเวทีใดที่เน้นให้ได้แสดงออกเฉพาะนักเขียนสตรีอย่างเต็มที่

     ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด มีความปรารถนา และมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมงานประพันธ์ที่มีคุณภาพ เพื่อให้กลุ่มนักอ่านทั่วไป ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ได้ประจักษ์ถึงศักยภาพของนักเขียนสตรีไทย เราเชื่อมั่นว่ามีหญิงไทยจำนวนไม่น้อยที่รักงานวรรณกรรม โครงการรางวัลชมนาดจึงเปรียบเสมือนเวทีคุณภาพที่จะสานฝันเส้นทางสู่การมีอาชีพเป็นนักเขียนให้กับผู้หญิงไทยทุกคน

     กล่าวกันว่าการอ่านและการเขียนเป็นกระบวนการที่เกี่ยวเนื่องและส่งเสริมด้านทักษะซึ่งกันและกัน ทางเจ้าภาพร่วมอยากเชิญชวนผู้ที่มีใจรักการอ่านและเขียนร่วมสนุกกัน ณ เวทีชมนาดครั้งที่ 9 ที่เปิดกว้างสำหรับงานสร้างสรรค์ประเภทนวนิยายครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการตอบรับจากนักเขียนหญิงไทยทั่วประเทศ สนใจส่งผลงานเข้ามาร่วมกิจกรรมตามเจตนารมณ์โครงการฯ ดังทุกๆ ครั้งที่ผ่านมา

 

วัตถุประสงค์

 1. เปิดโอกาสให้นักเขียนหญิงได้แสดงออกถึงความสามารถและชั้นเชิงในการเขียน
 2. ส่งเสริมเผยแพร่และผลักดันผลงานของสตรีไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่สากล
 3. ยกระดับวรรณกรรมไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
 4. สนับสนุน/ปลูกฝังให้คนไทยรักการอ่านและมีความริเริ่มที่จะเขียน

 

ผู้สนับสนุนโครงการ (เจ้าภาพร่วม)

บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

 

ประเภทของงานเขียนที่รับพิจารณาในครั้งที่  9

นวนิยาย (Fiction) ไม่จำกัดประเภท โดยนักเขียนสตรีไทยผ่านการสร้างสรรค์เป็นอย่างดีเลิศ และมีความประณีตมากพอที่จะแปลและจัดพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเพื่อเผยแพร่สู่สายตาผู้อ่านทั่วโลก

 

กติกาในการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

 1. เป็นงานเขียนที่แต่งขึ้นใหม่ โดยสร้างสรรค์เป็นภาษาไทยและต้องไม่เคยจัดพิมพ์เป็นเล่มที่ใดมาก่อนมีความยาวของเรื่อง 100 - 120 หน้ากระดาษ  A4 ขนาดตัวอักษร 16 Point โดยต้อง
    1.1  พิมพ์และส่ง ต้นฉบับพร้อมสำเนา รวมเป็น 2 ชุด 
    1.2  แผ่น CD บันทึกข้อมูลไฟล์ต้นฉบับ 1 แผ่น

    1.3  สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง 
  ทั้งนี้คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ส่งคืนผลงานเข้าประกวดทุกสำเนา (รวมถึงต้นฉบับ )ไม่ว่าจะได้รับรางวัลหรือไม่ก็ตาม 
   
 2. ไม่ได้ลอกเลียนดัดแปลงหรือละเมิดลิขสิทธิ์จากเรื่องใดเรื่องหนึ่งจากงานสร้างสรรค์ของผู้ใด หากทราบว่ามีการลอกเลียน ดัดแปลง หรือละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะถูกตัดสิทธิ์ จากการประกวด และต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบทางกฎหมายโดยลำพัง
   
 3. ผลงานต้องไม่เคยส่งประกวดหรือเผยแพร่ในรูปแบบสื่อใดๆ มาก่อนรวมถึงสื่ออินเทอร์เน็ตหากมีการ ตรวจพบภายหลังผู้ส่งจะถูกตัดสิทธิ์รางวัลการประกวด และมีผลถึงการพิจารณาการส่งเข้าประกวดครั้งต่อไป
   
 4. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งผลงานได้เพียง 1 เรื่อง
   
 5. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องมีชีวิตอยู่ขณะที่ส่งผลงาน
   
 6. กรณีใช้นามปากกาหรือนามแฝง ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องแจ้งชื่อ-นามสกุลจริง ที่อยู่และหมายเลข โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวกเพื่อประโยชน์ในการติดต่อกับโครงการฯ
   
 7. ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศรวมถึงผลงานอื่นๆ ที่เข้ารอบพิจารณาตัดสิน บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด สงวนสิทธิ์ในการจัดพิมพ์และเผยแพร่เป็นแห่งแรก ทั้งภาษาไทยและที่พิเศษ คือภาษาอังกฤษ(เฉพาะเล่มที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ)โยจอยู่ในสัญญาลิขสิทธิ์เป็นระยะเวลา 5 ปี
   
 8. คณะกรรมการไม่รับพิจารณาผลงานที่ส่งเข้าประกวดของพนักงานบริษัทฯ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

 9. หากมีการตัดสินให้มีผลงานที่ได้รับรางวัลนอกเหนือจากรางวัลที่ได้กำหนดไว้ สำนักพิมพ์ขอสงวนทธิ์ ในการเป็นผู้จัดพิมพ์และเผยแพร่ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลชนะเลิศหรือไม่ก็ได้ กรณีผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่ผ่านมาตรฐานการตัดสินของคณะกรรมการ

 10. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดแต่อย่างน้อยจะมีรางวัลรองชนะเลิศจากผลงาน 5-9 เรื่องสุดท้ายที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการตัดสิน

 11. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การจัดพิมพ์เรื่องที่ส่งเข้าประกวดทุกเรื่องก่อนสำนักพิมพ์อื่นโดยทาง บริษัทฯ ยินดีจ่ายค่าลิขสิทธิ์ตามสัญญาลิขสิทธิ์อันเป็นมาตรฐาน

 12. สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งผลงานเข้าประกวดเป็น ระยะเวลา 3 ปีจึงจะมีโอกาสส่งผลงานเข้าร่วมประกวดอีกครั้ง

   

รางวัลในการประกวด

1. รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล“รางวัลชมนาด” เงินรางวัลจำนวน 100,000 บาท และค่าลิขสิทธิ์ในการ จัดพิมพ์เป็นเล่มทั้งภาษาไทยและอังกฤษตามมาตรฐานค่าตอบแทนลิขสิทธิ์ของแต่ละประเทศ

2. รางวัลรองชนะเลิศจำนวน 2 รางวัล

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับเกียรติบัตรชมเชย จากโครงการ Chommanard Book Prize

พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท และต้นฉบับจะได้รับการจัดพิมพ์เผยแพร่เพียงภาษาเดียว พร้อมค่าลิขสิทธิ์ตามมาตรฐานไทย

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับเกียรติบัตรชมเชย จากโครงการ Chommanard Book Prize

พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท และต้นฉบับจะได้รับการจัดพิมพ์เผยแพร่เพียงภาษาเดียว พร้อมค่าลิขสิทธิ์ตามมาตรฐานไทย

 

ระยะเวลาของโครงการครั้งที่ 9

- เตรียมโครงงานและประชาสัมพันธ์         กรกฎาคม – สิงหาคม 2562

- แถลงข่าว                                            26 สิงหาคม 2562

- เปิดพิจารณาผลงาน                             1 กันยายน 2562 

- ปิดรับผลงาน                                       ขยายเวลาถึง 31 มีนาคม  2563 

- พิจารณาผลงานรอบคัดเลือก                 1 เมษายน – 31พฤษภาคม 2563

- ประชุมกรรมการรอบคัดเลือก(สรุป)        1 - 7 มิถุนายน 2563

- กรรมการตัดสินพิจารณาผลงาน             16 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม  2563

- ประชุมกรรมการรอบตัดสิน (สรุป)           1-7 สิงหาคม 2563

- ประกาศผลรางวัล                                 สิงหาคม 2563

 

หมายเหต

 1. วันสิ้นสุดการรับผลงาน  31 มีนาคม 2563 (ขยายเวลาจากเดิม 29 ก.พ. 63) โดยพิจารณาจากตราประทับของไปรษณีย์เป็นหลัก
 2. ส่งผลงานได้สองช่องทางคือทางไปรษณีย์และด้วยตัวเอง ณ จุดรับผลงาน (โดยยืนยันจากตรา ประทับลงวันที่รับเอกสารเป็นหลัก)
 3. หากมีความจำเป็น ทางคณะผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการขยายระยะเวลาการรับพิจารณาต้นฉบับได้ ตามความเหมาะสม

 

การพิจารณาผลงาน

 1. คัดเลือกและตัดสินผลงานโดยคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งจะไม่มีการเปิดเผยชื่อกรรมการคัดเลือก และตัดสินก่อนการประชุมลงมติที่ได้ข้อสรุปชัดเจนแล้ว
 2. ระยะเวลาตัดสินงานที่คัดเลือกเข้ารอบแล้ว 5-9 จำนวนเรื่อง และวันประกาศผลรางวัลต่อสาธารณชน จะประชุมตกลงยืนยันร่วมกันหากมีการเปลี่ยนแปลงจากกำหนดการข้างต้นในกลุ่มคณะกรรมการ อีกครั้งว่าจะเป็นกาลเทศะใด

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผลงานนวนิยายระดับคุณภาพรางวัลชนะเลิศ 1 รางวัลและรองชนะเลิศ 2 รางวัล
 2. ส่งเสริมรางวัลนวนิยายคุณภาพยอดเยี่ยมที่สร้างสรรค์โดยฝีมือนักเขียนสตรี
 3. สร้างเสริมและเผยแพร่ผลงานเขียนของสตรีไทยสู่ระดับชาติและสากล
 

สถานที่ส่งผลงานและประสานงานโครงการ

 • โครงการ Chommanard Book Prize ครั้งที่ 9

บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด
222 ถนนพุทธมณฑล สาย 2 (บุษราคัม เทอเรส สาย 2) แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ 0-2448-0312, 0-2448-0658-9  โทรสาร 0-2448-0393
เว็บไซต์: www.praphansarn.com

 

ทีมผู้ประสานงานโครงการ

คุณกนกอร นนทสวัสดิ์ศรี               e-mail : kanokon@praphansarn.com         มือถือ 089 926 3290

 

 

Share: | View : 4,858