Dewan Basaha dan Pustaka Brunei

เป็นห้องสมุดที่ใหญ่ที่สุด และมีหนังสือมากที่สุดในปัจจุบัน

22 สิงหาคม 2559

Dewan Basaha dan Pustaka Brunei

Dewan Basaha dan Pustaka Brunei เป็นห้องสมุดที่ใหญ่ที่สุด และมีหนังสือมากที่สุดในปัจจุบัน ห้องสมุดส่วนใหญ่ขอบรูไนจะอยู่ตามมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา และหน่วยงานของรัฐ รวมกว่า 100 แห่ง แล้วตอนนี้ก็กำลังผลักดันให้มีห้องสมุดในมัสยิดด้วย

 

Dewan Basaha dan Pustaka Brunei

 

สิ่งสำคัญคือปลูกฝังให้เด็กเล็กรักการอ่าน เพราะเป็นวัยที่กำลังเรียนรู้และส่งผลต่อนิสัยการอ่านในอนาคต ห้องสมุดบรูไนจึงมีหนังสือสำหรับเด็กค่อนข้างมาก โดยเฉพาะหนังสือที่ช่วยเสริมสร้างทักษะด้านต่างๆ จนผู้ใหญ่คิดว่าการเข้าห้องสมุดคือการอ่านหนังสือของเด็กๆ เท่านั้น แต่ในความเป็นจริงก็มีหนังสือสำหรับผู้ใหญ่เช่นเดียวกัน

 

Dewan Basaha dan Pustaka Brunei

 

ปัญหาหนังสือราคาแพง พ่อแม่ไม่เห็นความจำเป็นของการอ่าน ห้องสมุดไม่สนับสนุนและประชาสัมพันธ์ให้รักการอ่าน ฯลฯ และสิ่งสำคัญที่สุดคือนักเรียนจะอ่านหนังสือเพื่อสอบเท่านั้น หากเรียนจบแล้วก็จะไม่อ่านหนังสืออีกต่อไป

การสร้างวัฒนธรรมการอ่านของบรูไน เช่น การจัดบุ๊กแฟร์ เทศกาลการอ่าน การประชาสัมพันธ์ให้รักการอ่าน จัดตั้งกลุ่มเกี่ยวกับการอ่านในโซเชียลมีเดีย จัดตั้งบุ๊คคลับ การทำกิจกรรมร่วมกับ NGOs และมีวิชาการใช้ห้องสมุดเป็นวิชาบังคับภาคการศึกษาปริญญาตรี หากไม่ผ่านก็จะไม่จบการศึกษา

ปัจจุบันบรูไนให้ความสำคัญและส่งเสริมการอ่านเป็นอย่างมาก มีกิจกรรมเกี่ยวกับหนังสือและการอ่านตลอดทั้งปี แต่ก็ยังมีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณและข้อจำกัดทางด้านศาสนาและการเมืองของประเทศ ทำให้รัฐบาลต้องจำกัดการเข้าถึงเนื้อหาในหนังสือสำหรับประชาชน เพื่อไม่ให้เป็นภัยความมั่งคงแห่งรัฐและศาสนา

 

Dewan Basaha dan Pustaka Brunei

 

ที่มา : thaipublica

Share: | View : 844