สภาฯเชิญส่งผลงานประกวดชิงรางวัลพานแว่นฟ้าปี58 : เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสครบ 120 ปีแห่งวันพระบรมราชสมภพ ร.7

สภาฯเชิญส่งผลงานประกวดชิงรางวัลพานแว่นฟ้าปี58

รางวัลพานแว่นฟ้า

 

24ก.พ.นายจเร พันธุ์เปรื่อง เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะประธานคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2558 เปิดเผยว่า ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2558 จะจัดประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสครบ 120 ปี แห่งวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ประกอบกับเพื่อเผยแพร่พระราช-ประวัติ พระราชกรณียกิจอันเป็นคุณแก่ประเทศชาติ ซึ่งองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) หรือ ยูเนสโก (UNESCO) ได้ประกาศยกย่องให้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 เป็นบุคคลสำคัญของโลกประจำปี ค.ศ. 2013 หรือ พ.ศ. 2556

ในฐานะที่ทรงมีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ และสื่อสารมวลชน อันแสดงให้เห็นถึงการที่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงยึดมั่นในหลักของการปกครองในทศพิธราชธรรม ตลอดระยะเวลา 9 ปีของรัชสมัยและที่สำคัญพระราชทานรัฐธรรมนูญเพื่อให้ประเทศมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองด้วยความสงบเรียบร้อยไม่มีการเสียเลือดเนื้อ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

โดยมีประเภทผลงาน “วรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติ” ที่จัดประกวด 1) กวีนิพนธ์ โดยเป็นกวีนิพนธ์แบบมีฉันทลักษณ์ เป็นฉันทลักษณ์แบบใดแบบหนึ่งหรือหลายแบบรวมกัน อาจเป็นฉันทลักษณ์ท้องถิ่นหรือฉันทลักษณ์ที่สร้างสรรค์ขึ้นเอง มีเนื้อหาสาระถูกต้อง มีความคิดสร้างสรรค์ มีความงามทางวรรณศิลป์ ความยาวไม่น้อยกว่า 200 บท พิมพ์ลงในกระดาษ เอ 4 หากพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดตัวอักษร 16 ตัวพิมพ์ (16 พอยท์) หากเขียนด้วยลายมือให้เขียนตัวบรรจง และ2) สารคดี โดยมีเนื้อหาที่ลักษณะเช่นเดียวกับกวีนิพนธ์ แต่มีความยาวไม่น้อยกว่า 60 หน้ากระดาษ เอ 4 พิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดตัวอักษร 16 ตัวพิมพ์ (16 พอยท์)

ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกประเภทกวีนิพนธ์ประเภทสารคดีจะได้รับรางวัลในลักษณ์เดียวกันคือรางวัลชนะเลิศจะได้รับโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร ของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและเงินรางวัล 2 แสนบาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร ของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และเงินรางวัล 1 แสนบาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร ของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและเงินรางวัล 6 หมื่นบาท

สามารถส่งผลงานเข้าประกวด 1) เขียนชื่อและนามสกุลจริง และ/หรือนามปากกา ที่อยู่พร้อมรหัสไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ ของผู้เขียน แนบท้ายผลงานที่ส่งเข้าประกวด 2) ส่งผลงานเข้าประกวดทางไปรษณีย์ หรือส่งด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 วงเล็บมุมซองว่า “ประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าเฉลิมพระเกียรติ” ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 (ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ จะถือวันประทับตราส่งไปรษณีย์เป็นสำคัญ) ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การตัดสินรอบสุดท้าย (Shortlist) วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 ประกาศผลการตัดสินวันที่ 21 สิงหาคม 2558 และมอบรางวัลวันที่ 16 กันยายน2558

ทั้งนี้ ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 0 2244 2515 – 6 หรือ 0 2244 2522 และติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรางวัลได้ที่ www.parliament.go.th/phan

Writer

Sirirat Soonsakul

นักอยากเขียน ผู้รักการสะสมท้องฟ้าสีวนิลลา และใช้หมูกระทะเยียวยาจิตใจ