โครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์” ปีที่ 6 : ค่ายวิจารณ์ปีที่ 6 (ออนไลน์)

โครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์” ปีที่ 6 (ออนไลน์)

วันศุกร์ที่ 9 – วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563