โครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิารณ์" ปีที่ 5

เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านภาษา การคิดวิเคราะห์และการวิจารณ์

20 มกราคม 2563


 

โครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิารณ์" ปีที่ 5

ณ อาศรมวงศ์สนิท: คลอง 15 ถนนรังสิต - องครักษ์ จ. นครนายก

วันเสาร์ที่ 26 - วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562

Share: | View : 607