ความหมายและรูปรอยของการประพันธ์

โดยอาจารย์สกุล บุณยทัต

10 ธันวาคม 2562


ความหมายและรูปรอยของการประพันธ์ โดย อาจารย์สกุล บุณยทัต

ในงานอบรม การเขียนนวนิยายด้วยกระบวนทัศน์แห่งการสร้างสรรค์ใหม่ทางวรรณศิลป์

จัดโดย สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น ได้รับการสนับสนุนจาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

Share: | View : 704