ชีวิตของนวนิยาย...การเขียนนวนิยายให้เป็นชีวิต

โดยคุณกนกวลี พจนปกรณ์ กันไทยราษฎร์

29 พฤศจิกายน 2562


 

“ชีวิตของนวนิยาย...การเขียนนวนิยายให้เป็นชีวิต” (องค์ประกอบสำคัญของการสร้างสรรค์จากการสืบค้นสู่การแปรความ)

การบรรยายพิเศษโดยคุณกนกวลี พจนปกรณ์ กันไทยราษฎร์ นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

 

ในงานอบรม การเขียนนวนิยายด้วยกระบวนทัศน์แห่งการสร้างสรรค์ใหม่ทางวรรณศิลป์
จัดโดย สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น ได้รับการสนับสนุนจาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

Share: | View : 598