โครงการรางวัลชมนาดครั้งที่ 4

ระยะเวลาของโครงการครั้งที่ 4

01 กรกฎาคม 2556

โครงการรางวัลชมนาดครั้งที่ 4

 

ระยะเวลาของโครงการครั้งที่ 4
- เตรียมโครงงาน            กรกฎาคม – สิงหาคม 2556
- แถลงข่าว                     กันยายน 2556
- เปิดพิจารณาผลงาน      กันยายน 2556 – มิถุนายน 2557
- คัดเลือกผลงาน            กรกฎาคม – พฤศจิกายน 2557
- ตัดสินผลงาน               ภายใน 31 มีนาคม 2558
- ประกาศผลรางวัล        มิถุนายน 2558

หมายเหตุ
1. วันสิ้นสุดการรับผลงาน 31 มีนาคม 2557 โดยพิจารณาจากตราประทับของไปรษณีย์เป็นหลัก
2. ส่งผลงาน ได้ 2 ช่องทางคือ ทางไปรษณีย์และด้วยตัวเอง ณ จุดรับผลงาน (โดยยืนยันจากตราประทับลงวันที่รับเอกสารเป็นหลัก)
3. หากมีความจำเป็น ทางคณะผู้จัดงาน ขอสงวนสิทธิ์ในการขยายระยะเวลาการรับพิจารณาต้นฉบับด้วย

Share: | View : 739