งานประกาศผลตัดสินรางวัลชมนาด ครั้งที่ 6 (Non-Fiction)

ขอเรียนเชิญ ท่านผู้มีเกียรติร่วมเป็นพยานประกาศผลตัดสินรางวัลชมนาด ครั้งที่ 6

08 กันยายน 2560

งานประกาศผลตัดสินรางวัลชมนาด ครั้งที่ 6 (Non-Fiction)

 “ งานประกาศผลตัดสิน รางวัลชมนาดครั้งที่ 6  (Non – Fiction) ”

วันที่ 21 กันยายน 2560  ณ ห้องประชุมชั้น 29 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ สีลม
 

โดย

                                                                   

 

13.30 - 13.30 น.

ลงทะเบียนแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนเชิญรับประทานอาหารว่าง / รับของที่ระลึก

13.30 - 13.35 น.

พิธีกร ดร.กฤติยา วงศ์เทววิมาน กล่าวนำเข้าสู่งานและเป็นพิธีกร

13.30 - 13.45 น.

กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนโดย คุณทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการบริหารและผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

13.45 - 14.10 น. พิธีกรเรียนเชิญ ตัวแทนคณะกรรมการรอบคัดสรรและคณะกรรมการรอบตัดสินผลงานขึ้นบนเวที และเรียนเชิญ 
  คุณอาทร เตชะธาดา กรรมการผู้จัดการ สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์นเป็นผู้ดำเนินรายการเสวนาของคณะกรรมการทั้งสองรอบเกี่ยวกับความเห็นของคณะกรรมการในการคัดเลือกและตัดสินต้นฉบับ
14.10 - 14.15 น. เรียนเชิญ คุณกนกวลี พจนปกรณ์ นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ในพระบรม-ราชูปถัมภ์ ประกาศรางวัลชมนาด ครั้งที่ 6
14.15 - 14.30 น. - เรียนเชิญ รศ.ดร. ตรีศิลป์ บุญขจร นายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 

อ่านกิตติกรรมประกาศยกย่องผู้ได้รับรางวัลชมนาด ครั้งที่ 6

 

- เรียนเชิญ คุณดุษฎี พนมยงค์ บุญทัศนกุล ตัวแทนคณะกรรมการรอบคัดสรรและรอบตัดสิน ของรางวัลชมนาดครั้งที่ 6 ขึ้นมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัล

  - เรียนเชิญ คุณชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ขึ้นมอบเช็คเงินรางวัลแก่ผู้ที่ได้รับรางวัล เพื่อแสดงความยินดี และถ่ายภาพร่วมกันตามลำดับ
14.30 - 14.40 น. เรียนเชิญ ดร. พิสุทธิ์ เลิศวิไล กรรมการบริหาร บจก. สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น กล่าวถึงโครงการประกวดรางวัลชมนาดครั้งที่ 7 
  โดยสังเขปและประกาศกำหนดการรับต้นฉบับเข้าประกวดรางวัลชมนาด ครั้งที่ 7 ประเภท สารคดี - อรรถคดี (non-fiction) (ตัดสินภายในปี 2561)
14.40 - 15.00 น. จบพิธีมอบรางวัล : นักเขียน ท่านผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน สังสรรค์กันเองตามอัธยาศัย

 

Share: | View : 1,711