นามปากกา :

ชมัยภร แสงกระจ่าง

รางวัลที่ได้รับ :

ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2557 

ประวัติส่วนตัว :

         ชมัยภร บางคมบาง (แสงกระจ่าง) ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2557 นามเดิม ชมัยพร วิทูธีรศานต์ เกิดเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2493 ที่จังหวัดจันทบุรี เป็นบุตรของนายประชุม นางบัวขาว วิทูธีรศานต์ สมรสกับ นายสิทธิชัย แสงกระจ่าง (ดลสิทธ์ บางคมบาง) มีบุตร 2 คน ปัจจุบันประกอบอาชีพนักเขียน เคยดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย (มกราคม พ.ศ. 2550 - มกราคม พ.ศ. 2554)