นามปากกา :

รางวัลที่ได้รับ :

ประวัติส่วนตัว :

      วิรัตน์ โตอารีย์มิตร สำเร็จการศึกษารัฐศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง มีผลงานเขียนความเรียงปรากฏในคอลัมน์ต่าง ๆ ประจำนิตยสารหลายเล่ม โดยได้รับความสนใจจากผู้อ่านด้วยมุมมองหลากมิติที่มีต่อโลกและสังคมปัจจุบัน นามปากกาที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ได้แก่ ปลาอ้วน และ ญามิลา ปัจจุบันพำนักอยู่กับครอบครัวที่จังหวัดอุทัยธานี โดยทำร้านหนังสือชื่อร้าน Booktopia เป็นทางเลือกเพื่อนักอ่านวรรณกรรมด้วย