นามปากกา :

รางวัลที่ได้รับ :

รางวัลที่ได้รับ

1. พ.ศ. 2548 รวมบทกวีนิพนธ์ “เรืองแสงอรุณ” สำนักพิมพ์บรรณกิจ (รางวัลหนังสือดีเด่นประเภทคำประพันธ์สำหรับเด็กวัยรุ่น จากการประกวดหนังสือดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2548)

2. พ.ศ. 2551 รวมบทกวีนิพนธ์ “บนผืนแผ่นดินเกิด” สำนักพิมพ์เรืองอรุณ (รางวัลหนังสือดีเด่นประเภทกวีนิพนธ์ จากการประกวดหนังสือดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2551)

3. พ.ศ. 2553 รวมบทกวีนิพนธ์ “ของขวัญจากหัวใจ” สำนักพิมพ์เรืองอรุณ (รางวัลดีเด่นประเภทหนังสือบทร้อยกรองสำหรับเด็กวัยรุ่นอายุ 12-18 ปี จากการประกวดหนังสือดีเด่นแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2553)

ประวัติส่วนตัว :

     วรวุฒิ ภักดีบุรุษ เริ่มเขียนบทร้อยกรองตั้งแต่อายุ 12 ปี มีผลงานบทร้อยกรอง บทความ และเรียงความได้รับรางวัลจำนวนมาก อาทิ รางวัลชนะเลิศการประกวดแต่งคำประพันธ์ในโครงการส่งเสริมยุวกวี ปี 2533 ฉลอง 200 ปี วัน ประสูติสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส จัดโดยกรมศิลปากร รางวัลชนะเลิศการประกวดคำประพันธ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ประทีปทองของชาวไทย” จัดโดยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รางวัลดีเยี่ยมการประกวดเรียงความเรื่อง “คน: กำลังของแผ่นดิน” จัดโดยกองกิจการนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับพระราชทานเงินรางวัลในเงินทุนภูมิพล ประจำปีการศึกษา 2542 ฯลฯ เขามีผลงานหนังสือรวมบทกวีนิพนธ์ 3 เล่มข้างต้นที่ได้รับรางวัลดีเด่นระดับชาติจากการประกวดหนังสือดีเด่นแห่งชาติของกระทรวงศึกษาธิการ