เสาวรี เอี่ยมละออ

เสาวรี เอี่ยมละออ

ประวัติส่วนตัว :

เกิดที่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ในครอบครัวข้าราชการ เริ่มเขียนหนังสือประเภทเรื่องสั้นมาตั้งแต่ชั้นมัธยมและมีผลงานตีพิมพ์เป็นครั้งแรกเมือปี พ.ศ. 2527 ด้วยเรื่องสั้นชื่อ 'ผู้แพ้' ในนิตยสารวัยหวาน พ.ศ. 2530 เรื่องสั้น 'คนฉีดศพ' ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดเรื่องสั้นของหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ พ.ศ. 2532 เรื่องสั้น 'ทำแท้ง' ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดเรื่องสั้นของนิตยสารพฤษภา และเรื่องสั้น 'สตรีกับโรคเอดส์' ได้รับรางวัลที่ 2 จากการประกวดเรื่องสั้นเนื่องใน วันเอดส์โลกของสันนิบาตสภากาชาดและสภาซีกวงเดือนแดง ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ พ.ศ. 2540 เรื่องสั้น 'สัญชาตญาณ' ได้รับการประดับช่อการะเกดจากบรรณาธิการ พ.ศ. 2541 เรื่องสั้น 'ภาพลวง' ได้รับรางวัลเรื่องสั้นดีเด่นจากสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี 2540 ปัจจุบัน มีอาชีพรับราชการ และเขียนหนังสือ อันเป็นงานที่รักทั้งสองอย่าง

นามปากกา
-เสาวรี

การศึกษา :

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า พยาบาลศาสร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง วิทยาลัยพยาบาลชลบุรี
ปริญญาโท พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

รางวัลที่ได้รับ :

- พ.ศ. 2530 เรื่องสั้น 'คนฉีดศพ' ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดเรื่องสั้นของหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์
- พ.ศ. 2532 เรื่องสั้น 'ทำแท้ง' ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดเรื่องสั้นของนิตยสารพฤษภาเรื่องสั้น 'สตรีกับโรคเอดส์' ได้รับรางวัลที่ 2 จากการประกวดเรื่องสั้นเนื่องใน วันเอดส์โลกของสันนิบาตสภากาชาดและสภาซีกวงเดือนแดง ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
- พ.ศ. 2540 เรื่องสั้น 'สัญชาตญาณ' ได้รับการประดับช่อการะเกดจากบรรณาธิการ
- พ.ศ. 2541 เรื่องสั้น 'ภาพลวง' ได้รับรางวัลเรื่องสั้นดีเด่นจากสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี 2540
- พ.ศ.2542 รวมเรื่องสั้นชุด “ภาพลวง” เขารอบ7 เล่มสุดทายรางวัลซีไรต์
- พ.ศ.2543 รวมเรื่องสั้นชุด “ภาพลวง” และนวนิยาย “ห้องสีน้ําเงิน” ได้รับ รางวัลชมเชยจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ และนวนิยาย“ห้อง สีน้ําเงิน” ได้รับเลือกให้เป็น หนังสืออ่านนอกเวลาของนักเรียนชั้นมัธยม ปลาย รหัสวิชา ท.401,ท.402
- พ.ศ.2547 รวมเรื่องสั้น “ภาพลวง” ได้รับรางวัลชมเชย 7 BOOK AWARD จากบริษัท ซีพี เซเว่นอีเลฟเว่น จํากัด

ผลงาน :

งานเขียนครั้งแรก
-เรื่องสั้นชื่อ 'ผู้แพ้' ในนิตยสารวัยหวาน พ.ศ. 2527

งานเขียนรวมเล่ม
- คนฉีดศพ
- ทำแท้ง
- สัญชาตญาณ
- ภาพลวง
- ภาพลวง
- ห้องสีน้ําเงิน
- ละครคือชีวิต
- ผู้หญิงกลางแดด
- ตามหาชั่วชีวิต
- ชิงช้าสีแดง
- เราตกอยูในสมรภูมิรบอีกครั้ง
- จะหลับตาลงได้อย่างไร
Share: | View : 1,277