งานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ : อุบลราชธานี ครั้ง 5 (UBON Book Fair 2013)

งานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้

สัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 5 จัดขึ้นวันที่ 10-18 ส.ค. 56 ณ ตึกสุนีย์ทาวน์เวอร์ ถ.ชยางกูร อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

 

สัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 5

 

งานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ อุบลราชธานี ครั้ง 5 (UBON Book Fair 2013)
อ่านเป็น เห็นคุณค่า พัฒนาสู่อาเซียน ณ ตึกสุนีย์ทาวน์เวอร์ ถ.ชยางกูร อ.เมือง จ.อุบลราชธานี การอ่านเป็นพื้นฐานของการศึกษาเรียนรู้ หากประชาชนมีนิสัยรักการอ่านย่อมจะมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมให้ชีวิตประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และความเป็นอยู่ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาตนเอง พัฒนาสังคม และพัฒนาประเทศชาติในที่สุด จากความสำคัญดังกล่าว จังหวัดอุบลราชธานี โดยหน่วยงาน องค์การภาครัฐและเอกชนได้พิจารณาเห็นความสำคัญและจำเป็น จึงร่วมกันส่งเสริมให้ เด็ก เยาวชน ตลอดจนประชาชน เห็นคุณค่าของการแสวงหาความรู้ผ่านการอ่าน จากสื่อ หนังสือ สิ่งพิมพ์ และสื่ออื่นๆ โดยการดำเนินงานโครงการ สัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ อุบลราชธานี เริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ เป็นต้นมา รวมแล้ว ๔ ครั้ง ๔ปีต่อเนื่อง ทั้งนี้ให้ถือเป็นงานสัปดาห์หนังสือประจำปีของจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งในการจัดงานแต่ละปีมีการตั้งคำขวัญเพื่อให้เป็นจุดเน้นการจัดงาน คือในปี ๒๕๕๒ มีคำขวัญว่า วางทุกงาน อ่านทุกคน วันละ ๑๕ นาที ปี ๒๕๕๓ กำหนดให้เป็น อ่านเพื่อก้าว ปี ๒๕๕๔ อ่านสร้างสุข ปี ๒๕๕๕ อ่านเพื่อรู้ เปิดประตูสู่อาเซียน และทุกครั้งที่จัดงานได้รับความสนใจจากประชาชนทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ ยโสธร และมุกดาหาร มากขึ้นเป็นลำดับทุกปี เนื่องจาก มีกิจกรรมการให้ความรู้ ที่หลากหลาย ที่สำคัญคือมีภาคีเครือข่ายร่วมมือร่วมใจกันจัดงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ จึงทำให้งานเกิดผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ในปี ๒๕๕๖ หน่วยงานที่รับผิดชอบและภาคีเครือข่าย ร่วมกันพิจารณาเห็นสมควรจัดให้มีงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ อุบลราชธานี ครั้งที่ ๕ ขึ้น โดยกำหนดจุดเน้นของงานให้เป็นอ่านเป็น เห็นคุณค่า พัฒนาสู่อาเซียน โดยจะมีกิจกรรมการอ่านและการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทันสมัย มีการสื่อสารเชิญชวนประชาชนทั้งในจังหวัด และจังหวัดใกล้เคียง มาร่วมกิจกรรม เป็นการสานสัมพันธ์ การเรียนรู้อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ให้กับประชาชนอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

 

สัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 5

สัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 5

 

สมาคมผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย สำนักพิมพ์ หอการค้า สมาคม สโมสรต่างๆ ได้ร่วมกับภาครัฐ คือ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกเขตในจังหวัดอุบลราชธานี จัดงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 5

งานนี้มีการจัดต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลา 4 ปี โดยปีนี้ถือเป็นปีที่ 5 ซึ่งรูปแบบในการจัดงานปีนี้คือ “Read for Change” หรือ “อ่านเพื่อเปลี่ยน” วัตถุประสงค์หลักของการจัดงานคือ เป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนชาวอุบลราชธานีมีนิสัยรักการอ่าน และการเรียนรู้อันจะนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้การอ่านเป็นวาระแห่งชาติ การจัดงานในแต่ละปีได้มีการประเมินผล ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ปรากฏว่าการดำเนินงานประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ทั้งชาวจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ ยโสธร และมุกดาหาร มาเยี่ยมชม ร่วมกิจกรรม และซื้อหนังสือ มากขึ้นเป็นลำดับทุกปี

การจัดงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ อุบลราชธานีในปีนี้นับเป็นครั้งที่ 5 นี้ กำหนดจัดขึ้น ในวันที่ 10 -18 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์การค้าซิตี้มอลล์ สุนีย์ทาวเวอร์ จ.อุบลราชธานี ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ กำหนดคำขวัญและเนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับ ยุคสมัย คือ อ่านเพื่อเปลี่ยน ร่วมเรียนรู้ ก้าวสู่อาเซียน มีการพัฒนารูปแบบงานที่เน้นการให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างกระแสให้ประชาชน ชาวอุบลฯและจังหวัดใกล้เคียง ตื่นตัวที่จะอ่านและศึกษาเรียนรู้เพื่อให้ก้าวทันกับการเป็นประชาคมอาเซียน และอาเซียน บวก 3 มีการสื่อสารเชิญชวนประชาชนให้รับทราบอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมี ดารา นักพูด นักเขียนชื่อดัง มาร่วมให้ความรู้ในปีนี้ด้วย อาทิ ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ,หนุ่ม เมืองจันท์ ,ครูสลา คุณวุฒิ ,ริว จิตสัมผัส ,อ.หม่อม คนเปิดกรรม ,ครูลูกกอล์ฟ ,ดร.ป๊อป ,เจน ญาณทิพย์ ,เอ๊าะ ขายหัวเราะ ,พระอาจารย์เสริมและกาละแมร์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายหนังสือจากสำนักพิมพ์จากส่วนกลาง กว่า 120 สำนักพิมพ์ การแข่งขันทักษะทางวิชาการรวมทั้งสิ้น 86 ทักษะ และการจัดบูธนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

 

 

ขอบคุณที่มา http://www.pubat.or.th
และ http://www.bangkokbiznews.com

Writer

Sirirat Soonsakul

นักอยากเขียน ผู้รักการสะสมท้องฟ้าสีวนิลลา และใช้หมูกระทะเยียวยาจิตใจ