ที่มาของชื่อห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

15 กรกฎาคม 2563

ที่มาของชื่อห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

     ที่มาของชื่อห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มาจากชื่อของ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ผู้ก่อตั้งและคณบดีท่านแรกของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๙ ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณบดีให้ใช้ชื่อ "ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข" เพื่อรำลึกถึงและเป็นอนุสรณ์แด่ท่านอาจารย์สตางค์

     ศาสตราจารย์ สตางค์ มงคลสุข (15 กรกฎาคม 2462 - 6 กรกฎาคม 2514) เป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวไทยผู้เชี่ยวชาญการวิจัยทางด้านอินทรีย์เคมีและสมุนไพร และเป็นนักบริหารการศึกษาระดับสูงของชาติ โดยเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนเตรียมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และได้ขยายจนเป็นคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ หรือ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

     ศาสตราจารย์ สตางค์ มงคลสุข หรือ ศ.ดร.สตางค์ มงคลสุข เป็นคณบดีคนแรกของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นกำลังสำคัญในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยต่างๆของประเทศไทยในระยะเริ่มแรก ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้งวิทยาเขตหาดใหญ่และปัตตานี
 

     สถานที่ตั้งของงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข อยู่ที่ตึกฟิสิกส์ (ตึก P) ชั้น 1, 2 และ 3 เป็นหน่วยงานทำหน้าที่ให้บริการสนเทศทางวิชาการทุกประเภท ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าวิจัยและการเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 1 เป็นสถานที่ตั้งของ "หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศทางวิชาการ" (Academic Information Technology) ชั้น 2 และ 3 เป็นห้องสมุดของคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งใช้ชื่อว่า "ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข" เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข คณบดีท่านแรกและผู้ก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์

     "ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข" นับเป็นห้องสมุดวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับแนวหน้าแห่งหนึ่งของประเทศ ซึ่งนอกจากให้บริการสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือตำราและวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นตัวเล่มแล้ว ยังให้บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภท E-databases, E-Journals, E-books ในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์จำนวนมาก มีบริการสืบค้นรายการทรัพยากรห้องสมุดผ่านระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Library Online Catalogs) บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นด้วยตนเองจากอินเตอร์เน็ต บริการเครือข่ายไร้สายสำหรับผู้ใช้บริการที่นำเครื่องคอมพิวเตอร์มาเอง บริการให้คำปรึกษา สอน และฝึกอบรมเทคนิคการสืบค้นสารสนเทศทางวิชาการสาขาวิชาต่างๆ

     บริเวณห้องสมุดชั้น 3 เป็นสถานที่ตั้งของ "พิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข" และ "หอเกียรติยศนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น (Hall of Fame)" ซึ่งจัดสร้างขึ้นเพื่ออนุรักษ์เอกสารหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่าของคณะวิทยาศาสตร์เพื่อให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ และเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์และนำชื่อเสียงมาสู่คณะฯ นอกจากนั้น ยังมีอีกหน่วยงานหนึ่งที่เกี่ยวข้อง คือ "หน่วยสารสนเทศงานวิจัย (RIR)" ซึ่งตั้งอยู่ที่ห้อง K527 ชั้น 5 อาคารเฉลิมเพระเกียรติ ทำหน้าที่พัฒนาสารสนเทศเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ จัดทำฐานข้อมูล จัดเก็บ รวบรวม และวิเคราะห์คุณภาพผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

 

 

Share: | View : 685