การสอนลูกเรื่องร้านหนังสือมีความสำคัญอย่างไร

และมีประโยชน์ต่อเด็กอย่างไร

01 พฤศจิกายน 2561

การสอนลูกเรื่องร้านหนังสือมีความสำคัญอย่างไร

 

การสอนลูกเรื่องร้านหนังสือมีความสำคัญอย่างไร?

            คนเราจำเป็นที่ต้องใช้หนังสือเพื่อประโยชน์ต่างๆ เช่น ค้นหาความรู้หรือสร้างความเพลิดเพลินแก่ตนเองหรือผู้อื่น หนังสือจำนวนมากจะนำมาจำหน่ายที่ร้านหนังสือ เพื่อให้ผู้ซื้อได้พิจารณาเลือกไปใช้ตามความต้องการ ร้านหนังสือเป็นศูนย์รวมของผู้ที่เป็นนักอ่าน ซึ่งจะแสดงพฤติกรรมการอ่าน การสืบค้นหาความรู้จากหนังสือ ร้านหนังสือจึงเป็นสถานที่ที่สามารถปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อการอ่านให้แก่เด็กได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้สิ่งสำคัญคือ เด็กได้มีโอกาสเรียนรู้ชีวิต จากร้านหนังสือ เช่น วิธีการเลือกหนังสือหรือการซื้อหนังสือ เป็นต้น

 

การสอนลูกเรื่องร้านหนังสือมีประโยชน์ต่อเด็กอย่างไร? 

  • เด็กจะได้รู้จักลักษณะร้านหนังสือในชุมชนและที่อื่นๆในชุมชน จะมีร้านจำหน่ายสินค้าอยู่หลายประเภท เช่น ร้านเนื้อสัตว์ ร้านเครื่องเขียน ร้านเสื้อผ้า ร้านรองเท้า ร้านหนังสือ เป็นต้น ร้านค้าเหล่านั้นมักจะตั้งอยู่ในชุมชน มีทั้งที่ตั้งเป็นอาคารเฉพาะและตั้งรวมอยู่ในห้างสรรพสินค้า เมื่อผู้ซื้อจะไปร้านค้าเหล่านั้นจะรู้จักที่ตั้ง คือ ชื่อถนน ทิศทาง บริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ตนเองรู้จัก สำหรับเด็กเล็กๆจะสังเกตสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว และสามารถเชื่อมโยงประสบการณ์ใหม่กับประสบการณ์เดิมได้ จากสิ่งที่เห็นเป็นรูปธรรม เช่น ร้านหนังสือจะมีหนังสือ ร้านเสื้อผ้าจะมีเสื้อผ้าใส่หุ่นแสดงไว้ เป็นต้น
  • เด็กจะได้รู้จักหนังสือที่หลากหลายในร้านหนังสือ ร้านหนังสือจะมีหนังสือขายหลายลักษณะ หนังสืออาจจะแบ่งตามวัย คือ หนังสือสำหรับเด็ก และหนังสือสำหรับผู้ใหญ่ หรือแบ่งตามเนื้อหา เช่น หนังสืออาหารคาว – หวาน หนังสือนิทาน หนังสือท่องเที่ยว เป็นต้น
  • เด็กจะเกิดการเรียนรู้เรื่องการซื้อขายหนังสือ การไปร้านหนังสือมีจุดประสงค์หลักคือ การซื้อหนังสือ
  • เด็กจะได้สังเกตเห็นผู้อื่นสนใจอ่านหนังสือ เพราะร้านหนังสือจะแวดล้อมด้วยพฤติกรรมการอ่านที่เป็นธรรมชาติ
  • เด็กจะเกิดความรู้สึกผูกพันกับพ่อแม่ เด็กๆมีความสุขที่ได้อยู่ใกล้ชิดกับพ่อแม่ ทั้งขณะเดินทางไปร้านหนังสือ และ เวลาเลือกซื้อหนังสือที่พ่อแม่ลูกจะอยู่ด้วยกัน
  • เด็กได้มีโอกาสหัดเลือกซื้อหนังสือตามรสนิยมของตนเอง เป็นการหัดคิดและตัดสินใจ ถึงแม้ว่าจะมีพ่อแม่แนะนำบ้าง
  • เด็กได้หัดค้นคว้าหาคำตอบจากหนังสือ เป็นการส่งเสริมความใฝ่รู้ เปิดโลกทัศน์และตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นตามธรรมชาติของเด็ก
  • เด็กจะพัฒนาเป็นผู้มีนิสัยรักการอ่าน การอ่านหนังสือมีความหมายสำหรับเด็ก เพราะหนังสือตอบสนองความสนใจ ความต้องการของเด็กได้ เด็กจะพอใจที่จะสืบค้นหาคำตอบต่อไปอย่างต่อเนื่องจนเป็นนิสัยรักการอ่าน
  • เด็กจะพัฒนาเป็นผู้ที่ใฝ่ดี หนังสือที่ได้รับการคัดสรรอย่างดีจะเป็นเครื่องมือในการกล่อมเกลาจิตใจของเด็กได้
  • เด็กจะได้รับการฝึกฝนมารยาทสังคมที่ไปร้านหนังสือ ปัจจุบันร้านหนังสือมีหลายประเภท ได้แก่ ประเภทที่ผู้ขายจะบริการหยิบหนังสือให้ผู้ซื้อตามต้องการ และประเภทที่ผู้ซื้อบริการตนเอง ประเภทหลังนี้ผู้ซื้อจะเลือกหนังสือก่อนซื้อ จึงมักอ่านหนัง สือก่อนในส่วนคำนำจากด้านในปก หรือคำแนะนำ เรื่องย่อ จากปกหลัง ขณะอ่านผู้ซื้อย่อมต้องการสมาธิ ความเงียบ ดังนั้น ผู้ที่มีมารยาทจะงดใช้เสียงในร้านหนังสือ เด็กๆควรได้รับการฝึกฝนมารยาทตั้งแต่เล็กเพื่อพัฒนาเป็นนิสัยที่ดีต่อไป

 

 

อ้างอิง http://taamkru.com

 

Share: | View : 1,053