การเขียนนวนิยายด้วยกระบวนทัศน์แห่งการสร้างสรรค์ใหม่ทางวรรณศิลป์ : ณ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

         เมื่อวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2562  สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น ได้ร่วมกันจัดอบรม เรื่อง “การเขียนนวนิยายด้วยกระบวนทัศน์แห่งการสร้างสรรค์ใหม่ทางวรรณศิลป์” ณ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจากธนาคารกรุงเทพ จำนวน 100,000 บาท เนื่องจากรางวัลชมนาดครั้งที่ 8 ไม่มีผู้ได้รับรางวัล 

          การอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อการศึกษาเรียนรู้ศาสตร์และศิลป์ในการประกอบสร้างวรรณกรรม ประเภท นวนิยายให้เข้าใจถึง...แก่นสาร รสชาติ ทฤษฎีสร้างสรรค์ในรูปลักษณ์ต่างๆ สีสันของสุนทรียศาสตร์ ข้อแตกต่างในองค์รวมของความสมจริงกับมายาคติ รวมทั้งหลักการสำคัญในการเลือกสรรเรื่องราวเชิงลึกเพื่อสร้างเป็นวรรณกรรมที่หนักแน่น สมบูรณ์และ มีคุณค่าทางวรรณศิลป์