วรรณกรรมชุดบ้านเล็กในป่าใหญ่ : เล่มที่ 5 ริมทะเลสาบสีเงิน(ตอน โตเป็นผู้ใหญ่)