วรรณกรรมชุดบ้านเล็กในป่าใหญ่ : เล่มที่ 3 บ้านเล็กในทุ่งกว้าง(ตอน ที่พักแรมบนทุ่งหญ้า ณ ที่ราบสูง)