วรรณกรรมชุดบ้านเล็กในป่าใหญ่ : เล่มที่ 3 บ้านเล็กในทุ่งกว้าง(ตอน ข้ามลำห้วย)