Google play App Store

นรนิติ เศรษฐบุตร

นรนิติ เศรษฐบุตร

ประวัติโดยย่อ
ศาสตราจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร เกิดเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2484 จบการศึกษาระดับมัธยมปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ระดับปริญญตรี (ร.บ.) เกียรตินิยมดีจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (M.A.) สองปริญญา คือ ด้าน Diplomacy and World Affairs จาก Occidental College Los Angeles และด้านรัสเซียศึกษาจาก Columbia University ประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ยังผ่านการอบรมประกาศนียบัตร Diploma in Sovietology ที่ Freiburg University ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ รศ.นรนิติ เป็นนักวิชาการ นักเขียน อดีตนายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ผู้ก่อตั้งรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) และกรรมการตัดสินรางวัลวรรณกรรมต่างๆได้รับการประกาศเกียรติคุณให้เป็นนักรัฐประศาสนศาสตร์ดีเด่นประจำปี 2537 จากสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย และรางวัลครุฑทองคำ ในฐานะผู้บริหารราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2538 จากสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย เคยดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ รศ.นรนิติ เริ่มเขียนหนังสือตั้งแต่ยังเป็นนักเรียน ผลงานชิ้นแรกได้ตีพิมพ์ในนิตยสาร “ดรุณสาร” ต่อมาเป็นนักเขียนคอลัมน์ประจำ “ต่างประเทศ” ในนิตยสารสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์

ผลงานรวมเล่ม
วรรณกรรม

- คำให้การเรื่องวรรณกรรมสร้างสรรค์ซีไรต์
- สารคดีเรื่อง “ชีวิตคนรับใช้ทูต”
- นวนิยายเรื่อง “กุนซือ” (นามปากกา น. สร้อยอินทนิล) พ.ศ. 2524
- นวนิยายเรื่อง “คนำพลัดถิ่น” (นามปากกา น. เศรษฐบุตร) พ.ศ. 2527
- รวมเรื่องสั้นชื่อ “คนเล่นการเมือง”
วิชาการ
- เมืองไทยในระบบรัฐสภา (ร่วมเขียน) พ.ศ.2510
- การปกครองและการเมืองของประเทศไทยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ร่วมเขียน) พ.ศ. 2514
- เสนาธิปไตย-ทหารกับการพัฒนาทางการเมืองไทย พ.ศ. 2521
- โลกที่สามกับการพัฒนาแบบโซเวียต พ.ศ. 2522
- พรรคประชาธิปัตย์: ความสำเร็จและความล้มเหลว พ.ศ. 2530 ฯลฯ

Share: | View : 533