พระไพศาล วิสาโล

พระไพศาล วิสาโล

ประวัติส่วนตัว :

พระไพศาล วิสาโล (ไพศาล วงศ์วรวิสิทธิ์) เกิดเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2500 เป็นชาวกรุงเทพฯ  ระหว่างเรียนที่ธรรมศาสตร์ เคยเป็นสาราณียกรปาจารยสาร (2518-2519) และเป็นเจ้าหน้าที่กลุ่มประสานงานศาสนาเพื่อสังคมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 (จนถึงปี พ.ศ. 2526) โดยมีบทบาทร่วมในแนวทางอหิงสาต่อเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 จนเป็นเหตุให้ถูกล้อมปราบภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และถูกคุมขังในเรือนจำเป็นเวลา 3 วัน

ต่อมาได้บรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2526 ได้เข้าเรียนกรรมฐานจากหลวงพ่อเทียน จิตตฺสุโภ วัดสนามใน ก่อนไปจำพรรษาแรก ณ วัดป่าสุคะโต อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ โดยศึกษาธรรมกับหลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณจนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต แต่ส่วนใหญ่พำนักอยู่ที่วัดป่ามหาวัน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ โดยจำพรรษาสลับระหว่างวัดป่าสุคะโต กับวัดป่ามหาวัน ปัจจุบันพระไพศาลเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดป่าสุคะโต อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ พระไพศาล เป็นพระนักวิชาการ นักคิดนักเขียนพระพุทธศาสนารุ่นใหม่ เป็นนักปฏิบัติธรรม และนักบรรยายธรรมที่ผลิตผลงานออกมาในรูปสื่อโทรทัศน์ และหนังสือออกมาอย่างสม่ำเสมอในยุคปัจจุบัน

 

กิจกรรมและตำแหน่ง

 • พ.ศ. ๒๕๑๘-๒๕๑๙ สาราณียกร วารสารปาจารยสาร
 • พ.ศ. ๒๕๑๙ จัดตั้งกลุ่มประสานงานศาสนาเพื่อสังคม (อดีต)
 • พ.ศ. ๒๕๑๙-๒๕๒๖ เจ้าหน้าที่กลุ่มประสานงานศาสนาเพื่อสังคม
 • พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๓๑ อนุกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๓๔ ที่ปรึกษาชมรมเด็กรักนกรักษ์ธรรมชาติ จ.ชัยภูมิ
 • พ.ศ. ๒๕๓๕ กรรมการกลุ่มเสขิยธรรม
 • พ.ศ. ๒๕๓๘-๒๕๕๑ กรรมการสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๓๙ กรรมการมูลนิธิโกมลคีมทอง
 • พ.ศ. ๒๕๔๐ กรรมการมูลนิธิสุขภาพไทย
 • พ.ศ. ๒๕๔๒ จัดตั้งเครือข่ายพุทธิกา
 • พ.ศ. ๒๕๕๒-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมสุขภาวะทางปัญญา เครือข่ายพุทธิกา
 • พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๔๕ วิทยากรโครงการเสริมสร้างทักษะแก่ผู้ปฏิบัติต่อผู้ชุมนุมด้วยสันติวิธี
 • พ.ศ. ๒๕๔๓ จัดตั้งและดำเนินโครงการธรรมยาตราลุ่มน้ำลำปะทาว เพื่อฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติบนเทือกเขาภูแลนคา จังหวัดชัยภูมิ
 • พ.ศ. ๒๕๔๖ กรรมการที่ปรึกษามูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ
 • พ.ศ. ๒๕๔๕ กรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนวรรณสว่างจิต
 • พ.ศ. ๒๕๔๗ วิทยากรหลักและที่ปรึกษา โครงการเผชิญความตายอย่างสงบ ของเครือข่ายพุทธิกา
 • พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๔๙ วิทยากรโครงการการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีในระบบการแพทย์และสาธารณสุข
 • พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๔๙ กรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ
 • พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๒ กรรมการบริหารสำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ
 • พ.ศ. ๒๕๕๐ กรรมการมูลนิธิส่งเสริมสันติวิถี
 • พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๔ กรรมการสภาสถาบันอาศรมศิลป์
 • พ.ศ. ๒๕๕๑ กรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๕๒ กรรมการที่ปรึกษา International Network of Engaged Buddhists
 • พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๕ กรรมการปฏิรูป
 • พ.ศ. ๒๕๕๓ กรรมการที่ปรึกษา Buddhist Peace Fellowship (USA)

 

การศึกษา :

 • ระดับชั้นมัธยมศึกษา มศ. 5 แผนกศิลปะ โรงเรียนอัสสัมชัญ
 • ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รางวัลที่ได้รับ :

 • พ.ศ. ๒๕๑๘ ทุนภูมิพล
 • พ.ศ. ๒๕๔๓ รางวัลบุคคลดีเด่นด้านสันติภาพ ในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปีชาตกาล นายปรีดี พนมยงค์
 • พ.ศ. ๒๕๔๘ รางวัลชูเกียรติ อุทกะพันธุ์ หนังสือดีเด่นสาขาศาสนาและปรัชญาเรื่อง พุทธศาสนาไทยในอนาคต แนวโน้มและทางออกจากวิกฤต
 • พ.ศ. ๒๕๕๑ รางวัลคนดีนำทางแทนคุณแผ่นดิน
 • พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศเกียรติคุณ ผู้มีคุณูปการต่อกระทรวงสาธารณสุข ด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
 • พ.ศ. ๒๕๕๓ รางวัลศรีบูรพา
 • พ.ศ. ๒๕๕๓ รางวัลเกียรติยศคนค้นฅนอวอร์ด
 • พ.ศ. ๒๕๕๓ รางวัลนักเขียนอมตะ
 • พ.ศ. ๒๕๕๓ รางวัลพระธาตุพนมทองคำ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๕๔ โล่เกียรติยศ ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • พ.ศ. ๒๕๕๔ รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ ประเภทการอ่าน การเขียน การพูด จากกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 • พ.ศ. ๒๕๕๔ เกียรติคุณดำเนินงานดีเด่น ด้านการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กระทรวงสาธารณสุข
 • พ.ศ. ๒๕๕๔ รางวัลพุทธคุณูปการ ประเภทรัชตเกียรติคุณ
 • พ.ศ. ๒๕๕๕ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • พ.ศ. ๒๕๕๕ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผลงาน :

งานหนังสือ

 • งานเขียน พ.ศ. ๒๕๑๘ - ๒๕๕๕ จำนวน ๑๕๒ เล่ม
 • งานเขียนร่วม พ.ศ. ๒๕๓๐ - ๒๕๕๔ จำนวน ๒๔ เล่ม
 • งานแปล พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๕๐ จำนวน ๕ เล่ม
 • งานแปลร่วม พ.ศ. ๒๕๑๘ - ๒๕๓๕ จำนวน ๔ เล่ม
 • งานบรรณาธิกรณ์ พ.ศ. ๒๕๒๙ - ๒๕๔๙ จำนวน ๕ เล่ม
 • งานบรรณาธิกรณ์ร่วม พ.ศ. ๒๕๒๑ จำนวน ๒ เล่ม

งานศึกษา งานวิชาการและงานวิจัย

 • พ.ศ. ๒๕๒๗ ปาฐกถาโกมลคีมทอง เรื่อง “แสวงหารากฐานของชีวิตในโลกแห่งกิจกรรม”
 • พ.ศ. ๒๕๓๗ งานวิจัยเรื่อง “ประวัติศาสตร์การบริโภคสุราในประเทศไทย” สนับสนุนโดย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
 • พ.ศ. ๒๕๓๗ ปาฐกถาปาจารยสาร เรื่อง “ด้วยพลังแห่งปัญญาและความรัก”
 • พ.ศ. ๒๕๔๖ งานวิจัยเรื่อง “พุทธศาสนาในอนาคต : แนวโน้มและทางออกจากวิกฤต”
 • พ.ศ. ๒๕๔๗ ปาฐก ๑๔ ตุลา เรื่อง “ทางออกจากกับดักแห่งความรุนแรงในยุคทักษิณ”
 • พ.ศ. ๒๕๔๖ งานวิจัยเรื่อง “การจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีในระบบการแพทย์และสาธารณสุข”
 • พ.ศ. ๒๕๕๐ ปาฐกถา เรื่อง “ความหวังและปัญหาท้าทายแนวทางสันติวิธีในปัจจุบัน” ในงานมหกรรมสันติวิธี ภาคใต้
 • พ.ศ. ๒๕๕๑ ปาฐกถานำในการประชุมประจำปีของสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง “พุทธธรรม ศีลธรรม กับประชาธิปไตย”
 • พ.ศ. ๒๕๕๕ ปาฐกถาศาสตราจารย์อดุล วิเชียรเจริญ เรื่อง “ศิลปศาสตร์กับการพัฒนามนุษย์” ในวาระ ๕๐ ปีแห่งการก่อตั้งคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Share: | View : 628