Google play App Store

ศ. คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต

ศ. คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต

ประวัติย่อ
ศ. คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต เกิดเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2465 ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นธิดาของ ขุนพิทักษ์ประชารมย์ กับ นางพิทักษ์ประชารมย์ สำเร็จการศึกษาอักษรศาสตร์บัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย M.A. (In Library Science) จากมหาวิทยาลัยมิซิแกน สหรัฐอเมิกา ประกาศบัตรพิเศษของยูเนสโก (วิธีสอนวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์)โรงเรียนบรรณารักษ์ ประเทศเดนมาร์ก

เริ่มการทำงานในอาชีพนักข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์นิกรรายวัน (พ.ศ. 2488-2492) ต่อมาได้เข้ารับราชการที่กระทรวงศึกษาธิการ เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติ และรองอธิบดีกรมศิลปากร ผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคเอเซียโอเซียนเนีย ว่าด้วยการพัฒนาวัฒนธรรมและหนังสือในภูมิภาค ฯลฯ

เป็นกรรมการบริหารโครงการ และสาราณียกรหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2511-ปัจจุบัน) ประธานคณะกรรมการแปลหนังสือด้านวัฒนธรรมของกรมวิชาการ (พ.ศ. 2525-ปัจจุบัน) และบรรณาธิการสิ่งพิมพ์ด้านวัฒนธรรมของอาเซียน (พ.ศ. 2530- ปัจจุบัน) ตำแหน่งในราชการ เขียนหนังสือสำหรับเด็ก สารคดี ตำราทางวิชาการ หนังสือต่างๆ ทั้งชื่อจริงและนามปากกา รอย โรจนานนท์, 19 กันย์, โรจนากร, ม. ลีละหุต, มนัสนันท์ ไว้เป็นจำนวนมาก อาทิ เรื่องสั้นร่วมสมัยจากสหรัฐฯ, วรรณกรรมชั้นเอกของสหรัฐฯ, ประวัติบุคคลสำคัญของโลก สมรสกับ นายชาย ชวลิต มีบุตรธิดา จำนวน 3 คน

นามปากกา

 • รอย โรจนานนท์, 19 กันย์, โรจนากร, ม. ลีละหุต, มนัสนันท์

ผลงานรวมเล่ม

 • แม่ไก่สีแดง
 • เป็นอะไรดีหนอ
 • เกียจคร้าน
 • เจ้าปัญญา
 • ชาลีขี่ก้านกล้วย (ร่วมกับ บุญเจือ องคประดิษฐ์)
 • พระพุทธประวัติ
 • ประทีปแห่งชมพูทวีป

นวนิยายแปล

 • วิมานลอย
 • ลี้จื้อ

เกียรติยศที่ได้รับ

 • ได้รางวัลในโครงการเชิดชูผู้ทำความดีแก่สังคมของมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2550
 • ได้รับโปรดเกล้าฯ พระราชทานตำแหน่ง ศาสตราจารย์พิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับตำแหน่งกิตติเมธี จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาบรรณรักษ์ศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

 

 

 

Share: | View : 829