เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ

เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ

ประวัติส่วนตัว :

      ดร.เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ เป็นคนจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการปลูกฝังความเป็นเจ้าบทเจ้ากลอน มีความรักในการเขียนบทกวีมาแต่เยาว์วัย เมื่อเข้าศึกษาต่อในกรุงเทพฯ ได้รับการสนับสนุนในรวมเล่มบทกวีเล่มแรก ครั้นถึงวัยทำงานมีโอกาสได้ทำงานที่รักคือการเขียน จึงบ่มเพาะความรู้ความสามารถ ในองค์กรเกี่ยวกับงานเขียนหลากหลายแนว สั่งสมประสบการณ์ทุกตำแหน่งหน้าที่ สร้างสรรค์ผลงานต่าง ๆ จนได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจมากมาย ปัจจุบันเป็นเจ้าของ “ณ เพชรสำนักพิมพ์” ใช้ประสบการณ์ที่ได้รับมาถ่ายทอดสู่คนรุ่นต่อไป โดยจัดให้มีการสอนทั้งใน และนอกสถานที่ให้กับผู้คนทุกเพศทุกวัยองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เน้นความรู้ศิลปะแห่งการพูด, ศิลปะแห่งการเขียน, และศิลปะแห่งความสุข
 

การศึกษา :

การศึกษาสูงสุด ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รางวัลที่ได้รับ :

รางวัลการประกวดหนังสือดีเด่น สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ, โล่ศิษย์เก่าดีเด่นจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผลงาน :

ประเภทงานเขียน บทกวี : เมื่อรักมาต้องใช้ปัญญาบริหารรัก, ภาษาไทยอย่างไรก็รัก, ดวงใจราษฎร์นิรันดร์, เรื่องสั้น : ติดตา, โตขึ้นผมอยากเป็นหมา, บ้านแห่งความสุข, ผู้ชายร้ายกว่าเสือ, แค่วันอันเลวร้าย, นวนิยาย : แม่ขาหนูติดยา สารคดี, My King ในหลวงของเรา, ชีวประวัติ : ไม่ธรรมดา เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์, จะมืดกี่ด้านก็ผ่านได้ กรรณิกา ธรรมเกษร, ยินดีเจ้าสุนทรี เวชานนท์, ความเรียงเชิงวรรณศิลป์ : ศรัทธา, ชนะชัยในการพูด, พิสัยในเขียน, อยากเป็นบอกอ, ปริญญาเอกเสกไม่ได้, ผู้หญิงที่น่ากอดตลอดกาล, ผู้ชายที่มีความเสถียรไม่เปลี่ยนแปลง

ผลงานเด่น ไม่ธรรมดา เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์, 60 ปี 60 คำสอนเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์, อยากเป็นบอกอ

Share: | View : 230