โชคชัย บัณฑิต

โชคชัย บัณฑิต

ประวัติโดยย่อ
โชคชัย บัณฑิต' เป็นนามปากกาของ นายโชคชัย บัณฑิตศิละศักดิ์ เกิด วันที่ 21 มีนาคม 2509 เป็นอาจารย์และนักเขียนรางวัลซีไรต์ โชคชัยเกิดที่อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เป็นบุตรคนโตของ นายประมวล-นางบุญเลี่ยม บัณฑิตศิละศักดิ์ มีน้องชาย 1 คนคือ นายไกรลาศ บัณฑิตศิละศักดิ์ เริ่มมีผลงานเผยแพร่ตามหน้านิตยสารตั้งแต่ พ.ศ. 2528 ขณะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โชคชัยเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนปฐมสิทธิ์พิทยาคาร (ป. 1 – 4) แล้วเรียนต่อโรงเรียนบูรพาศึกษา ในอำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์จนจบ ป.6 หลังจากนั้นเข้าเรียน ป.7 ที่โรงเรียนลาซาล โชติรวี และเข้าเรียนมัธยมศึกษา (ม.ศ. 1-5) ในโรงเรียนนครสวรรค์ ในอำเภอเมืองนครสวรรค์ หลังจากจบชั้นมัธยมศึกษา โชคชัยได้เข้าเรียนระดับปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จากภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์(ปัจจุบันคือ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศึกษาต่อระดับปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ไทยศึกษา) จากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผลงานชิ้นแรกๆ คือบทกวี “สายสัมพันธ์” พิมพ์ใน มติชนสุดสัปดาห์ เมื่อ พ.ศ. 2528 และ เรื่องสั้น “ยุคสมัย” พิมพ์ใน สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ เมื่อ พ.ศ. 2528 ผลงานบทกวีบางชิ้นได้รับการแปลเป็นภาษาต่างประเทศ เช่น วิถีสนเทศ ภาษาอังกฤษ, เจ้าดอกนุ่นแตกฝักลมยักย้าย ภาษาฝรั่งเศส ,นครเมฆา ภาษาอังกฤษ และภาษาเขมร

บทกวี "ในสระน้ำใส" และ "นครเมฆา" ได้รับการบรรจุเป็นบทเรียนในแบบเรียนวิชาภาษาไทยของสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช (ชั้น ม.2 และ ม.4) นอกจากจะเคยเขียนคอลัมน์ "วิสามัญสำนึก" ประจำอยู่ใน สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ เมื่อ พ.ศ. 2545 ระยะหนึ่งแล้ว ปัจจุบันยังรับหน้าที่ตอบปัญหาชีวิตกับวรรณกรรมในเว็บไซต์ของสำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์นด้วย

ผลงาน

 • มีผลงานรวมเล่ม จำนวน 9 เล่ม
 • กังสดาลดอกไม้ รวมบทกวี พ.ศ. 2534
 • ลมอ่อนตะวันอุ่น รวมบทกวี พ.ศ. 2537
 • เงานกในร่มไม้ รวมบทกวี พ.ศ. 2538
 • บ้านเก่า จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์รูปจันทร์ พ.ศ. 2544 (รวมบทกวีได้รับรางวัลซีไรต์ พ.ศ. 2544 และได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 100 เล่ม หนังสือแนะนำสำหรับเยาวชน ของ สกว.)
 • เขียนกระดาษ วาดละคร รวมเรื่องสั้น พ.ศ. 2545
 • รูปฉายลายชีพ รวมบทกวี พ.ศ. 2553(1 ใน 6 เล่ม เข้ารอบสุดท้ายรางวัลซีไรต์ พ.ศ. 2553)
 • กวี ดู-โอ ดู อิท บนเฟซบุ๊ค รวมบทกวี พ.ศ. 2555 (เขียนร่วมกับ ศักดิ์ชัย ลัคนาวิเชียร)
 • ของฝากจากแดนไกล รวมบทกวี พ.ศ. 2556 (1 ใน 7 เล่ม เข้ารอบสุดท้ายรางวัลซีไรต์ พ.ศ. 2556)
 • หลากถ้อยในรอยทาง รวมบทกวี พ.ศ. 2559 (เข้ารอบแรกรางวัลซีไรต์ พ.ศ. 2559)

งานที่ได้รับรางวัล

 • พ.ศ. ๒๕๓๕ บทกวี “ เวทนา “ ได้รับรางวัลชมเชย จากสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. ๒๕๔๑ บทกวี “ ปีกไม้-ลายแทง “ ได้รับรางวัลชมเชย จากสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. ๒๕๔๔ กวีนิพนธ์ “ บ้านเก่า” ได้รับรางวัลซีไรต์ประจำปี ๒๕๔๔
 • พ.ศ. ๒๕๔๔ บทกวี " เจ้าดอกนุ่นแตกฝักลมยักย้าย " แปลเผยแพร่เป็นภาษาฝรั่งเศส ในวารสารกวีนิพนธ์
 • พ.ศ.2549 บทกวี "คลอนด้ามขวาน" ได้รับรางวัลชมเชย จากสมาคมภาษาและหนังสือ
Share: | View : 981