เตือนใจ ดีเทศน์

เตือนใจ ดีเทศน์

ประวัติส่วนตัว :

     เตือนใจ ดีเทศน์ เกิดเมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2495 เป็นบุตรของหม่อมหลวงขาบ กุญชร อดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กับ นางอุไร เปรมัษเฐียร สถานภาพ สมรสกับนายธนูชัย ดีเทศน์ มีบุตร 2 คน

การทำงาน
     เตือนใจ ดีเทศน์ เป็นนักพัฒนาสังคม จนกระทั่งในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2543 เธอได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงราย กระทั่งในปี พ.ศ. 2549 เธอได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งจัดตั้งขึ้นหลังการรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2549 โดยเป็นตัวแทนของกลุ่มการพัฒนาท้องถิ่น การส่งเสริมคุณธรรม องค์กรแรงงาน องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ ต่อมาในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2557 เธอได้ลงสมัครรับเลือกตั้งอีกครั้ง แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง กระทั่งในปี พ.ศ. 2558 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

การศึกษา :

 • 2517 ปริญญาตรี สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เกียรตินิยมอันดับสอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รุ่นที่ 23)
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง บัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 6 (พื้นที่บ้านบางสา อ.แม่จัน จ.เชียงราย พ.ศ. 2517-2520)
 • 2543 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • 2557 ปริญญาปรัขญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาชาติพันธุ์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย[2]
 • 2558 ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาชนบทศึกษาและการพัฒนา สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 2559 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาคติชนวิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร

รางวัลที่ได้รับ :

ในประเทศ

 • คนดีศรีสังคม (พ.ศ.2534)
 • นิสิตเก่าดีเด่น คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ.2535)
 • บุคคลดีเด่นแห่งชาติ สาขาพัฒนาสังคม จากสำนักงานเอกลักษณืแห่งชาติ (พ.ศ.2539)
 • เป็นผู้ต้อนรับสุภาพสตรีหมายเลข 1 ของสหรัฐอเมริกา นางอิลลารี คลินตัน โครงการหญิงไทยวันพรุ่งนี้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

 

ต่างประเทศ

 • อโชกา เฟลโลว์ สาขาสิ่งแวดล้อม จากสำนักงาน Ashoka ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี (พ.ศ. 2532)
 • รางวัล Global 500 จากโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) ณ กรุงริโอ เดอจาเนโร บราซิล (พ.ศ.2535)
 • รางวัลสิ่งแวดล้อมโกลด์แมน (Goldman Environmental Prize) เมืองซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา (พ.ศ.2537) ในฐานะผู้แทนของทวีปเอเชีย
 • ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 25 ของสตรีนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดีเด่นของโลก โดยโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) (พ.ศ. 2540)

ผลงาน :

ผลงานรวมเล่ม

 • ทำงานในหมู่บ้านด้วยหัวใจที่เบิกบาน (พ.ศ. 2528)
 • แนวทางการทำงานโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน (พ.ศ. 2527)
 • คู่มือการทำงานกับชาวเขาเผ่าลีซู (พ.ศ. 2527)
 • คู่มือการทำงานกับชาวเขาเผ่าอาข่า (พ.ศ. 2527) รางวัลที่มาจากความมุ่งมั่น
 • บุคคลดีเด่นแห่งชาติ ปี พ.ศ.2539 - GOLDMAN ENVIRONMENTAL PRIZE ปี ค.ศ. 1994 (พ.ศ. 2537)
 • GLOBAL 500 UNEP ปี ค.ศ. 1992 (พ.ศ. 2535) - คนดีศรีสังคม ปี พ.ศ. 2534 - Ashoka Fellow สาขางานสิ่งแวดล้อม ปี ค.ศ. 1990 (พ.ศ. 2533)
 • หนังสือ แม่จันสายน้ำที่ผันเปลี่ยน 
Share: | View : 747