LTF RMF คืออะไร ? : เงื่อนไขจะบังคับทำให้เราลงทุนได้ยาวขึ้น ความเสี่ยงจากการลงทุนก็จะลดลง และยังได้ประโยชน์เรื่องลดหย่อนภาษีอีกด้วย

LTF RMF คืออะไร ?

ก่อนอื่นต้องเกริ่นนำก่อนว่า กองทุนรวมคืออะไร กองทุนรวมก็คือ การนำเงินของผู้ลงทุนหลายๆ คนมารวมกัน แล้วนำไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ ตามนโยบายของกองทุน ภายใต้การบริหารของผู้จัดการกองทุนที่มีความรู้และประสบการณ์ในการลงทุน  สินทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนนั้นมีหลายประเภทเช่น หุ้นสามัญ พันธบัตร หุ้นกู้ ทองคำ เป็นต้น 

LTF RMF คืออะไร ?

"LTF RMF" เหมาะกับการเริ่มต้นของมือใหม่ เพราะเงื่อนไขจะบังคับทำให้เราลงทุนได้ยาวขึ้น ความเสี่ยงจากการลงทุนก็จะลดลง แถมยังได้ประโยชน์เรื่องลดหย่อนภาษีอีกด้วย

“LTF” ย่อมาจาก Long Term Equity Fund หรือภาษาไทย คือ “กองทุนรวมหุ้นระยะยาว” เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนใน “หุ้น” ไม่น้อยกว่า 65% ของมูลค่ากองทุน เหตุผลในการจัดตั้งกอง LTF ขึ้นมา ก็เพื่อช่วยเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในตลาดหุ้นระยะยาว ทำให้ตลาดหุ้นมีสภาพคล่อง มีเสถียรภาพมากขึ้น โดยการให้สิทธิลดหย่อนภาษีเป็นแรงจูงใจกับผู้ลงทุน

กองทุน LTF แต่ละกองก็จะมีรายละเอียดในการลงทุนแตกต่างกัน บางกองทุนจะลงเฉพาะหุ้นใน SET 50 บางกองลงทุนเฉพาะอุตสาหกรรม บางกองลงทุนตามสัดส่วนหุ้นของดัชนี SET Index ซึ่งเราสามารถทราบรายละเอียดนโยบายการลงทุนได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนนั้นๆ

นอกจากนี้ กองทุน LTF จะมีทั้งแบบที่จ่ายเงินปันผล และไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับกองที่จ่ายเงินปันผล เมื่อนักลงทุนได้รับเงินปันผลจะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10% ของเงินปันผลที่ได้รับ หรือจะเลือกนำเงินปันผลไปรวมกับรายได้ทั้งปี แล้วค่อยเสียภาษีทีเดียวพร้อมกับรายได้อื่นๆก็ได้

สำหรับเงื่อนไขการลดหย่อนภาษี เงินลงทุนที่เอาไปหักลดหย่อนภาษีได้ จะต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษีหรือไม่เกิน 500,000 บาท และจะต้องถือหน่วยลงทุน LTF เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 7 ปีปฏิทิน แต่ไม่จำเป็นต้องซื้อต่อเนื่องทุกปี

ส่วน “RMF” จะย่อมาจาก Retirement Mutaul Fund หรือ “กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ” เป็นกองทุนที่ส่งเสริมให้เราออมเงินระยะยาวเพื่อใช้ยามเกษียณ โดยการให้สิทธิลดหย่อนภาษีเป็นแรงจูงใจกับผู้ลงทุนเช่นเดียวกับ LTF เงื่อนไขการลงทุน คือ ลงทุนขั้นต่ำ 5,000 บาท ต่อปี หรือ 3% ของเงินได้ และลงทุนได้ไม่เกิน 15% ของเงินได้ เมื่อรวมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันบำนาญหรือ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการในปีภาษีนั้นต้องไม่เกิน 500,000 บาท เงื่อนไขการลงทุนที่สำคัญคือ ต้องซื้อทุกปีจนถึงอายุ 55 ปีบริบูรณ์ (เว้นการลงทุนได้ไม่เกิน 1 ปี) และลงทุนอย่างต่ำ 5 ปีเต็ม นับแต่วันที่ซื้อครั้งแรก ยกเว้นเมื่อทุพพลภาพหรือเสียชีวิต โดยกองทุนรวม RMF จะไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
และมีนโยบายการลงทุนที่หลากหลายให้เลือก ตั้งแต่ความเสี่ยงต่ำ คือ ลงทุนในตราสารหนี้ จนถึง ความเสี่ยงสูง คือ ลงทุนในหุ้น ทองคำ

ข้อแตกต่างของกองทุน RMF กับ LTF คือ กองทุน RMF จะมีนโยบายการลงทุนในกองทุนที่หลากหลายกว่า ไม่ได้เน้นลงทุนหุ้นอย่างเดียวแบบ LTF แต่กองทุน RMF มีทั้งลงทุนใน พันธบัตรรัฐบาล ตลาดเงิน ตราสารหนี้เอกชน หุ้น ทองคำ เป็นต้น มีให้เลือกมากมายหลากหลายความเสี่ยงตั้งแต่ต่ำ กลาง สูง

แต่ข้อดีของการลงทุน RMF ก็คือ เราสามารถสับเปลี่ยนกองทุนได้ตามสภาวะเศรษฐกิจ และยืดหยุ่นตามความต้องการแต่ละช่วงเวลา เช่น เมื่อวัยเริ่มต้นทำงานเราเลือกกอง RMF ที่ลงทุนในหุ้น เมื่อระยะเวลาผ่านไปเข้าใกล้วัยเกษียณ เราก็สามารถขายกองหุ้นนั้นไปซื้อกอง RMF ที่มีความเสี่ยงต่ำๆ เช่น กองที่ลงทุนในตลาดเงินได้

 

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ www.moneybuffalo.in.th