กุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ

กุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ

ประวัติส่วนตัว :

     คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ เริ่มเขียนหนังสือจากการหัดเขียนโคลงกลอนเมื่อเรียนชั้นมัธยมหก และมีผลงานชิ้นแรกตีพิมพ์เมื่อเรียนอยู่ปี 3 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ (พ.ศ. 2497) ในบางกอกรายปักษ์ แต่ผลงานชิ้นแรกที่ตีพิมพ์ด้วยนามปากกา “กุลทรัพย์ รุ่งฤดี” คือกลอน “แด่ผู้พิชิต” ตีพิมพ์ในคอลัมน์ “อักษรศิลป์” ในนิตยสารเดลิเมล์ ส่วนเรื่องสั้นเรื่องแรกที่ได้ตีพิมพ์ชื่อ “สุดทางหลง” ตีพิมพ์ในนิตยสารสยามสมัย และมีผลงานต่อเนื่องในสยามสมัยอีกหลายชิ้น ทั้งกลอนและเรื่องสั้นจนมีชื่อเสียง หลังเรียนจบได้ไปศึกษาวิชาบรรณารักษ์ต่อที่ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งขณะนั้นหลักสูตรนี้ยังไม่มีปริญญาตรี ได้รับ Certificate of Competency as a Librarian จาก University of New South Wales แล้วจึงกลับมารับราชการเจริญก้าวหน้าตามลำดับ โดยได้เป็นอธิบดีกรมศิลปากรระหว่าง พ.ศ. 2534 - 2535 ต่อมาได้รับการประกาศเกียรติคุณให้เป็นบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขาวรรณศิลป์ เมื่อปี พ.ศ. 2536 นอกจากนี้ยังได้รับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ภาษาไทย) จากมหาวิทยาลัยบูรพา และได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นจากหลายสถาบันที่เคยศึกษาเล่าเรียน

การศึกษา :

ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลที่ได้รับ :

ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พุทธศักราช 2555                                    

ผลงาน :

ประเภทงานเขียน บทกวี, เรื่องสั้น, นวนิยาย, ความเรียง

ผลงานรวมเล่ม มีผลงานเรื่องสั้นประมาณ 50 เรื่อง คัดสรร 37 เรื่องรวมพิมพ์เป็นเล่มชื่อ “แด่รัก” เขียนนวนิยายเรื่องแรกชื่อ “ดรุณี” ร่วมกับเพื่อนนักเขียนคือ สุภัทร สวัสดิรักษ์ สุดา นครนุรักษ์ เบญจมาศ และสาเรศ สิระมนัส รวมบทร้อยกรอง 6 เล่ม ได้แก่ จันทร์เจ้า, กาพย์เห่เรือเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ, รัชดาภิเษกสมรส, เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ, สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, สารคดีเฉลิมพระเกียรติ บทกวีนิราศตามลำคลองบางกอกน้อย และสารคดี “วันคืนสดใสในดินแดนออสซี่” ฯลฯ

Share: | View : 1,452