สงกรานต์วิถีใหม่ จากใจ

เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีอันดีงามในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ยุค New Normal

08 เมษายน 2565

สงกรานต์วิถีใหม่ จากใจ

สงกรานต์วิถีใหม่ จากใจ “ศิลปินแห่งชาติ”

โดยนันทพร ไวศยะสุวรรณ์

 

      กระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดกิจกรรม “ขอพรศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม และผู้บริหารงานวัฒนธรรม เนื่องในเทศกาลสงกรานต์” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย) เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีอันดีงามในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ยุค New Normal ณ บริเวณลานกลางแจ้ง ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

 

 

      วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเพณีสงกรานต์ ถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทย  ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณ สะท้อนความอบอุ่น ความผูกพัน ความเอื้ออาทร ความรัก ความสามัคคี และมิตรไมตรี ระหว่างครอบครัว ญาติผู้ใหญ่ ชุมชน โดยประเพณีนี้มีกิจกรรมสำคัญอย่างหนึ่ง คือ การไหว้ขอพรผู้ใหญ่ เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อบุพการีและบุคคลที่เคารพรัก เป็นสิ่งช่วยสร้างความสมานฉันท์ปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคม

 

 

 

       แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังไม่บรรเทา  กระทรวงวัฒนธรรม จึงได้กำหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช ๒๕๖๕ “สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย” ตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยการไหว้ขอพรศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม และผู้บริหารงานวัฒนธรรม

 

       เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ นอกจากจะเป็นการแสดงมุทิตาจิตแก่ศิลปินแห่งชาติแล้ว ยังเป็นแบบอย่างในการจัดกิจกรรมไหว้ขอพรผู้ใหญ่ตามรูปแบบสงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย ให้แก่องค์กรและประชาชนทั่วไปด้วย
 

      “และในโอกาสเทศกาลสงกรานต์วันขึ้นปีใหม่ไทยที่จะถึงนี้ ผมขอกราบอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย อีกทั้งเดชะพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โปรดอภิบาลประทานพรให้ศิลปินแห่งชาติทุกท่าน ประสบแต่สิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล ครอบครัวอบอุ่นมงคล ห่างไกลโรคภัย และภยันตรายทั้งปวง สมบูรณ์พร้อมด้วยกำลังกาย กำลังใจ และกำลังสติปัญญา เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการส่งเสริม สืบสานศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของไทยให้คงอยู่สืบไป” อธ.กล่าวอวยพรทิ้งท้าย

 

 

       จากนั้น  ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิชัย สิทธิรัตน์  ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) พุทธศักราช ๒๕๕๘ เป็นผู้แทนศิลปินแห่งชาติ กล่าวต่อว่า ในนามของศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม และผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ที่ได้มีโอกาสมาร่วมให้พร

 

        “เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ณ ที่นี้ ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่ระลึกถึง และมาร่วมกันแสดงมุทิตาจิตในวันนี้ กระผมรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่คนรุ่นหลังให้ความสำคัญและระลึกถึงผู้อาวุโส โดยการจัดกิจกรรมไหว้ขอพรศิลปินฯ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ กิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ แสดงออกได้ถึงความรัก ความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อผู้ใหญ่และครูอาจารย์ ทำให้กระผมรู้สึกปลาบปลื้มและมีความสุขที่ได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้  และในวาระสงกรานต์ปีใหม่ไทย จึงขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลให้ทุกท่าน จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีความรักความสามัคคีให้แก่กัน และร่วมกันสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไป”

 

       สำหรับศิลปินแห่งชาติที่เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย  นางลาวัณย์  อุปอินทร์  นายเสวต  เทศน์ธรรม  นายวรนันทน์  ชัชวาลทิพากร  นางสาววนิดา  พึ่งสุนทร  นายสิงห์คม  บริสุทธิ์  นายวิโรจน์  วีระวัฒนานนท์  นางชมัยภร  บางคมบาง  นายชลประคัลภ์  จันทร์เรือง นายธนิสร์  ศรีกลิ่นดี นางผ่องศรี  วรนุช  นางสุดา  ชื่นบาน  นายประยงค์  ชื่นเย็น  นางรัจนา  พวงประยงค์  นายสมเศียร  พานทอง  นางรุ่งฤดี  เพ็งเจริญ  และนายวินัย พันธุรักษ์    

 

 

       บรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความอบอุ่น  มีการแสดงทางวัฒนธรรม การบรรเลงดนตรีไทยจากสมาคมศิลปะ เพื่อเยาวชนตลอดกิจกรรม  โดยจัดงานตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 

 

       กิจกรรมครั้งนี้จัดแบบ New Normal ซึ่งผู้เข้าร่วมงานทุกคนต้องตรวจ ATK ก่อนเข้างาน  ตรวจวัดอุณหภูมิที่จุดคัดกรองและตลอดงานต้องสวมแมสตลอดเวลา และเว้นระยะห่าง ในการเข้าขอพรศิลปินแห่งชาติ  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ      เชื้อไวรัสโควิด – ๑๙ นับเป็นแนวทางใหม่แห่งการสืบสานประเพณีสงกรานต์ที่ดีงามให้คงอยู่กับไทยสืบไปในยุค New Normal เพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

 

Share: | View : 325