เก้าอี้สามขา ไม่ใช่ปัญหาของสังคม | พญ.สุดานี บูรณเบญจเสถียร