โกวิท เอนกชัย

โกวิท เอนกชัย

ประวัติส่วนตัว :

     โกวิท เอนกชัย เจ้าของนามปากกา เขมานันทะ, รุ่งอรุณ ณ สนธยา, ฉับโผง กาลวิงก์, มุนีนันทะ 
     เกิดที่อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา จบปริญญาตรีแล้วได้อุปสมบทและฝึกปฏิบัติธรรมกับท่านพุทธทาสภิกขุที่สวนโมกขพลาราม และภายหลังได้ฝึกปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ ขณะอยู่ในสมณเพศได้สร้างสรรค์และสืบสานงานพุทธศิลป์จำนวนมากไว้ที่โรงมหรสพทางวิญญาณ ทั้งในรูปแบบบทกวีและจิตรกรรมโบราณของไทย นับเป็นต้นแบบอันทรงค่าด้านพุทธปัญญาและพุทธศิลป์ ผลงานวรรณกรรมของโกวิท เอนกชัยมีเนื้อหาลึกซึ้ง ใช้ถ้อยความและท่วงทำนองการเขียนอย่างมีวรรณศิลป์ แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมุ่งประสานความคิดความสัมพันธ์ด้วยมิตรภาพกับทุกศาสนาในโลก นับเป็นการผสมผสานพุทธปัญญากับศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างกลมกลืนและงดงาม มีมุมมองแหลมคมสามารถอธิบายปรากฏการณ์และความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยทั้งสังคมไทยและสังคมโลกได้อย่างชัดเจน จึงสามารสืบสานธรรมะให้แก่คนรุ่นใหม่และผู้สนใจใฝ่ธรรมได้อย่างกว้างขวาง เขาจึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2550

การศึกษา :

ปริญญาตรี สาขามัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

รางวัลที่ได้รับ :

ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2550

ผลงาน :

ประเภทงานเขียน บทกวี, เรื่องสั้น, นวนิยาย, ความเรียง, สารคดี

ผลงานรวมเล่ม มีผลงานทั้งร้อยแก้วและร้องกรอง ประมาณ 50 - 60 เรื่อง ผลงานร้อยแก้วมีทั้งบทความ ความเรียงธรรมบรรยาย บทวิจารณ์ วรรณคดี และนวนิยาย อาทิ ดวงตาแห่งชีวิต สุดปลายแผ่นดินโลก เดินทางไกลกับไซอิ๋ว เค้าขวัญวรรณกรรม อุปมาแห่งชีวิต และไตร่ตรองมองหลัก ผลงานที่เขียนเป็นร้อยกรอง เช่น นิราศยุโรป นิราศหิมาลัย และกุศลเสน่หา “จากดักแด้สู่ผีเสื้อ” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทสารคดี รางวัล “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2547

Share: | View : 176