เพลงบรรเลง | เพลงมีเสียงร้อง
รางวัลชมนาด >> รางวัลชมนาด(Non-Fiction)
 
โครงการ Chommanard Book Prize ครั้งที่ 7 (NON-FICTION)
ชื่อผู้โพสต์ : tentzer
tentmath035@gmail.com
17-10-2017 / 13:53:30
 

โครงการ Chommanard Book Prize ครั้งที่ 7 (NON-FICTION)

สนับสนุนโอกาสและศักยภาพนักเขียนสตรีไทย

 

โดย  

 

 

pplo.jpg                                                  

 

หลักการและเหตุผล

 

                วรรณกรรมของไทยในปัจจุบันมีหลากรูปแบบและหลายประเภท งานวรรณกรรมที่มีเรื่องราว เกี่ยวข้องกับชีวิตจริงและงานเขียนสารคดีนับเป็นวรรณกรรมอีกประเภทหนึ่ง ที่ผู้อ่านให้ความสนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศ แต่สารคดีที่ประพันธ์จากชีวิตจริงที่สร้างสรรค์จากมุมมองของผู้หญิงและผู้ชายย่อมมีความแตกต่างกันมากกว่าความละม้ายคล้ายคลึง เนื่องจากผู้หญิงจะเก็บรายละเอียดได้ดีกว่าตามธรรมชาติของเพศแม่ แม้ว่าหลายเรื่องในชีวิตมักจะมีความเห็นคล้อยตามนักประพันธ์ชายก็ตาม อย่างไรก็ดี โลกทัศน์จากภาพรวมของผู้หญิง จะมีรายละเอียดมากกว่า ดังนั้น วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและสะท้อนมุมมองของผู้หญิงในลักษณะดังกล่าว จึงเปรียบเสมือนการพยายามทำความเข้าใจในตัวตนของผู้หญิงในอีกมิติหนึ่ง  โครงการรางวัลชมนาด (Chommanard Book Prize) จึงเกิดขึ้นและดำเนินการสำเร็จต่อเนื่องมาถึงครั้งที่ 4 แล้ว โดยชี้ถึงความลับใต้เตียง ในเรื่องรอยวสันต์ (รางวัลชมนาดครั้งที่ 1),  อันตรายและความเจ็บปวดของหญิงขายบริการ ในเรื่องฉันคือเอรี่ กับประสบการณ์ข้ามแดน (รางวัลชมนาดครั้งที่ 2),  เรื่องราวสารพัดปัญหาของหญิงตั้งครรภ์ ผ่านประสบการณ์สูตินรีแพทย์หญิง พฤกษามาตา และเรื่องราวของผู้หญิงที่ปรารถนามีสามีเป็นชาวต่างชาติ เพราะต้องการไปใช้ชีวิตนอกประเทศจากเรื่อง ก่อนสิ้นรุ่งอรุณแห่งฝัน (รางวัลชมนาดครั้งที่ 3)  ชีวิตจริงของแพทย์หญิงที่เคยถูกสังคมตราหน้าว่าเป็นฆาตกร ในเรื่อง เขาตราหน้าว่าหมอฆ่าคน (รางวัลชมนาดครั้งที่ 4) , เรื่องราวชีวิตที่ต้องพลัดเข้าไปอยู่ในเรือนจำ ขังหญิง (รางวัลชมนาดครั้งที่ 5)  เป็นอาทิ       

            ด้วยความแตกต่างดังกล่าวข้างต้น ที่ผู้ชายไม่มีรายละเอียดทางประสบการณ์เช่นผู้หญิง  ผู้ริเริ่มโครงการฯ ต้องการเปิดโอกาสและให้กำลังใจนักเขียนหญิงที่มีพื้นที่อยู่ก่อนแล้วในเชิงปริมาณ เป็นการเน้นผลงานสร้างสรรค์เชิงคุณภาพมากขึ้น และอย่างต่อเนื่อง จนมาถึงวันนี้ที่มีการประกาศผลงานรางวัลชมนาดชนะเลิศครั้งที่ 6  ปรากฏว่า ไม่มีผลงานใดที่เหมาะสมที่จะได้รับรางวัลชนะเลิศ มีเพียงหนึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ คือ  ความฝันของฉันทนา และยังคงสนับสนุนทั้งทุนและโอกาสเฉพาะนักเขียนหญิงไทย ให้มีเวทีประกวดรางวัลวรรณกรรมประเภทสารคดีในรอบใหม่ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 7  เพื่อกลุ่มเป้าหมายนักอ่านทั่วไป ทั้งในระดับประเทศ และนานาชาติ ได้ประจักษ์ถึงศักยภาพของนักเขียนสตรีไทยเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งทางโครงการฯ มุ่งหวังว่า จะได้รับความสนใจจากนักเขียนหญิงไทยส่งผลงานเข้ามาร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี

 

 วัตถุประสงค์

 

1.เพื่อเป็นวรรณกรรมสร้างสรรค์ชั้นเลิศ

2.เพื่อส่งเสริมรางวัลวรรณกรรมยอดเยี่ยมของนักเขียนหญิง

3.เพื่อสร้างเสริมและเผยแพร่ผลงานเขียนของสตรีไทยสู่ระดับชาติและสากล

 

ผู้สนับสนุนโครงการ (เจ้าภาพร่วม)

                บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

 

 

ประเภทของงานเขียนที่รับพิจารณาในครั้งที่ 7

        งานสารคดี (Non-Fiction)โดยนักเขียนสตรีไทย ที่สร้างสรรค์เป็นอย่างเลิศ และมีความประณีตเพียงพอ ที่จะแปลและจัดพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ เผยแพร่ไปให้ทั่วโลกได้ชื่นชม

 

กติกาในการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

 

1. เป็นงานเขียนที่แต่งขึ้นใหม่ โดยสร้างสรรค์เป็นภาษาไทย  และต้องไม่เคยจัดพิมพ์เป็นเล่มที่ใดมาก่อน มีความยาวของเรื่องไม่ต่ำกว่า 100 หน้ากระดาษ A4 ขนาดตัวอักษร 16 point โดยต้องพิมพ์และส่งต้นฉบับพร้อมสำเนา รวม 2 ชุด พร้อมแผ่น CD บันทึกข้อมูล 1 แผ่น  ทั้งนี้คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ส่งคืนผลงานเข้าประกวดทุกสำเนา (รวมถึงต้นฉบับ) ไม่ว่าจะได้รับรางวัลหรือไม่ก็ตาม 

 

2. ไม่ได้ลอกเลียน ดัดแปลง หรือละเมิดลิขสิทธิ์ จากเรื่องใดเรื่องหนึ่งจากงานสร้างสรรค์ของผู้ใด หากมีการลอกเลียน ดัดแปลง หรือละเมิดลิขสิทธิ์  ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะถูกตัดสิทธิ์จากการประกวดและต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบทางกฎหมายโดยลำพัง

 

3. ผลงานต้องไม่เคยส่งประกวดหรือเผยแพร่ในรูปแบบสื่อใดๆมาก่อนรวมถึงสื่ออินเตอร์เน็ตหากมีการตรวจพบภายหลัง ผู้ส่งจะถูกตัดสิทธิ์รางวัลการประกวด และมีผลถึงการพิจารณาการส่งเข้าประกวดครั้งต่อไป

 

4. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งผลงานได้เพียง 1 เรื่อง

 

5. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องมีชีวิตอยู่ขณะที่ส่งผลงาน

 

6. กรณีใช้นามปากกาหรือนามแฝง ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องแจ้งชื่อ นามสกุลจริง ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวกเพื่อประโยชน์ในการติดต่อกับโครงการฯ

 

7. ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รวมถึงผลงานอื่น ๆ ที่เข้ารอบพิจารณาตัดสิน บจก. สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น สงวนสิทธิ์ในการจัดพิมพ์และเผยแพร่เป็นแห่งแรก ทั้งภาษาไทย และที่พิเศษคือภาษาอังกฤษ (เฉพาะเล่มที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ) โดยจะอยู่ในสัญญาลิขสิทธิ์เป็นระยะเวลา 5 ปี

 

8. คณะกรรมการไม่รับพิจารณาผลงานที่ส่งเข้าประกวดของพนักงานบริษัทฯ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

 

9. หากมีการตัดสินให้มีผลงานที่ได้รับรางวัลนอกเหนือจากรางวัลที่ได้กำหนดไว้  สำนักพิมพ์ขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้จัดพิมพ์และเผยแพร่ ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลชนะเลิศหรือไม่ก็ได้ กรณีผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่ผ่านมาตรฐานการตัดสินของคณะกรรมการ

 

10. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด แต่อย่างน้อยจะมีรางวัลรองชนะเลิศ จากผลงาน 5-9 เรื่องสุดท้ายที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการตัดสินได้

 

11. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การจัดพิมพ์เรื่องที่ส่งเข้าประกวดทุกเรื่องก่อนสำนักพิมพ์อื่นโดยทาง บริษัทฯ ยินดีจ่ายค่าลิขสิทธิ์ตามสัญญาลิขสิทธิ์อันเป็นมาตรฐาน

 

12.  สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งผลงานเข้าประกวดเป็นระยะเวลา 3 ปี จึงจะมีโอกาสส่งผลงานเข้าร่วมประกวดอีกครั้ง

 

รางวัลในการประกวด

 

1. รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล “รางวัลชมนาด” จะได้รับการประดับ “เข็มกลัดสัญลักษณ์รางวัลชมนาด ล้อมเพชรแท้” ทรงคุณค่า พร้อมเงินรางวัลจำนวน 70,000 บาท และค่าลิขสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เป็นเล่มทั้งภาคภาษาไทยและอังกฤษ ตามมาตรฐานค่าตอบแทนลิขสิทธิ์ ของแต่ละประเทศ

2. รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน  2 รางวัล

·       รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับเกียรติบัตรชมเชย จากโครงการ  Chommanard Book Prize พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท  และต้นฉบับจะได้รับการจัดพิมพ์เผยแพร่เพียงภาษาเดียว พร้อม

ค่าลิขสิทธิ์ตามมาตรฐานไทย

·       รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับเกียรติบัตรชมเชย จากโครงการ  Chommanard Book Prize พร้อมเงินรางวัล  30,000 บาท  และต้นฉบับจะได้รับการจัดพิมพ์เผยแพร่เพียงภาษาเดียวพร้อมค่าลิขสิทธิ์ตามมาตรฐานไทย

 

ระยะเวลาของโครงการครั้งที่ 7

-  เตรียมโครงงานและประชาสัมพันธ์                สิงหาคม – กันยายน 2560

-  แถลงข่าว                                                  21 กันยายน 2560

-  เปิดพิจารณาผลงาน                                   21 กันยายน 2560 – 31 มีนาคม 2561

-  คัดเลือกผลงาน                                          เมษายน – พฤษภาคม 2561

-  ตัดสินผลงาน                                             มิถุนายน – กรกฎาคม 2561

-  ประกาศผลรางวัล                                       กันยายน – ตุลาคม 2561

 

หมายเหตุ

 

1.วันสิ้นสุดการรับผลงาน 31 มีนาคม 2561 โดยพิจารณาจากตราประทับของไปรษณีย์เป็นหลัก

2.ส่งผลงานได้ 2 ช่องทางคือ ทางไปรษณีย์และด้วยตัวเอง ณ จุดรับผลงาน (โดยยืนยันจากตราประทับลงวันที่รับเอกสารเป็นหลัก)

3.หากมีความจำเป็น ทางคณะผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการขยายระยะเวลาการรับพิจารณาต้นฉบับด้วย

 

 

การพิจารณาผลงาน

1. คัดเลือกและตัดสินผลงานโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะไม่มีการเปิดเผยชื่อกรรมการคัดเลือกและตัดสินก่อนการประชุมลงมติที่ได้ข้อสรุปชัดเจนแล้ว

2. ระยะเวลาตัดสินงานที่คัดเลือกเข้ารอบแล้วจำนวน 5-9 เรื่อง และวันประกาศผลรางวัลต่อสาธารณะ จะประชุมตกลงยืนยันร่วมกัน หากมีการเปลี่ยนแปลงจากกำหนดการข้างต้นในกลุ่มคณะกรรมการ อีกครั้ง ว่าจะเป็นกาลเทศะใด

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้ผลงานสารคดีสร้างสรรค์ชั้นเลิศ รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล

2. ได้ส่งเสริมรางวัลสารคดียอดเยี่ยมเฉพาะนักเขียนสตรี

3. ได้สร้างเสริมและเผยแพร่ผลงานเขียนของสตรีไทยสู่ระดับชาติและสากล

 

 

สถานที่ส่งผลงาน และประสานงานโครงการ

โครงการ Chommanard Book Prize ครั้งที่ 7

บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด

222 ถนนพุทธมณฑล สาย 2 (บุษราคัม เทอเรส สาย 2)

แขวงศาลาธรรมสพน์  เขตทวีวัฒนา

กรุงเทพมหานคร  10170

โทร. 02 448 0312 , 02 448 0658-9  โทรสาร 02 448 0393

www.praphansarn.com

 

 

ทีมผู้ประสานงานโครงการ

คุณกนกอร  นนทสวัสดิ์ศรี  e-mail : kanokon@praphansarn.com    มือถือ 089 926 3290

คุณชฎาพรรณ บุญสิงห์      e-mail : chadapan@praphansarn.com  มือถือ 082 482 3524

คุณณัฐญดา  ไทยขำ         e-mail : nutyada@praphansarn.com    มือถือ 085 070 1183

จำนวนผู้เข้าชม 977

ความคิดเห็น 23
ชื่อผู้โพสต์ : slahoushpris
fss6f2@yeah.net
10-12-2017 / 01:36:45
ความคิดเห็น 22
ชื่อผู้โพสต์ : slahoushpris
fss6f2@yeah.net
10-12-2017 / 01:35:52
ความคิดเห็น 21
ชื่อผู้โพสต์ : slahoushpris
fss6f2@yeah.net
08-12-2017 / 22:23:09
ความคิดเห็น 20
goedkope ugg boots | goedkope ugg boots | goedkope ugg boots
Hoge kwaliteit Ugg Outlet , Ugg laarzen met de laagste prijs vieren Kerstmis
language: Deutsch   Français   italiano   Español   Português   日本語   russian   arabic   norwegian   swedish   danish   Nederlands   finland   ireland   English  

Nieuwe artikelen voor december

UGG Bailey Bow 1002954 Blue Boots VJ1977

UGG Bailey Bow 1002954 Blue Boots VJ1977
€445.47  €121.83
Korting: 73%
UGG Bailey Bow 1002954 Purple Boots VJ6913

UGG Bailey Bow 1002954 Purple Boots VJ6913
€339.45  €119.04
Korting: 65%
VJ7813 UGG Tasmina 1647 Kastanje Sandals

VJ7813 UGG Tasmina 1647 Kastanje Sandals
€99.51  €48.36
Korting: 51%

VJ2475 UGG Bailey Bow 1002954 Chocolate Laarzen

VJ2475 UGG Bailey Bow 1002954 Chocolate Laarzen
€264.12  €119.04
Korting: 55%
VJ3883 UGG Short Sparkles Classic 3161 Red Boots

VJ3883 UGG Short Sparkles Classic 3161 Red Boots
€362.70  €72.54
Korting: 80%
UGG Dakota 1650 Blue Slippers VJ3998

UGG Dakota 1650 Blue Slippers VJ3998
€255.75  €110.67
Korting: 57%

Aanbiedingen

UGG Neumel 3236 Chocolade Laarzen VJ8771

UGG Neumel 3236 Chocolade Laarzen VJ8771
€303.18  €133.92
Korting: 56%
UGG Fox Fur 2894 Grey Boots VJ4635

UGG Fox Fur 2894 Grey Boots VJ4635
€663.09  €114.39
Korting: 83%

UGG Lucianna 1002916 Persimmon Sandalen VJ4142

UGG Lucianna 1002916 Persimmon Sandalen VJ4142
€285.51  €132.99
Korting: 53%
VJ2688 UGG Erin 5202 Kastanje Laarzen

VJ2688 UGG Erin 5202 Kastanje Laarzen
€163.68  €61.38
Korting: 63%
VJ5298 UGG Fox Fur 5369 Grijs Laarzen

VJ5298 UGG Fox Fur 5369 Grijs Laarzen
€463.14  €116.25
Korting: 75%

UGG Channing II 1001637 Chocolate Laarzen VJ3474

UGG Channing II 1001637 Chocolate Laarzen VJ3474
€452.91  €183.21
Korting: 60%
UGG Dakota 1650 Green Slippers VJ5394

UGG Dakota 1650 Green Slippers VJ5394
€323.64  €105.09
Korting: 68%


UGG laarzen
UGG laarzen


ugg boot korting blog

ugg laarzen

About lowpriceugg.top blog
ชื่อผู้โพสต์ : slahoushpris
fss6f2@yeah.net
08-12-2017 / 22:00:16
ความคิดเห็น 19
Top orologi di marca di lusso | Top orologi di marca di lusso | Top Brand Orologi in vendita
Replica orologi di marca di lusso
language: Deutsch   Français   italiano   Español   Português   日本語   russian   arabic   norwegian   swedish   danish   Nederlands   finland   ireland   English  
ชื่อผู้โพสต์ : slahoushpris
fss6f2@yeah.net
08-12-2017 / 17:06:59
ความคิดเห็น 18
iwc top gun
IWC
iwc top gun

Panerai kellot

Panerai kellotmiesten nykyaikainen kokoelma PAM00088 Panerai LUMINOR automaa

miesten nykyaikainen kokoelma PAM00088 Panerai LUMINOR automaa

Tuoteparametrit: sukupuoli Mies taulukko liikkuvuus Automaattinen mekaaninen...

€292.81  €242.73
Säästä: 17%


Osta heti

Panerai Luminor kokoelma PAM00311 mekaaniset kellot (Panerai)

Panerai Luminor kokoelma PAM00311 mekaaniset kellot (Panerai)

Tuoteparametrit: sukupuoli Mies taulukko liikkuvuus Automaattinen mekaaninen...

€290.77  €248.31
Säästä: 15%


Osta heti

Panerai Luminor kokoelma PAM00317 mekaaniset kellot (Panerai)

Panerai Luminor kokoelma PAM00317 mekaaniset kellot (Panerai)

Tuoteparametrit: sukupuoli Mies taulukko liikkuvuus Automaattinen mekaaninen...

€292.40  €252.03
Säästä: 14%


Osta heti


Panerai LUMINOR MARINA 1950 kokoelma PAM00320 Miesten Automaat

Panerai LUMINOR MARINA 1950 kokoelma PAM00320 Miesten Automaat

Tuoteparametrit: sukupuoli Mies taulukko liikkuvuus Mekaaniset kellot Taulukko...

€267.96  €254.82
Säästä: 5%


Osta heti

Panerai Luminor Marina kokoelma PAM00049 Miesten Automaattinen

Panerai Luminor Marina kokoelma PAM00049 Miesten Automaattinen

Tuoteparametrit: sukupuoli Mies taulukko liikkuvuus Automaattinen mekaaninen...

€299.89  €261.33
Säästä: 13%


Osta heti

Panerai LUMINOR MARINA kokoelma PAM00563 Miesten Automaattinen

Panerai LUMINOR MARINA kokoelma PAM00563 Miesten Automaattinen

Tuoteparametrit: sukupuoli Mies taulukko liikkuvuus Mekaaniset kellot Taulukko...

€287.70  €267.84
Säästä: 7%


Osta heti


Panerai nykyaikainen kokoelma PAM00241 Miesten Automaattinen k

Panerai nykyaikainen kokoelma PAM00241 Miesten Automaattinen k

Tuoteparametrit: sukupuoli Mies taulukko liikkuvuus Automaattinen mekaaninen...

€319.21  €257.61
Säästä: 19%


Osta heti

Historia PAM00183 Panerai Classic collection miesten watch (Pan

Historia PAM00183 Panerai Classic collection miesten watch (Pan

Tuoteparametrit: sukupuoli Mies taulukko liikkuvuus Automaattinen mekaaninen...

€280.89  €261.33
Säästä: 7%


Osta heti

Historia PAM00361 Panerai Classic-sarjan automaattinen kone mie

Historia PAM00361 Panerai Classic-sarjan automaattinen kone mie

Tuoteparametrit: sukupuoli Mies taulukko liikkuvuus Automaattinen mekaaninen...

€276.67  €257.61
Säästä: 7%


Osta heti


historia panerai klassinen luminor marina keräys - pam00114 mie

historia panerai klassinen luminor marina keräys - pam00114 mie

Tuoteparametrit: sukupuoli Mies taulukko liikkuvuus Manuaalinen mekaaninen...

€287.75  €243.66
Säästä: 15%


Osta heti

Limited Collection PAM00345 Panerai Tyylimaailma uros watch (Pa

Limited Collection PAM00345 Panerai Tyylimaailma uros watch (Pa

Tuoteparametrit: sukupuoli Mies taulukko liikkuvuus Automaattinen mekaaninen...

€307.07  €259.47
Säästä: 16%


Osta heti

miehiä on nyky - kokoelma pam00024 panerai luminor automaattine

miehiä on nyky - kokoelma pam00024 panerai luminor automaattine

Tuoteparametrit: sukupuoli Mies taulukko liikkuvuus Automaattinen mekaaninen...

€283.12  €260.40
Säästä: 8%


Osta heti


Miesten klassinen kokoelma PAM00005 Panerai historia manuaaline

Miesten klassinen kokoelma PAM00005 Panerai historia manuaaline

Tuoteparametrit: sukupuoli Mies taulukko liikkuvuus Manuaalinen mekaaninen...

€303.93  €266.91
Säästä: 12%


Osta heti

Miesten klassinen kokoelma PAM00380 Panerai historia manuaaline

Miesten klassinen kokoelma PAM00380 Panerai historia manuaaline

Tuoteparametrit: sukupuoli Mies taulukko liikkuvuus Manuaalinen mekaaninen...

€284.78  €243.66
Säästä: 14%


Osta heti

nykyaikainen luminor marina keräys - pam00297 panerai miesten a

nykyaikainen luminor marina keräys - pam00297 panerai miesten a

Tuoteparametrit: sukupuoli Mies taulukko liikkuvuus Automaattinen mekaaninen...

€318.69  €261.33
Säästä: 18%


Osta heti


pam00367 panerai luminor marina kokoelma mekaaninen mies kello

pam00367 panerai luminor marina kokoelma mekaaninen mies kello

Tuoteparametrit: sukupuoli Mies taulukko liikkuvuus Automaattinen mekaaninen...

€281.14  €244.59
Säästä: 13%


Osta heti

Panerai Contemporary Collection PAM00171 automaattinen mekaanin

Panerai Contemporary Collection PAM00171 automaattinen mekaanin

Tuoteparametrit: sukupuoli Mies taulukko liikkuvuus Automaattinen mekaaninen...

€329.37  €266.91
Säästä: 19%


Osta heti

Panerai Contemporary Collection PAM00355 miesten mekaaninen kel

Panerai Contemporary Collection PAM00355 miesten mekaaninen kel

Tuoteparametrit: sukupuoli Mies taulukko liikkuvuus Automaattinen mekaaninen...

€305.93  €265.05
Säästä: 13%


Osta heti


Panerai Contemporary Collection PAM00369 miesten automaattinen

Panerai Contemporary Collection PAM00369 miesten automaattinen

Tuoteparametrit: sukupuoli Mies taulukko liikkuvuus Automaattinen mekaaninen...

€288.65  €261.33
Säästä: 9%


Osta heti

panerai luminor 1950 keräys - pam00289 miesten automaattinen me

panerai luminor 1950 keräys - pam00289 miesten automaattinen me

Tuoteparametrit: sukupuoli Mies taulukko liikkuvuus Mekaaniset kellot Taulukko...

€302.43  €264.12
Säästä: 13%


Osta heti

panerai luminor 1950 keräys - pam00524 miesten automaattinen me

panerai luminor 1950 keräys - pam00524 miesten automaattinen me

Tuoteparametrit: sukupuoli Mies taulukko liikkuvuus Mekaaniset kellot Taulukko...

€289.09  €258.54
Säästä: 11%


Osta heti


panerai luminor 1950 keräys - pam00530 miesten automaattinen me

panerai luminor 1950 keräys - pam00530 miesten automaattinen me

Tuoteparametrit: sukupuoli Mies taulukko liikkuvuus Mekaaniset kellot Taulukko...

€281.25  €267.84
Säästä: 5%


Osta heti

panerai luminor 1950 keräys - pam00557 miesten automaattinen me

panerai luminor 1950 keräys - pam00557 miesten automaattinen me

Tuoteparametrit: sukupuoli Mies taulukko liikkuvuus Mekaaniset kellot Taulukko...

€302.71  €260.40
Säästä: 14%


Osta heti

Panerai Luminor 1950 kokoelma PAM00576 miesten automaattinen me

Panerai Luminor 1950 kokoelma PAM00576 miesten automaattinen me

Tuoteparametrit: sukupuoli Mies taulukko liikkuvuus Mekaaniset kellot Taulukko...

€293.35  €244.59
Säästä: 17%


Osta hetiiwc preisliste
iwc singapore


blogAbout classicalwatchesonline.top blog
ชื่อผู้โพสต์ : slahoushpris
fss6f2@yeah.net
07-12-2017 / 04:41:36
ความคิดเห็น 17
ชื่อผู้โพสต์ : slahoushpris
fss6f2@yeah.net
03-12-2017 / 02:43:02
ความคิดเห็น 16
ชื่อผู้โพสต์ : slahoushpris
fss6f2@yeah.net
30-11-2017 / 00:41:32
ความคิดเห็น 15
timberland stivali | timberland stivali | timberland outlet
Timberland Outlet, Timberland Stivali Vendita
language: Deutsch   Français   italiano   Español   Português   日本語   russian   arabic   norwegian   swedish   danish   Nederlands   finland   ireland   English  

Le novità di maggio

Timberland 6 Inch Premium donne in Gamboge [a80d]

Timberland 6 Inch Premium donne in Gamboge [a80d]
€183.21  €121.83
Risparmi: 34% sconto
Timberland 6 Inch Premium donne in Ecru [1e5f]

Timberland 6 Inch Premium donne in Ecru [1e5f]
€183.21  €121.83
Risparmi: 34% sconto

Timberland 6 Inch Premium donne in Gamboge [405c]

Timberland 6 Inch Premium donne in Gamboge [405c]
€183.21  €121.83
Risparmi: 34% sconto

Timberland 6 Inch Premium donne in Fulvous [dcde]

Timberland 6 Inch Premium donne in Fulvous [dcde]
€183.21  €121.83
Risparmi: 34% sconto
Timberland 6 Inch Premium donne in felce verde / Gamboge [da4b]

Timberland 6 Inch Premium donne in felce verde / Gamboge [da4b]
€183.21  €121.83
Risparmi: 34% sconto
Timberland 6 Inch Premium Donna in Nero / Bianco / Nero [a85d]

Timberland 6 Inch Premium Donna in Nero / Bianco / Nero [a85d]
€183.21  €121.83
Risparmi: 34% sconto

Prodotti in vetrina

Timberland roll - top Mens a Bole [db68]

Timberland roll - top Mens a Bole [db68]
€183.21  €121.83
Risparmi: 34% sconto

Timberland Bambino di roll-top Boots a Brown [280a]

Timberland Bambino di roll-top Boots a Brown [280a]
€172.98  €115.32
Risparmi: 33% sconto
Timberland campo Mens Boots in Marrone / Giallo [2a24]

Timberland campo Mens Boots in Marrone / Giallo [2a24]
€162.75  €122.76
Risparmi: 25% sconto

Timberland 6 Inch Premium Boots Mens in Blue / Valuta [4936]

Timberland 6 Inch Premium Boots Mens in Blue / Valuta [4936]
€162.75  €123.69
Risparmi: 24% sconto

Timberland 6 Inch Premium Mens in Nero / Bianco [f51b]

Timberland 6 Inch Premium Mens in Nero / Bianco [f51b]
€172.98  €121.83
Risparmi: 30% sconto
Timberland 6 Inch Premium Mens in Nero / Bianco [3ff6]

Timberland 6 Inch Premium Mens in Nero / Bianco [3ff6]
€172.98  €121.83
Risparmi: 30% sconto

scarpe Timberland neri
scarpe Timberland bianco


scarpe Timberland a buon mercato blog

scarpe Timberland per la vendi

About oktimberland.cc blog
ชื่อผู้โพสต์ : slahoushpris
fss6f2@yeah.net
30-11-2017 / 00:34:59
ความคิดเห็น 14
ชื่อผู้โพสต์ : slahoushpris
fss6f2@yeah.net
30-11-2017 / 00:20:25
ความคิดเห็น 13
descuento Moncler
Moncler
Moncler

Moncler Tarn Womens abajo concede Conejo Sombreros Zip Negro [Moncler1306] - €305.97 : Tienda Online barato Moncler Outlet , polooutletbest.com -->
Moncler Tarn Womens abajo concede Conejo Sombreros Zip Negro
Moncler Tarn Womens abajo concede Conejo Sombreros Zip Negro
€435.24  €305.97
Ahorre: 30% descuento

Por favor, Elija:

 Size Chart

Añadir al carro:Los diseños de laMoncler Tarn Mujeres Chalecoshan hecho que la gente aún más atractivo para las masas. Viniendo en formas tales de diseño para adaptarse a su tipo de días, se asegura de que tiene las chaquetas que se adaptan a todo occasions.Whether quieres un corte liso o una capucha en su chaqueta, Moncler se ha asegurado de que usted tiene lo que quiere.

Relleno: 100% blanco ganso gris abajo
Estilo: negocios o placer
Segmentos de estilo: Inglaterra
Categoría de tela: tela puro
Material de revestimiento: Poliéster
Tejido: Nylon
De color negro

Moncler Tarn Womens abajo concede Conejo Sombreros Zip Negro, Moncler una sensación de la ropa a partir de la capital de la moda del mundo, Francia. Moncler fue encontrado en 1950 por René Ramilion. Esta colección ha sido creada para interpretar un estilo urbano y moderno a través de los ojos de la clase y la elegancia. Moncler es una colección especializada en la ropa al aire libre.


/moncler103/Women/nbsp-nbsp-nbsp-nbsp/Moncler-Tarn-Womens-Down-Vest-Rabbit-Hats-Zip.jpg

  • Modelo: Moncler1306


boobts moncler baratos
Moncler Complementos de salida


concede blog

Tienda

About polooutletbest.com blog
ชื่อผู้โพสต์ : slahoushpris
fss6f2@yeah.net
30-11-2017 / 00:15:54
ความคิดเห็น 12
ชื่อผู้โพสต์ : slahoushpris
fss6f2@yeah.net
28-11-2017 / 12:53:09
ความคิดเห็น 11
ชื่อผู้โพสต์ : slahoushpris
fss6f2@yeah.net
28-11-2017 / 12:53:07
ความคิดเห็น 10
[b][url=http://www.montblancpenssale.cn/it/meisterstuck-penne-a-sfera-c-1.html]mmeisterstuck penne a sfera
montblanc penne a sfera Meisterstuck
ชื่อผู้โพสต์ : slahoushpris
fss6f2@yeah.net
28-11-2017 / 12:46:01
ความคิดเห็น 9

Meisterstuck Fontana di Penne

Meisterstuck Fontana di Pennemont blanc Meisterstuck Classique penna rossa

mont blanc Meisterstuck Classique penna rossa

Panoramica Stilografica con converter a stantuffo , pennino in oro 18 K con...

€1,233.18  €99.51
Risparmi: 92% sconto


Acquista

mont blanc platino placcato aspetto penna stilografica

mont blanc platino placcato aspetto penna stilografica

Panoramica Stilografica con converter a stantuffo , pennino in oro 18 K con...

€2,125.98  €99.51
Risparmi: 95% sconto


Acquista

Montblanc Meisterstuck Argento Barley Fountain Pen

Montblanc Meisterstuck Argento Barley Fountain Pen

Panoramica Stilografica con converter a stantuffo , pennino in oro 18 K con...

€2,460.78  €94.86
Risparmi: 96% sconto


Acquista


Montblanc Meisterstuck Classique Diamante Oro & Black Fountain Pen

Montblanc Meisterstuck Classique Diamante Oro & Black Fountain Pen

Panoramica Stilografica con converter a stantuffo , pennino in oro 18 K con...

€940.23  €99.51
Risparmi: 89% sconto


Acquista

Montblanc Meisterstuck Classique Diamante Platino Stilografica

Montblanc Meisterstuck Classique Diamante Platino Stilografica

Panoramica Stilografica con converter a stantuffo , pennino in oro 18 K con...

€1,147.62  €99.51
Risparmi: 91% sconto


Acquista

Montblanc Meisterstuck Classique Oro & Black Fountain Pen

Montblanc Meisterstuck Classique Oro & Black Fountain Pen

Panoramica Stilografica con converter a stantuffo , pennino in oro 18 K con...

€1,944.63  €99.51
Risparmi: 95% sconto


Acquista


Montblanc Meisterstuck Classique Platino Stilografica

Montblanc Meisterstuck Classique Platino Stilografica

Panoramica Stilografica con converter a stantuffo , pennino in oro 18 K con...

€1,436.85  €99.51
Risparmi: 93% sconto


Acquista

Montblanc Meisterstuck Classique Vino -Red Fountain Pen

Montblanc Meisterstuck Classique Vino -Red Fountain Pen

Panoramica Stilografica con converter a stantuffo , pennino in oro 18 K con...

€1,514.04  €99.51
Risparmi: 93% sconto


Acquista

Montblanc Meisterstuck Doue Platinum e Black Stilografica

Montblanc Meisterstuck Doue Platinum e Black Stilografica

Panoramica Stilografica con converter a stantuffo , pennino in oro 18 K con...

€2,142.72  €99.51
Risparmi: 95% sconto


Acquista


Montblanc Meisterstuck Le Grand Platinum Fountain Pen

Montblanc Meisterstuck Le Grand Platinum Fountain Pen

Panoramica Stilografica con converter a stantuffo , pennino in oro 18 K con...

€1,248.06  €96.72
Risparmi: 92% sconto


Acquista

Montblanc Meisterstuck platino placcato Fountain Pen

Montblanc Meisterstuck platino placcato Fountain Pen

Panoramica Stilografica con converter a stantuffo , pennino in oro 18 K con...

€3,870.66  €94.86
Risparmi: 98% sconto


Acquista

Montblanc Meisterstuck Platino Stilografica

Montblanc Meisterstuck Platino Stilografica

Panoramica Stilografica con converter a stantuffo , pennino in oro 18 K con...

€1,602.39  €94.86
Risparmi: 94% sconto


Acquista


Montblanc Meisterstuck Silver Fountain Pen

Montblanc Meisterstuck Silver Fountain Pen

Panoramica Stilografica con converter a stantuffo , pennino in oro 18 K con...

€1,954.86  €94.86
Risparmi: 95% sconto


Acquista

Montblanc Meisterstuck Stainless Steel Ii Stilografica

Montblanc Meisterstuck Stainless Steel Ii Stilografica

Panoramica Stilografica con converter a stantuffo , pennino in oro 18 K con...

€4,198.02  €94.86
Risparmi: 98% sconto


Acquista

Montblanc Meisterstuck Sterling Silver Fountain Pen

Montblanc Meisterstuck Sterling Silver Fountain Pen

Panoramica Stilografica con converter a stantuffo , pennino in oro 18 K con...

€2,976.00  €94.86
Risparmi: 97% sconto


Acquistameisterstuck penne a sfera
montblanc penne a sfera Meisterstuck


Penne blog

Penne

About montblancpenssale.cn blog
ชื่อผู้โพสต์ : slahoushpris
fss6f2@yeah.net
28-11-2017 / 12:45:58
ความคิดเห็น 8
ชื่อผู้โพสต์ : slahoushpris
fss6f2@yeah.net
28-11-2017 / 01:58:55
ความคิดเห็น 7
ชื่อผู้โพสต์ : slahoushpris
fss6f2@yeah.net
28-11-2017 / 01:58:53
ความคิดเห็น 6
[b][url=http://www.uggslipperssale.top/ru/]угги дугги для женщин
угги на выходе
ชื่อผู้โพสต์ : slahoushpris
fss6f2@yeah.net
28-11-2017 / 01:56:53
ความคิดเห็น 5
угги | так же | угги
UGG Ультра высокие сапоги 5245 женщин Интернет-магазин на День Благодарения
  1. Дешевые женские UGG Ультра высокие сапоги 5245 Chestnut
    Дешевые женские UGG Ультра высокие сапоги 5245 Chestnut
    $528.00  $96.00
    Save: 82% off

Женские UGG Ультра высокие 5245Дешевые женские UGG Ультра высокие сапоги 5245 Chestnut

Дешевые женские UGG Ультра высокие сапоги 5245 Chestnut

Приблизительная окружность...

$528.00  $96.00
Save: 82% off
Дешевые женские UGG Ультра высокие сапоги 5245 Облако

Дешевые женские UGG Ультра высокие сапоги 5245 Облако

Приблизительная окружность...

$513.00  $94.00
Save: 82% off
Дешевые женские UGG Ультра высокие сапоги 5245 Черный

Дешевые женские UGG Ультра высокие сапоги 5245 Черный

Приблизительная окружность...

$749.00  $90.00
Save: 88% off

Дешевые женские UGG Ультра высокие сапоги 5245 Шоколад

Дешевые женские UGG Ультра высокие сапоги 5245 Шоколад

Приблизительная окружность...

$542.00  $101.00
Save: 81% off


угги для женщин
угги на выходе


угги на День Благодарения blog

угги на День Благодарения

About uggslipperssale.top blog
ชื่อผู้โพสต์ : slahoushpris
fss6f2@yeah.net
28-11-2017 / 01:56:51
ความคิดเห็น 4

mt1116

coach factory outlet online

 

canada goose sale

 

michael kors outlet store

 

polo ralph lauren outlet online

 

north face jackets

 

pandora charms

 

ugg boots

 

nike sneakers

 

pandora

 

coach outlet online

 

ugg boots outlet

 

coach factory outlet

 

coach outlet store online

 

mlb jerseys whgolesale

 

canada goose coats

 

ugg boots sale

 

canada goose

 

pandora uk

 

canada goose jackets

 

coach factory outlet

 

nike outlet online

 

polo ralph lauren outlet

 

ferragamo outlet

 

canada goose jackets

 

gucci outlet

 

nfl jerseys

 

uggs

 

adidas ultra boost

 

coach outlet canada

 

uggs outlet

 

ralph lauren sale clearance uk

 

ralph lauren

 

michael kors outlet canada

 

kate spade outlet

 

pandora charms sale clearance

 

coach factory outlet online

 

canada goose

 

mlb jerseys

 

coach outlet online

 

coach outlet

 

uggs clearance

 

polo outlet online

 

ugg shoes

 

ugg boots

 

adidas outlet store

 

moncler coats

 

pandora jewelry outlet

 

fred perry shirts

 

michael kors outlet canada

 

coach outlet online

 

timberland outlet

 

coach outlet online

 

ugg sale

 

moncler coats

 

tory burch shoes

 

moncler pas cher

 

moncler sale

 

mbt

 

coach handbags outlet

 

uggs

 

coach outlet online

 

nike outlet online

 

mbt

 

michael kors outlet clearance

 

adidas nmd runner

 

longchamp bags

 

uggs outlet

 

canada goose

 

moncler uk

 

moncler jackets

 

hermes handbags

 

ralph lauren outlet online

 

ugg boots women

 

canada goose sale

 

adidas outlet store

 

yeezy boost 350

 

polo ralph lauren outlet online

 

mulberry outlet uk

 

ugg outlet

 

tory burch outlet online

 

pandora jewelry outlet

 

yeezy shoes

 

cheap oakley sunglasses

 

mulberry handbags

 

kate spade outlet online

 

burberry outlet online

 

longchamp bags

 

canada goose jackets

 

ugg boots

 

canada goose jacket

 

cheap jordan shoes

 

uggs clearance

 

air max

 

cheap air jordans

 

cheap jordan shoes

 

uggs outlet

 

michael kors

 

louis vuitton factory outlet

 

salvatore ferragamo shoes

 

yeezy boost 350

 

canada goose jackets

 

coach outlet online

 

cheap air jordans

 

coach outlet store

 

yeezy shoes

 

salvatore ferragamo outlet

 

michael kors outlet online

 

canada goose jackets

 

cheap uggs

 

michael kors outlet store

 

burberry handbags

 

coach outlet store online

 

mulberry

 

coach outlet store

 

coach outlet online

 

coach factory outlet online

 

ugg boots on sale

 

canada goose outlet

 

cheap ugg boots

 

canada goose outlet

 

kate spade handbags

 

coach factory outlet

 

north face sale

 

michael kors outlet online

 

ugg outlet

 

discount oakley sunglasses

 

ugg boots

 

uggs outlet

 

coach outlet store online

 

louis vuitton factory outlet

 

ugg outlet store

 

coach purses

 

ugg boots

 

air jordan shoes

 

michael kors outlet store

 

ugg outlet store

 

coach outlet online

 

michael kors outlet online

 

michael kors

 

pandora charms outlet

 

ugg outlet

 

cheap nfl jerseys wholesale

 

red bottom

 

ray ban sunglasses discount

 

tory burch outlet online

 

the north face outlet

 

burberry outlet online

 

uggs

 

bottes ugg

 

christian louboutin shoes

 

oakley sunglasses outlet

 

ralph lauren outlet online

 

ugg boots

 

kate spade outlet online

 

coach outlet online

 

coach outlet canada

 

adidas nmd runner

 

columbia sportswear outlet

 

cheap jordan shoes

 

ralph lauren uk

 

michael kors

 

ugg boots

 

coach outlet online

 

cheap jordans for sale

 

coach outlet store

 

cheap oakley sunglasses

 

michael kors outlet store

 

adidas nmd r1

 

ugg outlet online

 

longchamp outlet store

 

pandora uk

 

adidas superstar shoes

 

moncler

 

canada goose outlet

 

canada goose jackets

 

moncler jackets

 

ugg boots clearance

 

hermes bag

 

nike outlet

 

ray ban glasses

 

polo ralph lauren outlet

 

louboutin outlet

 

burberry handbags

 

supreme shirts

 

uggs outlet

 

timberland outlet store

 

coach factorty outlet online

 

ralph lauren sale

 

louboutin shoes

 

moncler outlet online

 

cheap ugg boots

 

christian louboutin shoes

 

adidas shoes

 

canada goose outlet

 

ray ban sunglasses sale

 

cheap oakley sunglasses

 

polo ralph lauren outlet

 

nike outlet store

 

air jordans

 

hermens

 

longchamp sale

 

ugg outlet store

 

polo ralph lauren outlet

 

louis vuitton outlet online

 

canada goose jackets

 

adidas superstars

 

cheap jordan shoes

 

ugg outlet

 

coach factory outlet online

 

ugg outlet online

 

coach factory outlet online

 

adidas nmd r1

 

ugg boots

 

mulberry uk

 

cheap jordan shoes

 

ugg boots

 

ugg outlet store

 

ralph lauren outlet online

 

canada goose outlet

 

michael kors outlet online

 

cheap nike shoes

 

nike shoes

 

ray bans

 

coach outlet online

 

kate spade outlet online

 

canada goose coats

 

coach factory outlet

 

michael kors

 

polo ralph lauren outlet online

 

cheap ugg boots

 

ugg boots

 

the north face outlet

 

ugg outlet

 

canada goose jackets

 

red bottoms

 

valentino outlet

 

canada goose jackets

 

michael kors outlet online

 

michael kors outlet online

 

ugg boots

 

canada goose jackets

 

canada goose outlet

 

uggs outlet

 

adidas yeezy boost

 

christian louboutin shoes

 

ugg outlet store

 

michael kors outlet store

 

moncler sale

 

moncler uk

 

ralph lauren

 

coach outlet online

 

ray bans

 

coach outlet online

 

canada goose outlet

 

canada goose jackets

 

michael kors outlet clearance

 

ugg boots

 

uggs outlet

 

nmd adidas

 

michael kors outlet clearance

 

uggs outlet

 

retro 11

 

harden vol 1

 

ray ban sunglasses discount

 

ugg boots sale

 

polo ralph lauren outlet

 

ugg outlet

 

canada goose outlet

 

nike sneakers

 

canada goose jackets

 

louis vuitton outlet store

 

canada goose jackets

 

ralph lauren uk

 

moncler outlet online

 

ugg boots

 

canada goose sale

 

yeezy boost

 

uggs outlet

 

jerseys cheap

 

ralph lauren outlet online

 

pandora charms outlet

 

canada goose clothing

 

uggs outlet

 

canada goose outlet online

 

coach factorty outlet online

 

moncler outlet online

 

pandora charms

 

canada goose

 

adidas sneakers

 

pandora charms sale clearance

 

uggs on sale

 

louis vuitton outlet

 

ray ban sunglasses cheap

 

kate spade handbags

 

supreme clothing

 

adidas outlet online

 

adidas yeezy boost 350

 

michael kors outlet online

 

polo ralph lauren outlet

 

polo ralph lauren outlet online

 

adidas outlet online

 

pandora charms sale clearance

 

canada goose outlet

 

ralph lauren sale

 

ugg canada

 

ชื่อผู้โพสต์ : ninest123
ninestab123@gmail.com
16-11-2017 / 13:19:48
ความคิดเห็น 3

mulberry bags

 

uggs canada

 

ralph lauren sale clearance

 

ralph lauren uk

 

nike shoes for men

 

canada goose

 

cheap mlb jerseys

 

ray ban sunglasses

 

michael kors outlet

 

ralph lauren

 

canada goose jackets

 

uggs on sale

 

coach outlet

 

moncler uk

 

ugg outlet

 

kate spade outlet

 

coach canada

 

kate spade

 

canada goose sale

 

ugg

 

mulberry handbags

 

hermes outlet

 

canadian goose

 

birkenstocks

 

cheap jordans

 

adidas superstar

 

coach bags

 

ray ban sunglasses discount

 

coach outlet

 

moncler jackets

 

coach outlet

 

moncler outlet

 

michael kors outlet

 

coach outlet store

 

ralph lauren outlet online

 

ugg boots

 

ralph lauren uk

 

pandora jewelry

 

canada goose coats

 

coach outlet store

 

cheap uggs

 

louis vuitton outlet

 

canada goose jackets

 

mbt shoes

 

ugg boots

 

michael kors handbags

 

coach factory outlet

 

pandora charms

 

nike outlet store

 

hermes birkin

 

ralph lauren outlet

 

coach outlet online

 

coach factory outlet

 

polo outlet

 

kate spade outlet

 

coach factory outlet

 

ugg outlet

 

uggs on sale

 

coach factorty outlet

 

coach outlet

 

coach outlet

 

longchamp outlet

 

canada goose outlet

 

uggs clearance

 

louis vuitton outlet store

 

coach factory outlet

 

nfl jerseys wholesale

 

ugg boots for women

 

ugg boots

 

ugg outlet

 

red bottoms shoes

 

canada goose uk

 

longchamp outlet

 

burberry outlet

 

coach factory outlet

 

longchamp handbags

 

ugg outlet

 

canada goose outlet

 

coach outlet

 

polo outlet

 

red bottom shoes

 

canada goose outlet

 

michael kors factory outlet

 

coach factory outlet

 

burberry outlet canada

 

oakley sunglasses

 

cheap ray bans

 

kate spade outlet

 

canada goose outlet

 

nike outlet store

 

moncler jackets outlet

 

coach outlet

 

pandora charms sale

 

uggs clearance

 

yeezy boost

 

canada goose clothing

 

michael kors outlet store

 

louis vuitton factory outlet

 

adidas shoes

 

michael kors outlet

 

ugg uk

 

michael kors outlet clearance

171108yueqin

ชื่อผู้โพสต์ : chenyingying
chenyingying44@yahoo.com
08-11-2017 / 09:55:04
ความคิดเห็น 2

omega watches, christian louboutin, bucks jersey, giuseppe zanotti, oakley sunglasses outlet, christian louboutin, nike free run, timberland outlet, levi's jeans, adidas, houston rockets jersey, longchamp, ralph lauren outlet, adidas yeezy shoes, texans nfl jersey, seahawks nfl jersey, polo ralph lauren, broncos nfl jersey, swarovski, baseball bats, ferragamo uk, beats by dre, pacers jersey, relojes, juicy couture outlet, softball bats, michael kors, eagles nfl jersey, hollister, ray ban, philipp plein outlet, versace outlet, philadelphia 76ers jersey, ralph lauren outlet, louboutin, hermes, fitflop , fred perry, chiefs nfl jersey, air jordans, coach outlet online, nike, polo outlet, trail blazers jersey, wizards jersey, reebok, nike free run, dolphins nfl jersey, oakley, true religion, hoodies outlet, burberry outlet, burberry, air max, coach purses outlet, vikings nfl jersey, calvin klein, five finger shoes, horloges, oakley vault, michael kors outlet, nike air max, los angeles lakers jerseys, mlb jerseys, los angeles clippers jerseys, hogan, nike air, burberry outlet, cheap jerseys, ray ban, barbour jackets outlet, pandora jewellery, ralph lauren uk, barbour jackets, tommy hilfiger, ray ban, prada outlet, thomas sabo, longchamp outlet, air force, mont blanc pens, mcm handbags, ralph lauren, puma shoes, cheap jerseys, cheap jordans, the north face, steelers nfl jersey, tommy hilfiger, omega watches, christian louboutin shoes, northface, hermes birkin, replica watches, ray bans, nike, iphone cases, dallas mavericks jersey, true religion outlet store, hermes outlet, coach outlet, ferragamo, beats headphones, michaelkors.com, atlanta hawks jersey, michael kors outlet online, michael kors outlet, jimmy choo, nike, celine handbags, huarache, roshe run, coachfactory.com/shop, oakley sungalsses outlet, raptors jersey, chargers nfl jersey, michael kors australia, ecco shoes, cheap mlb jerseys, bills nfl jersey, salvatore ferragamo, ralph lauren polos, oakley vault, ray ban sunglasses, armani exchange, nhl jerseys, supra shoes, panthers nfl jersey, nike store, buccaneers nfl jersey, pandora jewelry, pelicans jersey, jordan, longchamp handbags outlet, air max 2015, michael kors outlet online, mbt shoes, grizzlies jersey, coach outlet store, lions nfl jersey, oakley sungalsses outlet, prada, burberry uk, north face, longchamp handbags, replica handbags, ralph lauren, polo ralph lauren, north face, giuseppe shoes, cheap jerseys, converse shoes, ray ban sunglasses, the north face jackets, kate spade outlet, nike roshe, fendi outlet, coach factory outlet, rams nfl jersey, denver nuggets jersey, adidas tracksuits, burberry outlet, barbour jacket outlet, woolrich outlet, burberry uk, ray ban wayfarer, oklahoma city thunder jerseys, juicy couture, ed hardy, tory burch outlet, tommy hilfiger, burberry canada, swarovski crystal, michael kors bags, cheap true religion, patriots nfl jersey, oakley sunglasses outlet, salvatore ferragamo, hollister, oakley sungalsses outlet, ralph lauren, adidas, adidas shoes, longchamp black friday, womens clothing, dsquared2, air max shoes, oakley sungalsses outlet, vans, hogan shoes, soccer shoes outlet, the north face, designer handbags, instyler, mcm backpack, ray ban outlet, nike shoes outlet, adidas, orlando magic jersey, ralph lauren, barbour, rolex watches, retro jordans, coach outlet, new balance, michael kors usa, air max 2015, michael kors outlet, coach black friday, ferragamo shoes, basketball shoes, babyliss, ray-ban sunglasses, jordan retro, uhren, ralph lauren online shop, packers nfl jersey, bears nfl jersey, jordan release dates, rolex watches for sale, coach outlet usa, ralph lauren outlet online, marc jacobs, vans shoes, flat iron, michael kors, michael kors, swarovski, longchamp, true religion outlet, azcardinals nfl jersey, dsquared2 outlet, saints nfl jersey, michael kors, north face backpacks, michael kors outlet, skechers shoes outlet, asics outlet, hugo boss online, nets jerseys, cheap ray ban, soccer shoes, birkenstock, nike air max, long champ, philipp plein, detroit pistons jerseys, nike canada, michael kors outlet online sale, adidas, bcbg dresses, hollister clothing, mcm handbags, supra shoes, ravens nfl jersey, stone island, ray ban, air max 90, coach outlet online, coach factory outlet, burberry handbags, cheap nike shoes, bengals nfl jersey, nfl jerseys, falcons nfl jersey, lunette oakley, tommy hilfiger outlet, timberland shoes, hollister clothing store, bcbg max, ray ban, nike, rolex watches, cheap nhl jerseys, jazz jersey, handbags outlet, dansko shoes, michael kors, vans, nike air max, christian louboutin, eyeglasses online, new balance outlet, nfl jerseys, ray ban, valentino, nike free, nike free 5.0, iphone case, miami heat jerseys, nike shoes outlet, nike shoes outlet, burberry outlet online, coach outlet online, longchamp outlet, birkenstock outlet, ray ban, oakley sunglasses cheap, skechers, ralph lauren, chrome hearts outlet, giants nfl jersey, ray ban sunglasses outlet, nike huarache, coach black friday, coach factory outlet online, beats by dr dre, hollister clothing store, watches, swarovski canada, hilfiger outlet, polo ralph, puma, air max, prada handbags, nike factory, oakley black friday, rolex watches, oakley sunglasses, swarovski jewelry, north face outlet, timberwolves jersey, timberland, michael kors, soccer outlet, chi flat iron, suns jersey, under armour, adidas schuhe, nba shoes, the north face outlet, ray ban sunglasses outlet, raiders nfl jersey, new york knicks jerseys, coach outlet, nike store, michael kors outlet, cleveland cavaliers jersey, nike air, colts nfl jersey, bottega, nike roshe, cheap shoes, coach outlet, polo outlet online, cheap oakley sunglasses, converse sneakers, browns nfl jersey, burberry handbags outlet, tn pas cher, mcm backpack outlet, eyeglass frames, salomon, warriors jersey, skechers shoes, michael kors uk, burberry outlet online, bottega veneta, oakley outlet, new balance, coach outlet, nike, boston celtics jerseys, lacoste outlet, burberry, oakley outlet online, oakley sunglasses outlet, kate spade, michael kors bags, ralph lauren, chicago bulls jerseys, nike air max, nike roshe run, kings jersey, ray ban, hollisterco, nike free, oakley sunglasses outlet, christian louboutin outlet, barbour jackets, spurs jersey, givenchy antigona, fred perry outlet, beats by dre headphones, polo ralph lauren outlet online, roshe run, nike store, true religion jeans, polo ralph lauren outlet, kate spade outlet, converse, nike mercurial, air max, michael kors handbags, mizuno running, titans nfl jersey, redskins nfl jersey, new balance shoes, jimmy choo shoes, michael kors outlet, mcm bags, mk outlet online, jets nfl jersey, prada shoes, ray ban black friday, north face jackets, nba jersey, michael kors outlet, hollister, burberry, ralph lauren polo, scarpe hogan, ralph lauren factory store, cheap oakley, pandora charms, michael kors uk, true religion jeans outlet, christian louboutin shoes, cowboys nfl jersey, birkenstock, fidget spinner, hilfiger, thomas sabo, cheap nfl jerseys, timberland boots, asics, nike, marc jacobs, 49ers nfl jersey, jordan shoes, rolex montre, pandora, red bottoms, prada sunglasses, charlotte hornets jersey, hilfiger online shop, tory burch sandals, occhiali ray ban, adidas, adidas shoes, pandora, michael kors, converse, air huarache, pandora uk, swarovski, air max, oakley sungalsses outlet, new balance, handbags outlet, roshe runs, jaguars nfl jersey

ชื่อผู้โพสต์ : wq123
wq24783670@yahoo.com
24-10-2017 / 07:10:40
ความคิดเห็น 1

โครงการ Chommanard Book Prize ครั้งที่ 7 (NON-FICTION)

สนับสนุนโอกาสและศักยภาพนักเขียนสตรีไทย

 

โดย  

 

 

pplo.jpg                                                  

 

หลักการและเหตุผล

 

                วรรณกรรมของไทยในปัจจุบันมีหลากรูปแบบและหลายประเภท งานวรรณกรรมที่มีเรื่องราว เกี่ยวข้องกับชีวิตจริงและงานเขียนสารคดีนับเป็นวรรณกรรมอีกประเภทหนึ่ง ที่ผู้อ่านให้ความสนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศ แต่สารคดีที่ประพันธ์จากชีวิตจริงที่สร้างสรรค์จากมุมมองของผู้หญิงและผู้ชายย่อมมีความแตกต่างกันมากกว่าความละม้ายคล้ายคลึง เนื่องจากผู้หญิงจะเก็บรายละเอียดได้ดีกว่าตามธรรมชาติของเพศแม่ แม้ว่าหลายเรื่องในชีวิตมักจะมีความเห็นคล้อยตามนักประพันธ์ชายก็ตาม อย่างไรก็ดี โลกทัศน์จากภาพรวมของผู้หญิง จะมีรายละเอียดมากกว่า ดังนั้น วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและสะท้อนมุมมองของผู้หญิงในลักษณะดังกล่าว จึงเปรียบเสมือนการพยายามทำความเข้าใจในตัวตนของผู้หญิงในอีกมิติหนึ่ง  โครงการรางวัลชมนาด (Chommanard Book Prize) จึงเกิดขึ้นและดำเนินการสำเร็จต่อเนื่องมาถึงครั้งที่ 4 แล้ว โดยชี้ถึงความลับใต้เตียง ในเรื่องรอยวสันต์ (รางวัลชมนาดครั้งที่ 1),  อันตรายและความเจ็บปวดของหญิงขายบริการ ในเรื่องฉันคือเอรี่ กับประสบการณ์ข้ามแดน (รางวัลชมนาดครั้งที่ 2),  เรื่องราวสารพัดปัญหาของหญิงตั้งครรภ์ ผ่านประสบการณ์สูตินรีแพทย์หญิง พฤกษามาตา และเรื่องราวของผู้หญิงที่ปรารถนามีสามีเป็นชาวต่างชาติ เพราะต้องการไปใช้ชีวิตนอกประเทศจากเรื่อง ก่อนสิ้นรุ่งอรุณแห่งฝัน (รางวัลชมนาดครั้งที่ 3)  ชีวิตจริงของแพทย์หญิงที่เคยถูกสังคมตราหน้าว่าเป็นฆาตกร ในเรื่อง เขาตราหน้าว่าหมอฆ่าคน (รางวัลชมนาดครั้งที่ 4) , เรื่องราวชีวิตที่ต้องพลัดเข้าไปอยู่ในเรือนจำ ขังหญิง (รางวัลชมนาดครั้งที่ 5)  เป็นอาทิ       

            ด้วยความแตกต่างดังกล่าวข้างต้น ที่ผู้ชายไม่มีรายละเอียดทางประสบการณ์เช่นผู้หญิง  ผู้ริเริ่มโครงการฯ ต้องการเปิดโอกาสและให้กำลังใจนักเขียนหญิงที่มีพื้นที่อยู่ก่อนแล้วในเชิงปริมาณ เป็นการเน้นผลงานสร้างสรรค์เชิงคุณภาพมากขึ้น และอย่างต่อเนื่อง จนมาถึงวันนี้ที่มีการประกาศผลงานรางวัลชมนาดชนะเลิศครั้งที่ 6  ปรากฏว่า ไม่มีผลงานใดที่เหมาะสมที่จะได้รับรางวัลชนะเลิศ มีเพียงหนึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ คือ  ความฝันของฉันทนา และยังคงสนับสนุนทั้งทุนและโอกาสเฉพาะนักเขียนหญิงไทย ให้มีเวทีประกวดรางวัลวรรณกรรมประเภทสารคดีในรอบใหม่ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 7  เพื่อกลุ่มเป้าหมายนักอ่านทั่วไป ทั้งในระดับประเทศ และนานาชาติ ได้ประจักษ์ถึงศักยภาพของนักเขียนสตรีไทยเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งทางโครงการฯ มุ่งหวังว่า จะได้รับความสนใจจากนักเขียนหญิงไทยส่งผลงานเข้ามาร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี

 

 วัตถุประสงค์

 

1.เพื่อเป็นวรรณกรรมสร้างสรรค์ชั้นเลิศ

2.เพื่อส่งเสริมรางวัลวรรณกรรมยอดเยี่ยมของนักเขียนหญิง

3.เพื่อสร้างเสริมและเผยแพร่ผลงานเขียนของสตรีไทยสู่ระดับชาติและสากล

 

ผู้สนับสนุนโครงการ (เจ้าภาพร่วม)

                บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

 

 

ประเภทของงานเขียนที่รับพิจารณาในครั้งที่ 7

        งานสารคดี (Non-Fiction)โดยนักเขียนสตรีไทย ที่สร้างสรรค์เป็นอย่างเลิศ และมีความประณีตเพียงพอ ที่จะแปลและจัดพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ เผยแพร่ไปให้ทั่วโลกได้ชื่นชม

 

กติกาในการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

 

1. เป็นงานเขียนที่แต่งขึ้นใหม่ โดยสร้างสรรค์เป็นภาษาไทย  และต้องไม่เคยจัดพิมพ์เป็นเล่มที่ใดมาก่อน มีความยาวของเรื่องไม่ต่ำกว่า 100 หน้ากระดาษ A4 ขนาดตัวอักษร 16 point โดยต้องพิมพ์และส่งต้นฉบับพร้อมสำเนา รวม 2 ชุด พร้อมแผ่น CD บันทึกข้อมูล 1 แผ่น  ทั้งนี้คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ส่งคืนผลงานเข้าประกวดทุกสำเนา (รวมถึงต้นฉบับ) ไม่ว่าจะได้รับรางวัลหรือไม่ก็ตาม 

 

2. ไม่ได้ลอกเลียน ดัดแปลง หรือละเมิดลิขสิทธิ์ จากเรื่องใดเรื่องหนึ่งจากงานสร้างสรรค์ของผู้ใด หากมีการลอกเลียน ดัดแปลง หรือละเมิดลิขสิทธิ์  ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะถูกตัดสิทธิ์จากการประกวดและต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบทางกฎหมายโดยลำพัง

 

3. ผลงานต้องไม่เคยส่งประกวดหรือเผยแพร่ในรูปแบบสื่อใดๆมาก่อนรวมถึงสื่ออินเตอร์เน็ตหากมีการตรวจพบภายหลัง ผู้ส่งจะถูกตัดสิทธิ์รางวัลการประกวด และมีผลถึงการพิจารณาการส่งเข้าประกวดครั้งต่อไป

 

4. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งผลงานได้เพียง 1 เรื่อง

 

5. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องมีชีวิตอยู่ขณะที่ส่งผลงาน

 

6. กรณีใช้นามปากกาหรือนามแฝง ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องแจ้งชื่อ นามสกุลจริง ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวกเพื่อประโยชน์ในการติดต่อกับโครงการฯ

 

7. ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รวมถึงผลงานอื่น ๆ ที่เข้ารอบพิจารณาตัดสิน บจก. สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น สงวนสิทธิ์ในการจัดพิมพ์และเผยแพร่เป็นแห่งแรก ทั้งภาษาไทย และที่พิเศษคือภาษาอังกฤษ (เฉพาะเล่มที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ) โดยจะอยู่ในสัญญาลิขสิทธิ์เป็นระยะเวลา 5 ปี

 

8. คณะกรรมการไม่รับพิจารณาผลงานที่ส่งเข้าประกวดของพนักงานบริษัทฯ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

 

9. หากมีการตัดสินให้มีผลงานที่ได้รับรางวัลนอกเหนือจากรางวัลที่ได้กำหนดไว้  สำนักพิมพ์ขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้จัดพิมพ์และเผยแพร่ ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลชนะเลิศหรือไม่ก็ได้ กรณีผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่ผ่านมาตรฐานการตัดสินของคณะกรรมการ

 

10. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด แต่อย่างน้อยจะมีรางวัลรองชนะเลิศ จากผลงาน 5-9 เรื่องสุดท้ายที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการตัดสินได้

 

11. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การจัดพิมพ์เรื่องที่ส่งเข้าประกวดทุกเรื่องก่อนสำนักพิมพ์อื่นโดยทาง บริษัทฯ ยินดีจ่ายค่าลิขสิทธิ์ตามสัญญาลิขสิทธิ์อันเป็นมาตรฐาน

 

12.  สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งผลงานเข้าประกวดเป็นระยะเวลา 3 ปี จึงจะมีโอกาสส่งผลงานเข้าร่วมประกวดอีกครั้ง

 

รางวัลในการประกวด

 

1. รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล “รางวัลชมนาด” จะได้รับการประดับ “เข็มกลัดสัญลักษณ์รางวัลชมนาด ล้อมเพชรแท้” ทรงคุณค่า พร้อมเงินรางวัลจำนวน 70,000 บาท และค่าลิขสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เป็นเล่มทั้งภาคภาษาไทยและอังกฤษ ตามมาตรฐานค่าตอบแทนลิขสิทธิ์ ของแต่ละประเทศ

2. รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน  2 รางวัล

·       รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับเกียรติบัตรชมเชย จากโครงการ  Chommanard Book Prize พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท  และต้นฉบับจะได้รับการจัดพิมพ์เผยแพร่เพียงภาษาเดียว พร้อม

ค่าลิขสิทธิ์ตามมาตรฐานไทย

·       รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับเกียรติบัตรชมเชย จากโครงการ  Chommanard Book Prize พร้อมเงินรางวัล  30,000 บาท  และต้นฉบับจะได้รับการจัดพิมพ์เผยแพร่เพียงภาษาเดียวพร้อมค่าลิขสิทธิ์ตามมาตรฐานไทย

 

ระยะเวลาของโครงการครั้งที่ 7

-  เตรียมโครงงานและประชาสัมพันธ์                สิงหาคม – กันยายน 2560

-  แถลงข่าว                                                  21 กันยายน 2560

-  เปิดพิจารณาผลงาน                                   21 กันยายน 2560 – 31 มีนาคม 2561

-  คัดเลือกผลงาน                                          เมษายน – พฤษภาคม 2561

-  ตัดสินผลงาน                                             มิถุนายน – กรกฎาคม 2561

-  ประกาศผลรางวัล                                       กันยายน – ตุลาคม 2561

 

หมายเหตุ

 

1.วันสิ้นสุดการรับผลงาน 31 มีนาคม 2561 โดยพิจารณาจากตราประทับของไปรษณีย์เป็นหลัก

2.ส่งผลงานได้ 2 ช่องทางคือ ทางไปรษณีย์และด้วยตัวเอง ณ จุดรับผลงาน (โดยยืนยันจากตราประทับลงวันที่รับเอกสารเป็นหลัก)

3.หากมีความจำเป็น ทางคณะผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการขยายระยะเวลาการรับพิจารณาต้นฉบับด้วย

 

 

การพิจารณาผลงาน

1. คัดเลือกและตัดสินผลงานโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะไม่มีการเปิดเผยชื่อกรรมการคัดเลือกและตัดสินก่อนการประชุมลงมติที่ได้ข้อสรุปชัดเจนแล้ว

2. ระยะเวลาตัดสินงานที่คัดเลือกเข้ารอบแล้วจำนวน 5-9 เรื่อง และวันประกาศผลรางวัลต่อสาธารณะ จะประชุมตกลงยืนยันร่วมกัน หากมีการเปลี่ยนแปลงจากกำหนดการข้างต้นในกลุ่มคณะกรรมการ อีกครั้ง ว่าจะเป็นกาลเทศะใด

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้ผลงานสารคดีสร้างสรรค์ชั้นเลิศ รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล

2. ได้ส่งเสริมรางวัลสารคดียอดเยี่ยมเฉพาะนักเขียนสตรี

3. ได้สร้างเสริมและเผยแพร่ผลงานเขียนของสตรีไทยสู่ระดับชาติและสากล

 

 

สถานที่ส่งผลงาน และประสานงานโครงการ

โครงการ Chommanard Book Prize ครั้งที่ 7

บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด

222 ถนนพุทธมณฑล สาย 2 (บุษราคัม เทอเรส สาย 2)

แขวงศาลาธรรมสพน์  เขตทวีวัฒนา

กรุงเทพมหานคร  10170

โทร. 02 448 0312 , 02 448 0658-9  โทรสาร 02 448 0393

www.praphansarn.com

 

 

ทีมผู้ประสานงานโครงการ

คุณกนกอร  นนทสวัสดิ์ศรี  e-mail : kanokon@praphansarn.com    มือถือ 089 926 3290

คุณชฎาพรรณ บุญสิงห์      e-mail : chadapan@praphansarn.com  มือถือ 082 482 3524

คุณณัฐญดา  ไทยขำ         e-mail : nutyada@praphansarn.com    มือถือ 085 070 1183

ชื่อผู้โพสต์ : tentzer
tentmath035@gmail.com
17-10-2017 / 13:53:30

แสดงความคิดเห็น
กติกาแสดงความคิดเห็น
เขียนข้อความ
ชื่อผู้ใช้/อีเมล :  
รหัสผ่าน :