วิธีชำระเงิน

ผู้สั่งซื้อทุกท่านไม่ว่าจะผ่านทาง เว็บไซต์ อีเมล โทรศัพท์ โทรสาร หรือจดหมาย มีขั้นตอนการชำระเงินดังนี้

 

1) ธนาณัติ : ชำระที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่ง สั่งจ่ายในนาม บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด

 

2) ตั๋วแลกเงิน / เช็ค : ชำระที่ธนาคารทุกแห่ง สั่งจ่าย บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด

กรุณาขีดคร่อมและ A/C PAYEE ONLY

 

3) โอนเงินเข้าบัญชี : ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด

       3.1) ธนาคารกรุงเทพ สาขาสะพานพระปิ่นเกล้า เลขที่บัญชี 162-0-80125-6

       3.2) ธนาคารกสิกรไทย สาขาปิ่นเกล้า เลขที่บัญชี 706-2-14165-9

       3.3) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาอรุณอมรินทร์ เลขที่บัญชี 157-1-10033-7

 

4) ชำระเงินโดยบัตรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ

 

หมายเหตุ : เมื่อโอนเงินแล้วกรุณาแจ้ง ชื่อ-ที่อยู่ หมายเลขสมาชิก(ถ้ามี) และวันโอนเงินของท่าน ให้ทราบทุกครั้ง

พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินหรือแจ้งทางโทรศัพท์ที่ แผนกจัดจำหน่าย บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด

เบอร์โทร 02 4480658-9, 02 4480312 แฟกซ์ 02 4480393 ตลอด 24 ชั่วโมง อีเมล distri@praphansarn.com