เพลงบรรเลง | เพลงมีเสียงร้อง
โครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์วรรณกรรม” ปีที่ 2
 
 
 
หลักการและเหตุผล
          ในฐานะองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  และบริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของการสืบสานและสร้างสรรค์ภาษาไทย   จึงร่วมกันจัดโครงการ “อ่าน  เขียน  เรียนรู้  สู่งานวิจารณ์วรรณกรรม” ปีที่ 2 ขึ้น   เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนได้เพิ่มพูนประสบการณ์การอ่านหนังสือควบคู่ไปกับพัฒนาทักษะการคิดการเขียนเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์  
          การอ่านหนังสือทั้งประเภทสารคดีและบันเทิงคดีจะช่วยสร้างเสริมความรู้ของเยาวชนให้ลึกซึ้ง  รวมทั้งเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกล  และก่อให้เกิดปัญญาที่กล้าแกร่ง   นอกจากนี้  ขณะที่อ่านหนังสือนั้นเยาวชนจะได้เรียนรู้แบบอย่างของภาษาไทยอันรุ่มรวยละเมียดละไม  ซึ่งเป็นมรดกทางภูมิปัญญาของชาติที่ควรค่าแก่การศึกษาเพื่ออนุรักษ์ สืบทอด และพัฒนาให้สง่างามยั่งยืนสืบไป
          โครงการ “อ่าน  เขียน  เรียนรู้  สู่งานวิจารณ์วรรณกรรม” ปีที่ 2  ยังคงมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้เยาวชนได้บูรณาการทักษะการอ่าน การคิด และการเขียน  โดยผ่านการใช้ภาษาไทยอย่างสละสลวยด้วยความภาคภูมิใจในภาษาประจำชาติ  เพื่อให้เอกลักษณ์แห่งวัฒนธรรมทางภาษาไทยได้ยืนหยัดอย่างมั่นคงท่ามกลางกระแสแห่งโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมทั้งปวง
 
 
 กลุ่มเป้าหมาย
1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6  
2. นักศึกษาระดับปริญญาตรี  
 
 
 วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะการอ่านสรุปสาระสำคัญ  ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการคิดเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์ 
2. เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์  สังเคราะห์  และวิจารณ์   อันจะเป็นการสร้างนักวิจารณ์รุ่นใหม่สู่สังคม
3. เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์  โดยบูรณาการกับการใช้ภาษาไทย 
4. เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะการเขียนภาษาไทยที่ดี  อันเป็นการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
 
 
ผู้สนับสนุนโครงการฯ (ภาคีพันธมิตร)
          ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)   ร่วมกับ   บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด
 
 
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการฯ
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6  หรือระดับปริญญาตรี  ในปีการศึกษา 2558
2. ไม่เคยได้รับทุนรางวัลจากการจัดโครงการฯ ปีที่ 1
3. บุคคลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับภาคีพันธมิตร ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ  หากตรวจสอบพบข้อมูลในภายหลังจะถูกตัดสิทธิ์ทันที
 
 
กติกาในการเข้าร่วมโครงการฯ 
 อ่านหนังสือเล่มโปรดของตนเอง 1 เล่ม  ซึ่งต้องเขียนต้นฉบับเป็นภาษาไทย  อาจเป็นหนังสือประเภทสารคดีหรือบันเทิงคดีก็ได้ เช่น  สารคดีแนวต่าง ๆ  กวีนิพนธ์  รวมเรื่องสั้น  นวนิยาย  
 เขียนบทวิจารณ์ 1 บทต่อหนังสือที่เลือกอ่าน  ในหัวข้อ “วิจารณ์หนังสือเล่มโปรดของฉัน”  
 
      ดังรายละเอียดต่อไปนี้
     1. มีความยาว 2-4 หน้า A4  ฟอนท์ Angsana  ขนาด 16 points 
     2. วิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นอย่างเที่ยงธรรม  มีเหตุผล  น่าสนใจ โดยสอดแทรก          การสรุปใจความของเรื่องอย่างกระชับและครอบคลุมประเด็นสำคัญ
     3. เรียบเรียงด้วยภาษาที่สละสลวยและนำเสนอด้วยวิธีเขียนที่สร้างสรรค์
 
การส่งบทวิจารณ์
1. ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเว็บไซต์ http://praphansarn.com/scholarships  
2. ส่งไฟล์บทวิจารณ์และหนังสือเล่มที่วิจารณ์ทั้งเล่ม  โดยสแกนและแนบไฟล์ .ZIP หรือ .RAR  มาที่  http://praphansarn.com/scholarships  หรือส่งบทวิจารณ์และหนังสือเล่มที่วิจารณ์ทั้งเล่ม (เล่มจริง/ถ่ายเอกสาร) ทางไปรษณีย์  มายังที่อยู่ต่อไปนี้ บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด  เลขที่ 222 ถนนพุทธมณฑล สาย 2 (บุษราคัม เทอเรส สาย 2) แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
 
กำหนดลงทะเบียนและส่งเอกสารทั้งหมด  
          ระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์ – 30 มิถุนายน 2559  โดยพิจารณาจากการลงทะเบียนและส่งเอกสารที่  http://praphansarn.com/scholarships  ภายในเวลา 24.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2559 และโดยพิจารณาจากการลงตราประทับส่งไปรษณีย์ภายในวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2559  
 
 
กำหนดการ  
-    ประชาสัมพันธ์ / ประกาศรับสมัคร / ปิดรับบทวิจารณ์              9 ก.พ. - 30  มิ.ย. 59
-    คณะกรรมการคัดกรอง
     พิจารณาคัดเลือกบทวิจารณ์ให้เหลือ 100 บท                       1 - 31  ก.ค. 59
-    คณะกรรมการตัดสิน พิจารณาตัดสินบทวิจารณ์ 40 บท
     ให้ได้รับทุนรางวัล                                                              1 - 31  ส.ค. 59
-    ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนรางวัล 40 คน ทางเว็บไซต์                                      
     http://praphansarn.com/scholarships                              1 - 30  ก.ย. 59   
     และผู้ประสานงานโครงการฯ ติดต่อกับผู้ได้รับทุนรางวัลเพื่อเตรียมเข้าค่ายฯ            
-    สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์นเตรียมความพร้อมของค่ายฯ            1 - 30  ก.ย. 59
-    เข้าค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ “อ่าน  เขียน  เรียนรู้                   7 - 9   ต.ค. 59
      สู่งานวิจารณ์วรรณกรรม”                                                    
     (สถานที่เข้าค่ายฯ จะกำหนดและแจ้งให้ทราบภายหลัง)
 
 
ทุนรางวัล
 ทุนรางวัล 20,000 บาท  จำนวน 40 ทุนรางวัล   เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  800,000 บาท
 
 
เงื่อนไขในการรับทุนรางวัล
1. ทุนรางวัลและรางวัลเสริมสร้างกำลังใจจะมอบผ่านบัญชีของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น และผู้ได้รับทุนรางวัลต้องใช้ชื่อของตนเป็นชื่อบัญชี
2. ผู้ได้รับทุนรางวัลจะต้องอุทิศเวลาเป็นทูตส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเป็นระยะเวลา 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับทุนรางวัล ทั้งนี้ ผู้ได้รับทุนรางวัลจะต้องลงนามในข้อตกลง (M.O.U.) อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
3. ผู้ได้รับทุนรางวัลต้องมีความพร้อมเพื่อเข้าค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ “อ่าน  เขียน  เรียนรู้  สู่งานวิจารณ์วรรณกรรม” เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน ระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2559  โดยมีคณะกรรมการตัดสินเป็นวิทยากร ทั้งนี้  ผู้ได้รับทุนรางวัลต้องงดใช้อุปกรณ์การสื่อสารทุกชนิดขณะเข้าค่ายฯ
 
 
รางวัลเสริมสร้างกำลังใจ
          ผู้ได้รับทุนรางวัล 40 คน จะได้รับรางวัลเสริมสร้างกำลังใจเพิ่มเติมอีกคนละ 2,000 บาท ภายในเวลา 15 วันทำการหลังจากประกาศผลการตัดสินทางเว็บไซต์ www.praphansarn.com   ทั้งนี้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากภูมิลำเนาไปยังจุดนัดหมายสำหรับการออกเดินทางไปเข้าค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ “อ่าน  เขียน  เรียนรู้  สู่งานวิจารณ์วรรณกรรม” 
 
 
หมายเหตุ
 คณะกรรมการดำเนินโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขยายกำหนดการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม                     
 การตัดสินของคณะกรรมการทุกชุด ถือเป็นอันสิ้นสุด
 
 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้ร่วมโครงการฯ ได้พัฒนาทักษะการอ่านสรุปสาระสำคัญให้ชำนาญมากขึ้น
2. ผู้ร่วมโครงการฯ ได้พัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์  สังเคราะห์  และวิจารณ์  ให้แยบคายยิ่งขึ้น    
3. ผู้ร่วมโครงการฯ ได้พัฒนาทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์อย่างเหมาะสม
4. ผู้ร่วมโครงการฯ ได้พัฒนาศิลปะการเขียนภาษาไทยให้สละสลวยยิ่งขึ้น 
5. โครงการฯ ได้สร้างเสริมวัฒนธรรมรักการอ่านในหมู่เยาวชน
6. โครงการฯ ได้สร้างนักวิจารณ์รุ่นใหม่สู่สังคม
7. เยาวชนไทยตระหนักถึงคุณค่าของภาษาไทยมากขึ้น
 
 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่  http://praphansarn.com/scholarships
 
 
 
 
 
 
.
จำนวนผู้เข้าชม 8336    
ชื่อผู้ใช้/อีเมล :  
รหัสผ่าน :