เพลงบรรเลง | เพลงมีเสียงร้อง
 
                         
 
 
 
 
 
ประวัติย่อ 
          โกวิท เอนกชัย  เกิดวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๘๑  อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา     วรรณกรรมของท่านมีทั้งร้อยแก้ว ร้อยกรอง แถมยังมีภาพประกอบสวยงามจากฝีมือของผู้เขียนเองอีกด้วย ผลงานที่เขียนเป็นร้อยกรองคือ นิราศยุโรป นิราศหิมาลัย และกุศลเสน่หา และเขียนเป็นร้อยแก้วคือ เค้าขวัญวรรณกรรม และไตร่ตรองมองหลัก
             นิราศยุโรป เป็นบันทึกการเดินทางที่น่าจะเรียกว่า บันทึกอารมณ์ระหว่างการเดินทางมากกว่า สิ่งที่ได้พบได้เห็นนั้น บางแห่งบอกไว้เพียงว่าแห่งใด จากนั้นบรรยายอารมณ์ ความรู้สึกจากการที่ได้สัมผัส  ได้เห็น มีภาพถ่ายสี่สีประกอบทั้งเล่ม

          นิราศหิมาลัย เป็นการเดินทางที่พบภาพภายนอก แต่บรรยายภาพภายใน (ใจ) ของผู้เขียนเฉกเช่นเดียวกับนิราศยุโรป มีภาพประกอบสร้างบรรยากาศและเติมอรรถรสให้เข้มขลังยิ่งขึ้น

          กุศลเสน่หา เป็นบทกวีอีกเล่มหนึ่งที่ผู้เขี่ยร่ายเรียงความคิดอย่างละเมียดละไม อ่านแล้วเย็นใจ มองภาพที่บรรจงวาดออกมาก็สบายตา ถึงไม่ลุความเป็นเลิศเจิดจรัส เพียงใจสงัดเสงี่ยมเปี่ยมพรสุข ดูเหมือนน้ำเสียงของ เขมานันทะ นั้นบอกเสมอว่า แท้จริงแล้วชีวิตหาได้มีอะไรไม่ เพียงพบความจริง ความเข้าใจความเป็นไปของโลกก็น่าจะสุขารมณ์แล้ว

           ไตร่ตรองมองหลัก เป็นหนังสือรวบรวมบทความ ว่าด้วยเรื่องศาสนาและปรัญญา เรียกว่า กลั่นจากความรู้ ประสบการณ์ และชีวิตมาเลยทีเดียว หนังสือที่เหมาะงามสำหรับคนศึกษาธรรมรส โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน วัชรยานตันตระ   สำหรับผลงานที่แสดงถึงรากเหง้าแห่งภูมปัญญาไทย เค้าขวัญวรรณกรรม ท่านหยิบเอานิทานพื้นบ้าน ชาดก อันเป็นเค้าเรื่องราวเล่าขานของชาวบ้าน มาตีความเพื่อให้รู้ลึกไปถึงรหัสต่างๆที่ปรากฏอยู่ท่านหยิบยกวรรณคดีเก่าๆของไทยมาเปรียบเทียบกับเรื่องราวของโลกตะวันตกเหมือนเอาความเย็นของโลกตะวันออก ไปเปรียบเทียบความลุ่มร้อนของโลกตะวันตก ทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ถ่ายทอด ออกมาแต่ละเรื่องนั้น ยังประโยชน์ให้กับผู้สนใจเป็นอย่างยิ่ง

       ผลงานของอาจารย์ส่วนใหญ่ มีเนื้อหาแสดงให้เห็นถึงทัศนะต่างๆ ต่อชีวิต ศาสนธรรม โลก จักรวาล การงาน และความรัก ไว้อย่างลุ่มลึกงดงาม ด้วยเนื้อหาและภาษาอันสงบวิเวก

         ผลงานของอาจารย์มีทั้งที่เป็นวรรณกรรมโดยตรง เช่น หนังสือ สุดปลายแผ่นดินโลก ซึ่งเป็นการประสานความเข้าใจระหว่างศาสนาพุทธ คริสต์ และศาสนาโบราณในแผ่นดินทะเลทรายอาหรับ หรือบทกวีอันไพเราะลึกซึ้งด้วยมิติทางพุทธธรรมและประเพณีไทย เช่น สองสามคำรำพึงถึงสายธาร ภาพประพิมพ์ ประพาย แต่ผลงานที่โดดเด่นมากที่สุด คือ การนำเสนอแนวคิดในการอ่านและตีความวรรณกรรมพื้นบ้านไทย ในหนังสือ เค้าขวัญวรรณกรรม และการเข้าใจมิติลึกซึ้งทางพุทธศาสนาในวรรณกรรมจีนที่แพร่หลายในสังคมไทยเรื่อง ไซอิ๋ว ที่อาจารย์ได้อธิบายความลุ่มลึกเทียบเคียงระหว่างเห้งเจียในไซอิ๋ว หนุมานในรามเกียรติ์ และแนวคิดพุทธศาสนาในไซอิ๋วเอาไว้อย่างละเอียดในหนังสือ เดินทางไกลกับไซอิ๋ว หรือ ลิงจอมโจก


 ๑. ประวัติชีวิตส่วนตัว


       วันเดือนปีเกิด เกิดวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๘๑
       สถานที่เกิด อ.สทิงพระ จ.สงขลา
       ที่อยู่และที่ทำงาน บ้านเลขที่ ๗/๓๒๕ หมู่บ้านบัวขาว ถ.รามคำแหง เขตมีนบุรี
       จ. กรุงเทพ โทร. ๐๒–๕๑๗๓๒๗๑
       ๒. ประวัติการศึกษา
       - ป.๔ ร.ร.วัดชะแม อ.สทิงพระ จ.สงขลา
       - ม.๖ ร.ร. มหาวชิราวุธ อ.เมือง จ.สงขลา
       - ม.๘ อำนวยศิลป์ จ.พระนคร
       - ปริญญาตรี คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๐๗
       
       ๓. ประวัติการทำงาน


       -พ.ศ. ๒๕๐๘–๒๕๑๐
       รับราชการประจำวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ สอนวิชาความซาบซึ้งในศิลปะ


       -พ.ศ. ๒๕๑๐–๒๕๑๔
       บวชและศึกษาปฏิบัติธรรมอยู่กับท่านพุทธทาส สวนโมกขพลาราม ขณะอยู่ในสมณเพศ ได้รับผิดชอบบุกเบิกค้นคว้าผลิตงานด้านศิลปะไทยจำนวนมาก สืบต่อทั้งบทกวีและจิตรกรรมโบราณของไทย เพื่อประดับตกแต่งโรงมหรสพทางวิญญาณ ในสวนโมกขพลาราม ซึ่งยังปรากฏหลักฐานสามารถ ใช้งานสอนธรรมะสืบต่อมาได้ถึงปัจจุบัน และได้จาริกแสวงบุญ พร้อมกับเขียนหนังสือเกี่ยวกับธรรมะ เรื่องราวของแง่มุมต่างๆของชีวิต ศิลปะวรรณกรรม และกวีนิพนธ์จำนวนมาก


       -พ.ศ.๒๕๑๔–๒๕๑๕
       ปฏิบัติธรรมเพียงลำพังในถ้ำเขาหินดำ จ.สงขลา และลงมาเป็นอาจารย์บรรยายธรรมะ อยู่ที่วัดชลประทานรังสฤษฏ์ จ.นนทบุรี
       เป็นวิทยากรบรรยายงานวิชาการหัวข้อ “วรรณกรรมในมุมมองทางจิตวิญญาณ” ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพฯ


       -พ.ศ.๒๕๑๖
       ก่อตั้งสำนักสงฆ์ “หาดแก้ว” ที่ จ.สงขลา เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม และทำภาวนาทางด้านจิตวิญญาณ


       -พ.ศ.๒๕๑๘
       รับผิดชอบวางแผนและร่วมจัดงานสัมมนาระดับชาติ ในประเด็นทางด้าน “พุทธศาสนากับสังคม” ที่สำนักสงฆ์หาดแก้ว จ.สงขลา
       เป็นวิทยากร เสนองานวิชาการหัวข้อ “เอกภาพของสรรพสิ่ง-The Unity of All Subjects” ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพ


       -พ.ศ.๒๕๑๙
       ก่อตั้งมูลนิธิ “อริยาภา” เพื่อเผยแพร่พุทธธรรม ส่งเสริมศิลปะ การศึกษา วัฒนธรรมอันดีงาม และสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประพฤติธรรมและเยาวชน เพื่อทดลองการใช้ชีวิตและฝึกปฏิบัติธรรมร่วมกันในรูปแบบที่เหมาะสมกับสังคมปัจจุบัน


       -พ.ศ.๒๕๑๙-๒๕๒๐
       จาริกแสวงบุญ และศึกษาทางด้านธรรมะ ศิลปะ วัฒนธรรม ในประเทศอินเดีย เนปาล ศรีลังกา พม่า


       -พ.ศ. ๒๕๒๐–๒๕๒๒
       ปฏิบัติธรรมที่สำนักสงฆ์หาดแก้ว จ.สงขลา
       เป็นอาจารย์สอนการปฏิบัติสมาธิ ที่วัดผาลาด เชียงใหม่
       จาริกแสวงบุญ และบรรยายธรรมะ ศิลป วัฒนธรรมไทย ที่ประเทศอังกฤษ เยอรมันตะวันตก อิตาลี สวีเดน
       จัดงานนิทรรศการทางด้านศิลปะ ในกรุงเทพฯ เพื่อหาทุนช่วยเหลือเด็กพิการ


       -พ.ศ.๒๕๒๒–๒๕๒๕
       ดำเนินการก่อตั้งและดูแล “อาศรมนวชีวัน” ที่ จ.สงขลา เพื่อให้เป็นศูนย์กลางของเยาวชนคนหนุ่มสาวในการปฏิบัติธรรม การเรียนรู้ทางด้านจิตวิญญาณ ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย
       แนะนำฝึกฝนการปฏิบัติธรรม ให้กับชาวบ้านในพื้นที่รอบอาศรมนวชีวัน
       จัดโครงการคลินิกดูแลสุขภาพชาวบ้านภาคใต้รอบอาศรมนวชีวัน โดยการสนับสนุนจากคณะนักศึกษาแพทย์ จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เข้าร่วมการปฏิบัติธรรมในอาศรมนวชีวัน
       จัดโครงการพานักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เป็นเด็กชาวเมือง ที่มาปฏิบัติธรรมที่อาศรมนวชีวัน ให้ได้เข้าไปในหมู่บ้านของชาวบ้านภาคใต้รอบอาศรมนวชีวัน เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักและแลกเปลี่ยนความรู้กับชาวบ้าน ได้เรียนรู้ชีวิตชาวนาภาคใต้ การทำเกษตรกรรม การทำประมง และวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ ทั้งหนังตะลุง มโนห์รา และมหรสพดนตรีพื้นเมืองของชาวบ้าน
       จัดโครงการปฏิบัติธรรม ฝึกฝนให้กับนักศึกษา พระภิกษุ และผู้สนใจทั่วไป


       -พ.ศ. ๒๕๒๕
       ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ ให้ไปเป็นอาจารย์บรรยายความรู้ในประเด็น พุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย ให้กับกลุ่มผู้สนใจที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย ดังเช่นกลุ่ม Singapore Zen Group
       เข้าร่วมแสดงผลงานศิลปะ ในการแสดงงานนิทรรศการทางด้านศิลปะที่ Zen House ประเทศสิงคโปร์
       บรรยายธรรมะและฝึกฝนการปฏิบัติภาวนา ให้กับกลุ่มผู้ศึกษาปฏิบัติธรรม ในประเทศออสเตรเลีย
       ลาสิกขาเมื่อปลายปี พ.ศ. ๒๕๒๕ แต่ยังคงสอนธรรมะและปฏิบัติภาวนาอยู่ตลอดมา


       -พ.ศ. ๒๕๒๖
       เป็นอาจารย์สอนวัฒนธรรมไทยและ สอนวิชา “Symbolism in Art and Spiritual” ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติ สิงคโปร์ ระหว่างนี้ได้เขียนกวีนิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ เผยแพร่ทั้งในไทยและในต่างประเทศ ชื่อหนังสือ The Valley ซึ่งได้รับการกล่าวถึงและแนะนำในหนังสือพิมพ์ต่างประเทศ ดังเช่นหนังสือพิมพ์ชั้นนำของสิงคโปร์ที่ชื่อ STRAIT TIMES
       กลับประเทศไทย
       จัดตั้งกลุ่มศึกษาปฏิบัติธรรมในกรุงเทพ และประสานงานกับเจ้าหน้าที่อาศรมนวชีวัน ที่สงขลา และจัดกิจกรรมฝึกฝนปฏิบัติภาวนาให้กับกลุ่มนักศึกษาและผู้ทำงานศิลปะ


       -พ.ศ. ๒๕๒๗–๒๕๒๘
       เข้าร่วมในการประชุมทางด้านศาสนธรรมและจิตวิญญาณ และเป็นคุรุผู้ดูแลฝึกฝนกลุ่มปฏิบัติภาวนา ที่Bad Boll Evangelische Akademie ที่ประเทศเยอรมันตะวันตก
       ได้รับเชิญให้ไปสอนการปฏิบัติภาวนาและแสดงนิทรรศการภาพศิลปะ ที่ Heimvolkshochshule Lindelhof in Bethel Village เมือง Bielefeld ประเทศเยอรมันตะวันตก
       เป็นคุรุผู้อบรมการปฏิบัติภาวนาที่ Theosophical Faculty of Botevonbethel, Bethel Village เมือง Bielefeld ประเทศเยอรมันตะวันตก
       แสดงนิทรรศการงานศิลปะที่ เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
       บรรยายธรรมะ ที่วัดกัมพูชา ในเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
       เป็นคุรุอบรมการปฏิบัติภาวนาที่เมือง Teshino, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์


       -พ.ศ.๒๕๒๙–๒๕๓๐
       เข้าร่วมในการประชุมระหว่างประเทศ ในหัวข้อ พุทธศาสตร์ศึกษา ที่เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน
       บรรยายธรรมะจากรากฐานวัฒนธรรมไทย และฝึกสอนการปฏิบัติธรรมในหลายสถานที่ ให้กับหลากหลายองค์กรในประเทศไทย


       -พ.ศ.๒๕๓๐–๒๕๓๒
       เข้าร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนาและการประชุมหัวข้อ “The Supreme Being in Religions” ที่ธรรมสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, การประชุมเรื่องศิลปะและสันติภาพ ที่ธรรมสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, เป็นองค์ปาฐกในงานประชุม “Conference on Insight Meditation” ที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ


       -พ.ศ.๒๕๒๙–๒๕๓๓
       เป็นวิทยากรรับเชิญ สอนนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ทางด้านศิลปะวัฒนธรรมเปรียบเทียบ ทั้งไทย ตะวันออก ตะวันตก, ศาสนาเปรียบเทียบและจิตวิทยาคลินิก ที่มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร


       -พ.ศ.๒๕๓๓
       เป็นอาจารย์พิเศษ สอนนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย กรุงเทพ
       เป็นวิทยากรรับเชิญ บรรยายความรู้ทางด้านสุนทรียภาพ ให้กับคณาจารย์และนักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
       ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายธรรม ศิลป และวัฒนธรรมเปรียบเทียบ และสอนการปฏิบัติภาวนาเป็นประจำที่ ธรรมสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
       ได้รับเชิญให้เข้าร่วมในการประชุมทางวิชาการหัวข้อ “Religion into Twenty-first Century” ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


       -พ.ศ.๒๕๓๔
       เดินทางไปสหรัฐอเมริกา
       เป็นวิทยากรบรรยายความรู้ในหัวข้อ “Religion and Rapid Cutural Change: A Buddhist Perspective”
       เป็นวิทยากร ที่ Swartmore College, University of Pensylvania และในอีกหลายเมืองในสหรัฐอเมริกา
       จัดคอร์สอบรมการปฏิบัติธรรมที่วัดไทยในเมืองเซนต์หลุยส์และชิคาโก ที่วัดจวงเหยียนในคาเมล นิวยอร์ก และในอีกหลายสถานที่


       -พ.ศ.๒๕๓๕–๒๕๓๙
       ทำงานจิตรกรรม สอนการปฏิบัติภาวนา เป็นอาจารย์พิเศษสอนนักศึกษา เขียนหนังสือ และตีพิมพ์ผลงานจำนวนมากทั้งทางด้านบทกวี วรรณกรรม บทความอันเชื่อมโยงเปรียบเทียบทางด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม อันเป็นรากฐานของสังคมไทย และนำเสนอควาคิดเห็ฯทางด้านการเปลี่ยนแปลงของพุทธศาสนาและวัฒนธรรมในสังคมไทยทางสื่อสิ่งพิมพ์และรายการโทรทัศน์ รายการวิทยุจำนวนมาก, เขียนบทความประจำทางด้านศาสนาศิลปะ และวัฒนธรรมไทยในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ พร้อมไปกับการเขียนบทกวี ลำนำ ทางด้านศาสนา ศิลป วัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และประเด็นร่วมสมัยต่างๆในสังคมไทย


       -พ.ศ.๒๕๔๐–๒๕๔๑
       เป็นวิทยากรประจำทุกเดือนในรายการ “พบเขมานันทะ” จัดโดยธรรมสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


       -พ.ศ.๒๕๔๑
       ได้รับเชิญจากองค์กร The Buddhist Association of United States เมืองคาเมล มลรัฐนิวยอร์ก ให้ไปจัดคอร์สอบรมภาวนาที่วัดจวงเหยียน สหรัฐอเมริกา
       เป็นวิทยากรบรรยายธรรมะและศิลปวัฒนธรรม เปรียบเทียบตะวันออก-ตะวันตกเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
       เป็นคุรุดูแลฝึกฝนผู้เข้าร่วมอบรมการปฏิบัติภาวนาที่ Dharmarama Temple ชิคาโก สหรัฐอเมริกา
       บรรยายธรรมะ ที่วัดพุทธ ที่บรองซ์ มลรัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
       เป็นวิทยากรบรรยายพร้อมฉายภาพสไลด์ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย ที่ New York Buddhist Church, Jodoshinshu Temple นิวยอร์ก
       จัดคอร์ส อบรมภาวนา ปฏิบัติธรรมที่ Dharmarama Temple ชิคาโก สหรัฐอเมริกา
       จัดคอร์สอบรมภาวนาปฏิบัติธรรม และบรรยายธรรมะศาสนาเปรียบเทียบอีกหลายครั้งทุกวันอาทิตย์ที่ Sri Ratanarama Temple เมืองเซนต์หลุยส์
       บรรยายธรรมะศาสนาเปรียบเทียบ ในรายการวันอาทิตย์ที่ Buddhayanandaram Temple ลาสเวกัส
       เมื่อกลับมาประเทศไทย ได้รับเชิญให้ไปอ่านบทกวี in praise of the mother earth ในพิธีเปิดกิจกรรมธรรมยาตราเพื่อทะเลสาบสงขลา ที่จ.สงขลา


       -พ.ศ.๒๕๔๒–ปัจจุบัน
       สร้างสรรค์งานศิลปะ จิตรกรรม บทกวี บทความ บทบรรยายธรรม วรรณกรรม กวีนิพนธ์ มีหนังสือตีพิมพ์ออกมาเป็นประจำทุกปีติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง จากสำนักพิมพ์ศยาม สำนักพิมพ์อมรินทร์ และสำนักพิมพ์พิมพ์คำ และสำนักพิมพ์สุขภาพใจ โดยงานเขียนชุด จากดักแด้สู่ผีเสื้อ พิมพ์โดยพิมพ์คำสำนักพิมพ์เคยได้รับรางวัลที่ ๒ ของหนังสือประเภทสารคดี จากการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัล “เซเว่นบุ๊คอวอร์ดครั้งที่ ๑“ ประจำปี ๒๕๔๗


       และผลงานหนังสือของอาจารย์โกวิท เอนกชัย (เขมานันทะ) นั้น ทางดร. สด ชื่น ชัยประสาทธน์ อาจารย์ประจำคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรเคยใช้เป็นหัวข้อทำงานวิจัยเรื่อง “วรรณกรรมและจิตรกรรมแนวเซอร์เรียลิสม์ในประเทศไทย” เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๒๙
       
       ๔. ประวัติการสร้างสรรค์ผลงาน


       หนังสือเล่มแรกของอาจารย์โกวิท เอนกชัย (เขมานันทะ) เริ่มปรากฏต่อบรรณพิภพเมื่อปีพ.ศ. ๒๕๑๓ จากนั้นท่านอาจารย์ก็ได้ทำงานเขียนต่อเนื่องมายาวนานถึงบัดนี้เป็นเวลาถึง ๓๗ ปี ประสบการณ์ทางด้านการศึกษาปฏิบัติธรรม ได้เรียนรู้โดยตรงจากครู ผู้เป็นสุดยอดของพระสงฆ์ทั้งทางด้านปริยัติและปฏิบัติคือท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ และหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ อีกทั้งท่านอาจารย์เขมานันทะยังได้เดินทางแสวงหาความรู้ความเข้าใจทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม ได้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกับชาวบ้าน ชาวนา ชาวประมง นักศึกษา ปัญญาชน ผู้คนหลากหลายอาชีพทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ทั้งผู้คนจากเอเชีย ยุโรป ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา รวมทั้งการได้เดินทางตั้งแต่ช่วงเป็นพระธุดงค์ เดินทางไปปฏิบัติธรรม บรรรยายธรรมะในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศไทย และเมื่อลาสิกขาแล้ว ก็ได้รับเชิญให้เดินทางไปบรรยายธรรมะ จัดคอร์สอบรมภาวนา บรรยายความรู้ทางด้านศาสนาเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยและโลกตะวันออก โลกตะวันตก สิ่งเหล่านี้เป็นรากฐานทรัพยากรสูงค่าในตัวอาจารย์เขมานันทะ ให้มีมุมมองอันกว้างไกล ลึกซึ้งอย่างยิ่งในศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรมไทยและมีความเป็นสากลหลากหลาย สิ่งเหล่านี้ท่านอาจารย์ได้ถ่ายทอดลงในงานเขียนทุกรูปแบบของท่านอย่างเต็มที่ ทั้งยังทำงานเขียนมายาวนานต่อเนื่องไม่เคยหยุด ผลงานอันมีมุมมองพิเศษและลุ่มลึกในทางจิตวิญญาณ จากรากฐานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมไทย อันเปิดกว้างสู่ความเป็นสากลนี้ ทำให้มีทั้งคนไทยและชาวต่างชาติหลากหลายรุ่นชน หลากหลายอาชีพ สนใจในงานเขียนและทัศนะทุกด้านของท่านเขมานันทะมาโดยตลอด


       หลายทศวรรษมาแล้วที่ผู้อ่านได้รับทั้งความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะอันลุ่มลึกต่อชีวิต จากผลงานหลากหลายของท่านเขมานันทะ ทั้งในภาคส่วนของงานกวีนิพนธ์ วรรณกรรม บทความทางศาสนาวิชาการ และงานปาฐกถาธรรม


       ลักษณะเด่นในงานวรรณกรรมและงานธรรมบรรยายทั้งหมดของท่านเขมานันทะนั้น นอกจากจะมีมิติกว้างไกลทั้งทางด้านศิลปะ นิเวศวิทยา มานุษยวิทยา ให้ความรู้ลุ่มลึกในหนทางพุทธประเพณีของวัฒนธรรมไทยแล้ว ภาษาที่ท่านอาจารย์เลือกใช้ก็มีความคมคาย ไพเราะ กินใจอย่างยิ่ง แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือ ความเข้าใจลึกซึ้งต่อชีวิตและแก่นของชีวิตที่เปิดเผยอยู่ในหนังสือเล่มต่างๆ ของอาจารย์ล้วนเป็นประสบการณ์ตรงที่ท่านอาจารย์ได้รับจากการปฏิบัติภาวนามายาวนานหลายสิบปี และยังปฏิบัติอยู่ทุกขณะในชีวิตประจำวัน


       ผลงานหนังสือของท่านอาจารย์เขมานันทะส่วนใหญ่ มีเนื้อหาแสดงให้เห็นถึงบทบทัศนะต่างๆ ต่อชีวิต ศาสนธรรม โลก จักรวาล การงาน และความรัก ไว้อย่างลุ่มลึกงดงาม ด้วยเนื้อหาและภาษาอันสงบวิเวก
       
       ผลงานเขียนของอาจารย์เขมานันทะมีทั้งที่เป็นวรรณกรรมโดยตรง ดังเช่น หนังสือ สุดปลายแผ่นดินโลก ซึ่งเป็นการประสานความเข้าใจระหว่างศาสนาพุทธ คริสต์ และศาสนาโบราณในแผ่นดินทะเลทรายอาหรับ หรือบทกวีอันไพเราะลึกซึ้งด้วยมิติทางพุทธธรรมและประเพณีไทย ดังเช่น “สองสามคำรำพึงถึงสายธาร”, “ภาพประพิมพ์ประพาย” แต่ผลงานที่โดดเด่นมากที่สุด คือ การนำเสนอแนวคิดในการอ่านและตีความวรรณกรรมพื้นบ้านไทย ในหนังสือ “เค้าขวัญวรรณกรรม” และการเข้าใจมิติลึกซึ้งทางพุทธศาสนาในวรรณกรรมจีนที่แพร่หลายในสังคมไทยอย่าง “ไซอิ๋ว” ที่อาจารย์ได้อธิบายความลุ่มลึกเทียบเคียงระหว่างเห้งเจียในไซอิ๋ว หนุมานในรามเกียรติ์ และแนวคิดพุทธศาสนาในไซอิ๋วเอาไว้อย่างละเอียดในหนังสือ “เดินทางไกลกับไซอิ๋ว” และหนังสือ “ลิงจอมโจก”


       ผลงานชุด “เค้าขวัญวรรณกรรม” ของท่านอาจารย์เขมานันทะเล่มนี้ ท่านอาจารย์อธิบายความว่า "เค้า" หมายถึง เค้าโครง เค้าเงื่อน ส่วน "ขวัญ" ในทางหนึ่งหมายถึงสติ ชื่อหนังสือ "เค้าขวัญวรรณกรรม" ที่ปรากฏอยู่นี้ จึงหมายถึง เค้าเงื่อนแห่งสติปัญญาอันซ่อนอยู่ในวรรณกรรม ในนิทานชาดกพื้นบ้านไทย ที่บรรพชนได้สั่งสมสืบต่อกันมา


       ผลงาน "เค้าขวัญวรรณกรรม" แม้ไม่เน้นหนักทางวิชาการ แต่การมองสู่นิทานพื้นบ้านก็ช่วยให้เราแลเห็นเค้าเงาทางจิตวิญญาณ(Spiritual Glimpse)ที่ซ่อนอยู่อย่างลึกซึ้ง ความแปลกใหม่ในการไขความของท่านอาจารย์เขมานันทะ ดูโดดเด่นผิดกับนักวรรณคดีทั่วไปหรือนักวิจารณ์ตะวันตก เพราะท่านเหล่านั้นมักตีความวรรณกรรมต่างๆบนพื้นฐานทัศนะทางจิตวิเคราะห์และจิตวิทยาสังคมของซิกมันด์ ฟรอยด์ แต่ท่านอาจารย์ยืนอยู่บนฐานของการเดินทางด้านใน ด้วยการปฏิบัติภาวนาผ่านภูมิต่างๆ ของชีวิต ซึ่งได้ถูกกระทำให้เป็นภูมิแห่งการเดินทางไกลในวรรณกรรม ทั้งยังได้เทียบเคียงการไขความสัญลักษณ์ต่างๆกับแนวคิดพุทธศาสนาอย่างมีหลักเกณฑ์ เห็นได้ชัดว่า ท่านอาจารย์ระมัดระวังไม่ให้เป็นการลากเข้าหาความ ด้วยรู้ดีว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องละเอียดลึกซึ้ง อีกทั้งชาดกต่างๆ หลายเรื่องก็เป็นเพียงนิทานจริยธรรมธรรมดา ท่านอาจารย์จึงเลือกมาพิจารณาเฉพาะบางเรื่องที่มีโครงสร้างเป็นปริศนาธรรมของการเดินทางไกลแห่งชีวิต ข้อเสนอนี้จึงควรจะได้รับการพิจารณาในฐานะที่เป็นทรัพย์สมบัติทางปัญญาของมนุษย์


       ส่วน “เดินทางไกลกับไซอิ๋ว” หรือที่นำมาตีพิมพ์ใหม่ในชื่อ “ลิงจอมโจก” นั้น เป็นผลงานนำเสนอแนวคิด ผ่านการตีความ” วรรณกรรม ซึ่งผลงานของอาจารย์ และภาษาไพเราะคมคาย สละสลวยงดงามในหนังสือ ก็ได้ทำให้ทั้งงานธรรมบรรยายและงานเขียนทุกเล่ม มีคุณค่าเสมอวรรณกรรมชั้นยอดในตัวเอง


       ผลงานของท่านอาจารย์เขมานันทะสร้างสรรค์ขึ้นในหลากหลายรูปแบบ ทั้งกวีนิพนธ์ วรรณกรรม สารคดี บทความแสดงทัศนะและบรรยายธรรมะศาสนาเปรียบเทียบ บทความวิชาการเกี่ยวกับวัฒนธรรม ศิลปะ และภูมิปัญญาไทย นับจำนวนหนังสือที่ท่านอาจารย์เขียนออกมายาวนานนี้ได้มากกว่า ๖๐ เล่มแล้ว ดังมีรายชื่อดังนี้


       เพลงปราโมทย์ของเซ็น(๒๕๑๓), ธรรมะหรรษา(๒๕๑๔), ระเหเร่ร่อน(๒๕๑๖), เดินทางไกลกับไซอิ๋ว(๒๕๑๗,๒๕๓๑), แด่ประชาชนชาวสยาม(๒๕๑๗), ชีวิตคุณมีเพียงขณะเดียว(๒๕๑๗), ปาฐกถา ๖ เล่ม ชุดธรรมะกับชีวิต(๒๕๑๘), สุดปลายแผ่นดินโลก(๒๕๑๘), โลกดนตรี(๒๕๑๙), ศานติไมตรี(๒๕๑๙), รอบกองไฟ(๒๕๒๐), แสงไฟในหุบเขา(๒๕๒๐), ประกายไฟกลางสายธาร(๒๕๒๐), กงล้อแห่งกาละ(๒๕๒๑), ธารน้ำพุ(๒๕๒๒), บันทึกจากบ้านดง(๒๕๒๒), แด่มิตรผู้แสวงหาความรัก(๒๕๒๒), รหัสแห่งความรัก(๒๕๒๓), โพล้เพล้เพลา(๒๕๒๔), แสงดาวและคนเดินทาง(๒๕๒๖), The valley (๒๕๒๖), สองสามคำรำพึงถึงสายธาร(๒๕๒๖), เริงรำฉ่ำเดือนฉาย(๒๕๒๗), แรมรายคืน(๒๕๒๘),เ ค้าขวัญนิทานไทย(๒๕๒๙), ตามนก(๒๕๒๙), ดั่งสายน้ำไหล(๒๕๓๒,๒๕๔๔), ไตร่ตรองมองหลัก(๒๕๓๓), หิ่งห้อย(๒๕๓๓), โลกคือครอบครัวเดียว(๒๕๓๓), ฟ้าใกล้แผ่นดินไกล(๒๕๓๔), ช่วงชีวิตช่วงภาวนา(๒๕๓๖,๒๕๔๔), สุขหรือเศร้าก็เท่านั้น(๒๕๓๖), เตกูวากัน(๒๕๓๗), อันเนื่องกับทางไท(๒๕๓๘), พฤษภาผ่าน(๒๕๔๐), จากหิมาลัยถึงแอลป์(๒๕๔๐), ลิงจอมโจก(๒๕๔๐,๒๕๔๗), Know not a thing (๒๕๔๐), บุรีแห่งบรมพุทโธ(๒๕๔๐), ธรรมวิทรรศน์(๒๕๔๑), แผ่นดินดับ(๒๕๔๓),ทะเลสาบสงขลา(๒๕๔๓), ไตร่ตรองมองหลัก(ฉบับปรับปรุงใหม่,๒๕๔๓), เค้าขวัญวรรณกรรม(ฉบับปรับปรุงใหม่,๒๕๔๓), ภาพประพิมพ์ประพาย(๒๕๔๓), นิราศยุโรป(๒๕๔๓), นิราศหิมาลัย(๒๕๔๓), จากดักแด้สู่ผีเสื้อ(๒๕๔๓), กุศลเสน่หา(๒๕๔๓), ชีวิตกับความรัก(ฉบับปรับปรุงใหม่-พิมพ์ครั้งที่ ๗-๒๕๔๔), เพลงปราโมทย์ของเซ็น(ฉบับปรับปรุงใหม่-๒๕๔๔), เปลวไฟกลางสายธาร(ฉบับปรับปรุงใหม่-๒๕๔๔), ดวงตาแห่งชีวิต(๒๕๔๕,๒๕๔๘), เพียงรักและตระหนักรู้(๒๕๔๖), เนื่องในความงาม(๒๕๔๖), ลิงจอมโจก (พิมพ์ครั้งที่ ๒, ๒๕๔๗), สืบสายธารน้ำพระทัยพระศาสดา (๒๕๔๗), จิตสถาปนา ธรรมะสถาปนา (๒๕๔๗), รุ่งอรุณแห่งความรู้สึกตัว (๒๕๔๘), ทะเลสาบแห่งหัวใจ(๒๕๕๐) , ปรีชาญาณของผู้ไม่รู้หนังสือ (๒๕๕๐)


       และยังมีหนังสือของท่านอาจารย์ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดพิมพ์ ทั้งหนังสือใหม่ และหนังสือที่นำมาตีพิมพ์ซ้ำ อีกมากกว่า ๑๐ เล่มดังเช่น “ทางทรายใกล้ทะเลสาบ: อัตประวัติช่วงแสวงหามายาชีวิตของเขมานันทะ”, สุดปลายแผ่นดินโลก (ตีพิมพ์ซ้ำ), ชีวิตคุณมีเพียงขณะเดียว (ตีพิมพ์ซ้ำ), ปาฐกถาชุดธรรมะกับชีวิต ( เล่มตีพิมพ์ซ้ำ), และงานเขียนใหม่อีกหลายเล่ม(แต่ยังไม่ลงตัวในเรื่องชื่อหนังสือ) ที่ดำเนินการจัดพิมพ์อยู่ในขณะนี้


       
       อาจารย์เขมานันทะทำงานเขียนต่อเนื่องยาวนานมาถึง ๓๗ ปี และยังทำอยู่ มีผลงานตีพิมพ์ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน สำหรับงานเขียนทั้งหมดของอาจารย์ แยกเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังนี้


       ๑. วรรณกรรม


       -สุดปลายแผ่นดินโลก(๒๕๑๘)
       -เพลงปราโมทย์ของเซ็น(๒๕๑๓)
       -เพลงปราโมทย์ของเซ็น(ฉบับปรับปรุงใหม่-๒๕๔๔)
       
       ๒. กวีนิพนธ์


       -โพล้เพล้เพลา(

ชื่อผู้ใช้/อีเมล :  
รหัสผ่าน :